Výsledky měření finanční gramotnosti 2015: PRODUKTY NA FINANČNÍM TRHU

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Ministerstvo financí provedlo na podzim 2015 měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky. Toto šetření se stalo součástí světového měření společně s dalšími desítkami zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Přinášíme čtvrtý díl seriálu, během něhož postupně zveřejňujeme výsledky měření za různé oblasti finanční gramotnosti. Dnes si řekneme, jak s pomocí finančních produktů naplňovat náš domácí rozpočet.

Na finančním trhu se setkáváme s finančními nástroji (cennými papíry) a finančními produkty.

Investice do cenných papírů společně s některými spořicími a investičními finančními produkty umožňují řešit přebytkový rozpočet domácnosti. Mezi takové produkty řadíme např. spořicí a termínované účty, stavební spoření, fondy kolektivního investování a penzijní produkty.

Úvěrové finanční produkty naopak reagují na rozpočet deficitní, tj. na potřebu překlenout nedostatek financí potřebných pro uspokojení potřeb domácnosti. Úvěrem je jak klasická bankovní hotovostní půjčka, tak i např. nákup zboží a služeb na splátky, leasing, kontokorentní úvěr, kreditní karta či hypotéka.

Životní a neživotní pojištění umožňují krýt různá rizika, se kterými se ve svém životě setkáváme, a která mohou vážně ohrozit právě i náš domácí rozpočet – ať už jde o prostředky nutné na uvedení zničeného majetku do původního stavu, náhrady škod námi způsobených ostatním nebo výpadky příjmů (a dodatečné výdaje) v důsledku nemoci či úrazu.

Veškeré tyto produkty nám tedy pomáhají naplňovat domácí rozpočet, vytvářet rezervy, krýt rizika, a dosahovat tak našich cílů – jak krátkodobě, tak dlouhodobě.

Rady a tipy:

 1. při uzavírání smlouvy o jakémkoli finančním produktu vždy pečlivě:
  1. porovnávejte co největší počet produktů na celém trhu
  2. pročtěte:
   1. veškeré podmínky, včetně např. výluk z pojištění
   2. sazebník
  3. zkontrolujte poplatky za úkony, které budete využívat
 2. pravidelně kontrolujte výpisy, které vám chodí z finančních institucí
 3. splácejte své závazky v plné výši a včas; ty z kreditní karty vždy v bezúročném období
 4. uvědomte si, že u investic nezajišťují výborné historické výsledky dobré výsledky do budoucna
 5. rizika elektronického bankovnictví a možnosti jejich předcházení najdete zde
 6. další tipy a návody jsou zde

Výsledky:

Znalost finančních produktů

 • lidé mají poměrně dobré povědomí o existenci různých finančních produktů, přesto jich využívají jen malou část
  • používání finančních produktů je závislé na výši příjmů respondentů – čím vyšší příjmy, tím mají lidé lepší povědomí o produktech finančního trhu a také je využívají
  • od roku 2010 se snížilo o 42 % povědomí o pojmu kolektivní investování (o existenci tohoto produktu vědělo v roce 2010 59 % dospělých, v roce 2015 jen 34 %)

Využití finančních produktů

 • 79 % dospělých vlastní běžný účet (v roce 2010 to bylo 67 % osob)
 • 32 % lidí vlastní spořicí účet (v roce 2010 to bylo 23 % respondentů, jedná se o 39% nárůst)
 • nárůst využití hypotéky je 67% oproti roku 2010
 • penzijní připojištění / důchodové spoření využívá 39 % lidí, což je 15% pokles oproti roku 2010
 • používání kreditních karet pokleslo o 25 % oproti roku 2010
Graf - Využívání finančních produktů
Využití finančních produktů v letech 2010 a 2015 (v %) (% osob)
Běžný účet Penz. připojištění, důch. spoření Pojištění Spořicí účet Účet u mob. operátora Kreditní karta Předplacená karta Hypotéční úvěr Nezajištěný úvěr Akcie Kolektivní investování Dluhopisy jiný úvěr zajištený nemovitostí
2010 67 46 0 23 0 24 0 6 7 4 3 1 0
2015 79 39 37 32 29 18 17 10 6 3 2 1 1

Mezi hlavní zdroje informací, které ovlivňují rozhodnutí pořídit si nějaký finanční produkt, patří nejčastěji informace získané na pobočce (ty jsou výrazně preferovány před jinými možnostmi), doporučení příbuzných a přátel pracujících mimo sféru finančních služeb (2x menší vliv než informace získané na pobočce) a informace uváděné na internetu (4x menší vliv než informace získané na pobočce).


