Pojištění

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 12. 2. 2018
  • Aktualizace obsahu v části Na co nezapomenout při blížícím se výročí pojistné smlouvy u pojištění majetku?

Jaká je optimální pojistná částka pro případ smrti?

Doporučená optimální pojistná částka pro případ smrti činí 3násobek ročního příjmu pojištěného.

Jaká je doporučená doba trvání pojištění?

Doporučená doba trvání pojištění je 10 let a více. Při delším trvání pojištění lze dosáhnout vyššího zhodnocení vložených finančních prostředků. Naopak při kratším trvání pojištění (např. z důvodu předčasného ukončení pojištění) hrozí pojistníkovi finanční ztráta (z důvodu předplacených poplatků, tzv. počátečních nákladů pojištění).

Jaké jsou nevýhody investičního životního pojištění?

Nemusí být garantována výše zhodnocení. Není garantována pojistná částka při dožití. Při předčasném zrušení smlouvy může být vyplaceno méně než je hodnota individuálního účtu. Při neplacení pojistného má pojistitel právo na pojistné do zániku pojištění, pojištění zanikne až na základě upomínky pojistitele. Aktuální hodnota individuálního účtu kolísá podle tržních rizik.

Je pojistná smlouva životního pojištění daňově uznatelná?

Daňová uznatelnost pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Základní podmínky daňové uznatelnosti jsou:

  1. pojistník je shodný s pojištěným,
  2. doba trvání pojištění je minimálně 5 let,
  3. výplata pojistného plnění musí být sjednána nejdříve v roce, ve kterém dosáhne pojištěný 60 let,
  4. musí být sjednáno riziko pro případ smrti a dožití (pro případ dožití nemusí být pevně sjednaná pojistná částka).

V daňovém potvrzení bude vyčísleno pojistné, resp. jeho část, splňující podmínky daňové uznatelnosti. V případě nedodržení stanovených podmínek (např. ukončení pojištění po prvních dvou letech) je potřeba provést dodanění uplatněných částek.

Jak se liší rizikové životní pojištění (a dále např. úrazové pojištění) od ostatních produktů životního pojištění?

Neobsahuje spořicí složku. Zaplacené pojistné je zcela spotřebováno na pojistnou ochranu a poplatky. V případě ukončení pojištění se tak nevyplácí žádné plnění.

Na čem závisí výše pojistného u pojištění domácnosti?

Stanovení výše pojistného závisí na výši pojistné částky, způsobu zabezpečení, výši zvolené spoluúčasti, lokalitě místa pojištění s ohledem na možnost výskytu povodně, či vloupání, pojištění věcí mimořádné hodnoty (např. starožitnosti, šperky, klenoty apod.).

Na co nezapomenout při sjednání pojištění majetku?

Správně stanovit dostatečnou pojistnou částku. Zodpovědně zvolit rozsah pojistných nebezpečí. Seznámit se s pojistnými podmínkami, zejména s podmínkami zabezpečení a výlukami z pojištění. Zjistit, zda při likvidaci škody bude tato hrazena v cenách nových či cenách časových, obecných.

Na co nezapomenout při blížícím se výročí pojistné smlouvy u pojištění majetku?

S blížícím se koncem pojistného období (tj. před výročím pojistné smlouvy) je vhodné zvážit uzpůsobení sjednané pojistné částky vývoji hodnoty pojištěné věci, tak aby nedošlo k jejímu nadpojištění či podpojištění. Pokud má pojistník zájem na ukončení smlouvy (např. z důvodu výhodnější nabídky pojištění u jiné pojišťovny), je zapotřebí výpověď podat nejpozději 6 týdnů před tímto výročím.

Jaký je rozdíl mezi havarijním pojištěním a povinným ručením?

Havarijní pojištění je pojištěním (vlastního) majetku, resp. rizik škod na něm způsobených (odcizením, vandalstvím, působením živlů, havárie). Povinné ručení je pak pojištěním odpovědnosti za škodu (vůči jiné osobě). V případě havarijního pojištění je pojistné plnění vyplaceno i v případě, kdy si např. řidič škodu na vozidle způsobil sám (s možností krácení pojistného plnění ze strany pojišťovny).

Co ovlivňuje výši pojistného u povinného ručení?

Kategorie vozidla (osobní automobil, tahač apod.), zdvihový objem nebo výkon motoru, zvolený limit pojistného plnění, tzv. segmentační kritéria (např. věk, bydliště vlastníka vozidla, stáří vozidla, přítomnost dětí ve vozidle apod.) a předchozí bezeškodní průběh (systém bonus/malus).

Proč je důležité se pojistit při cestách do ciziny?

Náklady na léčbu v některých cizích zemích mnohonásobně převyšují náklady na léčbu v ČR. I když mají naši občané při pobytu ve státech Evropské unie nárok na zdravotní péči na účet svých zdravotních pojišťoven (Evropský zdravotní průkaz), v mnoha případech je vyžadována vysoká spoluúčast, kterou zdravotní pojišťovny nehradí. Z EZP také není kryta repatriace zpět do vlasti. Na cestách hrozí nejenom zdravotní rizika, ale i další rizika jako je např. krádež zavazadel, jejich ztráta při letecké dopravě, riziko neúmyslného způsobení škody třetí osobě, riziko úrazu a další.

K čemu slouží pojištění odpovědnosti za škody v občanském životě?

Běžné životní situace doprovází větší či menší míra rizika. Například za škodu vzniklou neúmyslným poškozením nebo rozbitím zboží v obchodě a vyplavením sousedního bytu je člověk plně odpovědný a vzniklé škody je povinen nahradit. Před následky podobných rizik je možné se pojistit. Pojištění odpovědnosti vás ochrání před výdaji spojenými s úhradou škod, které můžete při každodenních činnostech způsobit jiným osobám.

Bližší informace o pojištění najdete v části pojištění.