Dohled nad ochranou spotřebitele

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 21. 12. 2017
 • Aktualizace a úprava obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu - ČOI, ČNB

Dohled nad ochranou spotřebitele na finančním trhu

Dohled obecně

Co to je dohled?

Pomocí zákonem určených orgánů se sledují subjekty, u kterých to zákon přikazuje (například Česká národní banka dohlíží zprostředkovatele pojištění), a kontroluje se, zda tyto subjekty dodržují povinnosti podle zákona. Pokud dohledový orgán zjistí, že dohlížený subjekt porušuje zákon, může tomuto subjektu přikázat, aby situaci napravil nebo mu udělit sankci, například pokutu. Dohledové orgány však nemohou rozhodnout o Vašem soukromoprávním sporu s institucí. Mohou však na základě Vašeho podnětu, upozornění či stížnosti provést kontrolu chování dohlíženého subjektu.

Jaké orgány vykonávají dohled na finančním trhu?

Hlavním dohledovým orgánem na finančním trhu je Česká národní banka (ČNB) .

Česká národní banka

Jaké jsou povinnosti ČNB při ochraně spotřebitele?

ČNB má u zákonem určených subjektů ve vymezených oblastech povinnost:

 • přijímat a prošetřovat podání/stížnosti/podněty spotřebitelů a jejich sdružení,
 • dohlížet nad dodržováním povinností stanovených zákony,
 • zabránit bezprostřednímu ohrožení majetku spotřebitele pozastavením poskytování služeb nebo uzavřením provozovny, a
 • ukládat opatření k nápravě a sankce.

Nad jakými oblastmi a subjekty finančního trhu tedy ČNB dohlíží?

Jsou to tyto oblasti a subjekty:

 • bankovní sektor,
 • družstevní záložny,
 • kapitálový trh,
 • pojišťovnictví,
 • penzijní společnosti,
 • fondy penzijních společností,
 • nebankovní poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru,
 • směnárny,
 • instituce v oblasti platebního styku.

Co vše ČNB dohlíží?

 • dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik podle zákona o ochraně spotřebitele. Například jsou zakázány praktiky, pokud Vám pojišťovací zprostředkovatel uvede o nabízeném pojištění nepravdivé údaje nebo zamlčí některé informace, a Vy se přesto rozhodnete pojištění zakoupit. Přitom pokud by Vám pojišťovací zprostředkovatel poskytnul informace a údaje v souladu se zákonem, pojištění byste si nekoupil;
 • dodržování zákazu diskriminace spotřebitele. Podle zákona o ochraně spotřebitele nesmí prodávající při poskytování služeb spotřebitele diskriminovat (například odmítnout prodej pojištění z důvodu národnosti).
 • dodržování povinností a pravidel pro informování o ceně služeb a způsobu jejich stanovení. Prodávající má povinnost Vás informovat v souladu s cenovými předpisy o ceně poskytovaných služeb nebo informaci o ceně služeb jinak vhodně zpřístupnit.
 • dodržování povinností stanovených novým občanským zákoníkem v § 1841 a následujících v pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu či internetu. Pro spotřebitele je tento způsob pohodlný, ale možnost získat potřebné informace je omezenější než při osobním jednání s poskytovatelem finanční služby. Proto občanský zákoník stanoví podrobně rozsah informací, které musí být spotřebiteli povinně poskytnuty ještě před uzavřením smlouvy. Před účinností nového občanského zákoníku byly smlouvy o finančních službách na dálku upraveny v § 54a občanského zákoníku.

Avšak pozor! Česká národní banka dohlíží tyto věci pouze u subjektů, které patří do její působnosti. Pokud tedy například poruší nějakou povinnost podle zákona o spotřebitelském úvěru nebankovní poskytovatel či zprostředkovatel předtím, než získal oprávnění k činnosti od České národní banky, budete se muset obrátit na Českou obchodní inspekci.

Jak to tedy funguje v praxi?

Například Vám pojišťovací zprostředkovatel zprostředkuje pojištění, aniž by Vám sdělil všechny zákonné předsmluvní informace, jako například informaci o možnosti odstoupení od smlouvy. Na základě Vaší stížnosti jej ČNB prošetří, a pokud dojde k závěru, že porušil zákon, uloží mu pokutu. Česká národní banka však nebude moci rozhodnout o tom, že Vám má pojišťovací zprostředkovatel zaplatit škodu, kterou Vám způsobil. O tom může rozhodnout pouze soud na základě Vaší žaloby.

Jak probíhá řízení o mojí stížnosti či podání?

Jako stěžovatel nejste účastníkem správního řízení, i když bylo zahájeno na základě Vaší stížnosti. Nemůžete nahlížet do dokumentace k tomu vedené. Máte pouze právo se dozvědět, zda na základě Vaší stížnosti bylo správní řízení zahájeno.

Jak je uvedeno výše, pokud chcete dosáhnout věcného vyřešení Vašeho problému, musíte se obrátit se žalobou na příslušný soud. S řešením některých problémů na finančním trhu Vám může pomoci finanční arbitr.

Jakým způsobem se mohu na ČNB obrátit?

Samostatný odbor ochrany spotřebitele ČNB přijímá podání/stížnosti/podněty spotřebitelů v písemné, listinné či e-mailové podobě nebo prostřednictvím webového formuláře.

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce (ČOI) je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby, které prodávají nebo dodávají výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytují služby, poskytují spotřebitelský úvěr nebo provozují tržiště.

Co přesně dohlíží ČOI?

Česká obchodní inspekce vykonává dohled nad mnoha odvětvími trhu. V oblasti finančního trhu však dohlíží pouze po přechodnou dobu poskytování a zprostředkování nebankovních spotřebitelských úvěrů do doby, než tyto subjekty získají oprávnění k činnosti od České národní banky (ta dohlíží již teď úvěry od bank).

V jakých případech se tedy mohu na Českou obchodní inspekci obrátit?

Na Českou obchodní inspekci se můžete nejpozději do konce května 2018 obrátit, pokud obchodník jednající v souladu se svým živnostenským oprávněním:

 • používá nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele, například uvede nepravdivé údaje o výrobku nebo poskytované službě; uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí některé informace, které mohou zásadním způsobem ovlivnit rozhodování spotřebitele, takže spotřebitel například zakoupí výrobek nebo službu, které by se znalostí těchto informací nezakoupil; neuplatní právo, kterého by jinak využil apod.;
 • neposkytne spotřebiteli jistotu, že uzavíraná úvěrová smlouva obsahuje veškeré náležitosti a povinné informace, jako například:
  • zda předsmluvní informace či smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti,
  • zda reklama či nabídka spotřebitelského úvěru je v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru, či
  • zda poskytovatel dostatečně důkladně neposoudí, zda jste schopen úvěr splácet.

Jakým způsobem se mohu na ČOI obrátit

Pokud máte dotaz, podnět či stížnost, můžete využít e-podatelny.

Znamená to, že pokud mám nějaký konkrétní problém, žádný orgán státního dohledu mi ho nevyřeší?

V podstatě ano. Avšak tím, že Vaší stížností či podnětem upozorníte ČOI či ČNB na nepřípustné jednání dohlíženého subjektu, můžete přispět k vyčištění trhu od neférových obchodníků a různých podvodníků. Je však pravda, že soukromoprávní nároky musíte aktivně uplatnit sám u soudu, případně zdarma u finančního arbitra či v rozhodčím řízení, pokud vaše smlouva obsahovala rozhodčí doložku. Od 1.12.2016 není možné rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách uzavírat.

Právní rámec

Důležité právní předpisy:

Vybrané cenové předpisy