Platební karty

Graf - Využívání kreditní karty - 2010
Využívání kreditní karty (2010, v %) (% osob)
Ano 24
Ne 75
Bez odpovědi 1

Graf - Využívání kreditní karty 2015
Využívání kreditní karty (2015, v %) (% osob)
Ano 19
Ne 81
Bez odpovědi 1

 • využívání kreditních karet se oproti roku 2010 snížilo o 5 p. b., kreditní kartu tak využívá necelá pětina dospělé populace
  • jedná se nejčastěji o obyvatele středně velkých měst, středního věku
  • nejčastějším důvodem užití je finanční rezerva, platby za běžné nákupy, výhodnost nabídky
  • 82 % osob splácí závazky z jejího užití během bezúročného období
Graf - Splacení závazků z kreditní karty během bezúročného období
Splacení závazků z kreditní karty během bezúročného období (v %) (% osob)
Vždy 47
Obvykle ano 35
Neví 3
Obvykle ne 10
Nikdy 2
Bez odpovědi 3


 • 54 % osob se domnívá, že zná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou
  • ve správnost své odpovědi věří lidé středního věku, vyššího vzdělání, vysokých příjmů
  • ve správnost své odpovědi nevěří lidé starší 60 let, nižšího vzdělání, nízkých příjmů
  • v roce 2010 deklarovalo znalost 62 % lidí
Graf - Deklarovaná znalost rozdílu kreditní a debetní karty - 2010
Deklarovaná znalost rozdílu kreditní a debetní karty (2010, v %) ( % osob)
Ano 62
Bez odpovědi 8
Ne 30

Graf - Deklarovaná znalost rozdílu kreditní a debetní karty 2015
Deklarovaná znalost rozdílu kreditní a debetní karty (2015, v %) (% osob)
2015
Ano 54
Bez odpovědi 1
Ne 44

 • ve skutečnosti však jen 28 % z celkového počtu respondentů znalo správnou odpověď (v roce 2010 to bylo 35 %),
  • protože jen polovina z těch lidí, kteří si myslí, že znají rozdíl mezi kreditní a debetní kartou, tento rozdíl opravdu dokáže popsat
Graf - Skutečná znalost rozdílu kreditní a debetní karty 2010
Skutečná znalost rozdílu kreditní a debetní karty (2010, v %) (% osob)
2010
Odpovědělo správně 56
Bez odpovědi 8
Odpovědělo špatně 36

Graf - Skutečná znalost rozdílu kreditní a debetní karty
Skutečná znalost rozdílu kreditní a debetní karty (2015, v %) (% osob)
Odpovědělo správně 51
Bez odpovědi 1
Odpovědělo špatně 46


Garance finančních prostředků

 • nejlepší povědomí o pojištění mají lidé o pojištění peněz v bankách – 83 % z nich odpovědělo správně, jinak se pletou – nejvíce u pojišťoven
 • lidé nemají příliš dobrý přehled o pojištění pro případ bankrotu finanční instituce, často se domnívají, že jsou pojištěny vklady i v institucích, ve kterých kryty nejsou
  • o 8 p. b. více dospělých ví, že pojišťovny pojištěny nejsou, přesto dvě třetiny respondentů odpovědělo chybně, že pojištěny jsou
  • o totéž u penzijních fondů – nárůst oproti roku 2010 je 9 p. b., přesto se stále polovina lidí mylně domnívá, že jejich vklady jsou chráněny
Graf - Pojištění peněz v institucích
Pojištění peněz v institucích (2015, údaje v %) (% osob)
Banky Družstevní záložny (kampeličky) Pojišťovny Obchodníci s cennými paíry Penzijní fondy
Správné odpovědi: Banky - ANO, Kampeličky - ANO, Pojišťovny - NE, OCP - ANO, Penzijní fondy - NE
Ano 83 27 66 25 51
Ne 6 29 14 29 21
Neví 12 44 20 46 28


Elektronické bankovnictví

 • 55 % obyvatel využívá elektronické bankovnictví, jedná se o 72% nárůst oproti roku 2010
  • využívají jej více lidé mladší 45 let, vyššího vzdělání, s vyššími příjmy
  • menší využití je u lidí starších 45 let, základního vzdělání, s nižšími příjmy
 • 54 % osob se obává zneužití účtu, za největší riziko považují hackery
Graf - Financování životních nákladů v důchodu 2015
Využívání internet bankingu (2010, v %) (% osob)
Ano 32
Bez odpovědi 1
Ne 68

Graf - Využívání internet bankingu
Využívání internet bankingu (2015, v %) (% osob)
Ano 55
Bez odpovědi 1
Ne 45

Další díly seriálu: