Popis finančního trhu

Informace k jednotlivým sektorům finančního trhu a k dohledu nad ochranou spotřebitele na finančním trhu.

ilustrace

Struktura

Přestože je na finančním trhu trendem, že se jednotlivé finanční služby zákazníkům nabízejí často již na jednom místě (v bance, pojišťovně apod.) a v různých produktových balíčcích (např. včetně zmíněného finančního poradenství), můžeme nadále rozlišovat tzv. sektory finančního trhu. Mezi ně řadíme:sektor bankovnictví; kapitálový trh - sektor investičních služeb; sektor pojišťovnictví; sektor platebního styku a tzv. tržní infrastruktury.

Dohled nad ochranou spotřebitele

Pomocí zákonem určených orgánů se sledují subjekty, u kterých to zákon přikazuje (například Česká národní banka dohlíží zprostředkovatele pojištění), a kontroluje se, zda tyto subjekty dodržují povinnosti podle zákona. Pokud dohledový orgán zjistí, že dohlížený subjekt porušuje zákon, může tomuto subjektu přikázat, aby situaci napravil nebo mu udělit sankci, například pokutu. Dohledové orgány však nemohou rozhodnout o Vašem soukromoprávním sporu s institucí. Mohou však na základě Vašeho podnětu, upozornění či stížnosti provést kontrolu chování dohlíženého subjektu.