Rozpočet

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Postup tvorby rozpočtu a sledování hospodaření domácnosti

Sestavit si vlastní rozpočet můžete pomocí tohoto souboru:

 

  1. Z výpisu bankovního účtu či z vyúčtování mzdy od zaměstnavatele zjistíme výši svých příjmů. Od jejich výše odečteme příjmy, které lze v daném období považovat spíše za mimořádné (typicky různé odměny, třinácté platy, apod.). Tyto příjmy vhodně rozčleníme (podle jejich zdroje, podle jejich příjemce apod. – např. viz schéma výše).
  2. Z dostupných prodejních dokladů, stvrzenek, faktur apod. odhadneme výši výdajů domácnosti. Pro přehlednost je rovněž i výdaje potřeba vhodně rozčlenit. Jak bylo řečeno, je vhodné v rozpočtu pro přehlednost zachytit nejen účel, na který jsou vynakládány, ale také zdali se jedná o výdaje spíše zbytné, či nezbytné. Právě zbytné (či až zbytečné) výdaje jsou totiž ty, které lze omezovat. U některých typů výdajů víme, že nejsou placeny měsíčně, ale např. pololetně či ročně (např. pojištění, kupón na MHD apod.). V takové situaci je vhodné je do rozpočtu v poměrné výši promítnout i přesto, že v daném měsíci k jejich úhradě fakticky nedojde.
  3. Porovnáním výše příjmů a výdajů zjistíme předpokládanou bilanci rozpočtu. Je-li tato bilance kladná (tj. jsou-li očekávané příjmy vyšší než výdaje), jsme samozřejmě ve snazší situaci, než je-li záporná (tj. jsou-li naopak plánované výdaje vyšší než příjmy). V takové situaci pak musíme rozmyslet způsob, jak výdaje snížit, nebo jak zvýšit příjmy.
  4. Takto sestavený a upravený rozpočet se následně snažíme plnit. U některých výdajových položek, které neplatíme jednorázově, ale opakovaně a v různé výši (typicky např. výdaje za potraviny), si můžeme pro lepší představu převést jejich měsíční odhadovanou výši na denní bázi (celkovou výši dělit číslem 30).
  5. Na konci měsíce plnění rozpočtu vyhodnotíme. Porovnáme skutečné výdaje a příjmy s očekávanými výdaji a příjmy, a v případě potřeby, tj. liší-li se očekávání od reality, a převažují-li významně výdaje nad příjmy (či opačně), rozpočet pro následující období upravíme.
  6. Toto vyhodnocení pak současně provedeme i vždy na konci roku (i jindy – např. po ročním vyúčtování daně z příjmů), kdy identifikujeme i ty výdaje či příjmy, které jsme doposud do rozpočtu nezahrnovali, protože jsme je vůbec neočekávali, nebo jsme o nich věděli, ale nedokázali jsme odhadnout jejich výši. Typicky se jedná o roční vyúčtování daní, vyúčtování úroků z kontokorentního účtu, vyúčtování celoročních zaměstnaneckých odměn apod. Se znalostí těchto položek bude následně nově sestavený rozpočet opět lépe odrážet realitu našeho života.

Obecně při finančních potížích platí:

  • zvýšit příjmy se zachováním stávajících výdajů,
  • snížit výdaje se zachováním stávajících příjmů,
  • kombinace zvýšení příjmů a snížení výdajů, což by navíc mohlo umožnit tvorbu dodatečné finanční rezervy.

 

Bližší informace o zadlužení, předlužení, exekucích a možnostech oddlužení najdete v části rodinné finance.