Slovník pojmů

Slovník vznikl ve vzájemné spolupráci asociací působících na českém finančním trhu jako příspěvek ke zvyšování finanční vzdělanosti české veřejnosti. Jeho plný obsah je prezentován na webových stránkách www.financnivzdelavani.cz.

ilustrace

Filtrování dle abecedy

3

3D secure

Protokol definující pravidla pro bezpečné platby na internetu z pohledu všech tří účastníků transakce - držitele, obchodníka a platebního systému. Je podporovaný všemi kartovými asociacemi.

A

Acquirer

Zúčtovací banka, která uzavírá smluvní vztahy s obchodními společnostmi, zpracovává transakce platebními kartami (přímo nebo prostřednictvím třetí strany) a zajišťuje clearing a zúčtování.

Akceptace karet

Proces realizace transakcí provedených platební kartou (bezhotovostní platba u obchodníka, výběr hotovosti z bankomatu nebo v bance). Je podmíněna udělením příslušné licence od mezinárodní kartové asociace (American Express, Diners Club, JCB, MasterCard International, VISA International).

Anglicky: Acquiring

Akcie

Cenný papír, který vyjadřuje účast na akciové společnosti. Opravňuje majitele např. spolurozhodovat na valné hromadě o základních otázkách činnosti společnosti. Akcionáři přísluší podíl na zisku společnosti (tzv. dividenda), právo na likvidačním zůstatku, právo na informace. Akciím, se kterými se na burze nejvíce obchoduje, se říká blue chips.

Akcionář

Majitel akcií, s nimiž jsou spojena práva akcionáře. Podle svého podílu na celkovém počtu akcií může být minoritní (menšinový) nebo majoritní (většinový). Větší množství držených akcií znamená větší možnost ovlivňovat činnost akciové společnosti.

Akciové fondy

Fondy, které mají minimálně 80 % svého majetku investováno na akciovém trhu. Vyznačují se krátkodobým výrazným kolísáním kursu, třeba i desítek procent v několika měsících. Jsou to rizikové fondy vhodné pro nejdelší investiční horizont vzhledem k výhodě dlouhodobě nejvyššího možného zhodnocení.

Akontace

V leasingových smlouvách je tento termín užíván ve dvou významech:

 1. akontací je nazývána záloha na koupi předmětu leasingu hrazená pronajímatelem (nájemcem) dodavateli předmětu leasingu. Jedná se o klasickou zálohu na pořízení investičního majetku a podle toho se o ní také účtuje. Vypořádávána je nejpozději při uvedení předmětu leasingu do provozu, resp. při předání předmětu leasingu nájemci v souladu s leasingovou smlouvou;
 2. je jím rovněž označována první zvýšená resp. mimořádná splátka leasingového nájemného, hrazená nájemcem leasingovému pronajímateli po podpisu leasingové smlouvy.
Aktiva (struktura aktiv)

Typy jednotlivých investic, do kterých fondy investují své prostředky – akcie, dluhopisy, pokladniční poukázky, hotovost (bankovní účty a měny), deriváty atd. Struktura aktiv vyjadřuje poměr těchto prostředků v portfoliu fondu.

Aktivní správa portfolia

Rozhodování o tom, jaké cenné papíry, v jakém objemu a kdy budou nakoupeny či prodány, závisí na rozhodování portfolio manažera, a to v souladu se statutem fondu či plánovanou strukturou portfolia.

Aktuální hodnota individuálního účtu

Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finančních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Alokační poměr

Poměr, ve kterém se pojistné umisťuje do jednotlivých podílových fondů.

Aplikace

Sada softwarových instrukcí a dat ve formě počítačového programu určeného k provedení konkrétních funkcí. U čipových karet to je konkrétní sada instrukcí a souvisejících dat používaná čipem pro interakci s terminálem k provedení transakce.

Anglicky: Application

APRC

Vyjadřuje celkové náklady, které je klient bance povinen za úvěr zaplatit za období jednoho roku (do nákladů jsou zahrnuty jak úroky, tak poplatky a jiné související náklady, které klient musí bance zaplatit navíc, tedy kromě splátky samotné jistiny, která do APRC započítána není).

Další označení: Annual Percentage Rate of Charge, RPSN, roční procentní sazba nákladů

ARN

Viz Referenční číslo zpracovatele

Anglicky: Acquirer reference data

Asistenční služba

Komplexní zabezpečení potřeb klienta pojistitelem při jeho cestách mimo trvalé bydliště, zejména do zahraničí. Do služeb asistence patří např. odvoz do hotelu po nehodě, obstarání opravy poškozeného vozidla, zabezpečení zvláštní péče ve zdravotnickém zařízení a další služby podobného charakteru.

ATM

Viz Bankomat

Anglicky: Automated Teller Machine

ATM Off-site

Označení pro bankomat, umístěný mimo budovu banky.

Autentifikace

Viz Autentikační procedura

Anglicky: Autenthication

Autentikace

Viz Autentikační procedura

Anglicky: Autenthication

Autentikační požadavek

Požadavek na autentikaci držitele karty zaslaný obchodníkem v protokolu 3D Secure vydavateli, který je také pro tento protokol certifikován.

Anglicky: Authentication request

Autentikační procedura

Proces ověřující oprávněnost držitele karty k jejímu použití nebo oprávněnost obchodníka k akceptaci karet.

Anglicky: Autenthication procedure

Autentikační prvek

Prvek, podle kterého se ověří oprávněnost držitele karty k jejímu použití nebo oprávněnost obchodníka k poskytování služeb.

Anglicky: Autenthication element

Autentizace

Viz Autentikační procedura

Anglicky: Autenthication

Autorizace

Proces, při kterém je vyžádán souhlas vydavatele karty s platbou nebo výplatou hotovosti prostřednictvím platební karty. Souhlas je vyjádřen poskytnutím autorizačního kódu. Pozn.: Obecně o schválení nebo zamítnutí transakce rozhoduje vydavatel nebo třetí strana, jednající jménem vydavatele. U čipových transakcí může schválení vydat čip v rámci limitů stanovených vydavatelem.

Anglicky: Authorisation

Autorizační avízo

Zpráva poslaná platebním systémem vydavateli oznamující autorizaci provedenou platebním systémem namísto vydavatele.

Anglicky: Authorisation advice

Autorizační centrum

Poskytuje autorizační služby jednomu nebo více členům kartové asociace.

Anglicky: Authorisation centre

Autorizační kód

Autorizační kód je alfanumerický kód, vyjadřující souhlas vydavatele karty s provedením transakce.

Pozn:. Kód generuje vydavatel, pokud byla schválena žádost o autorizaci. Autorizační kód slouží jako důkaz o poskytnutí souhlasu vydavatele s uskutečněním transakce.
U čipových karet kód nebo kryptogram může generovat čip a je uvedený v autorizační odpovědi, pokud je čipem transakce schválena.

Anglicky: Authorisation code

Autorizační odpověď

Zpráva poslaná vydavatelem zúčtovací bance, která obsahuje odpovědní kód informující zpracovatelskou banku, jak při transakci dále postupovat.

Anglicky: Authorisation response

Autorizační požadavek

Požadavek obchodníka nebo zpracovatelské banky na autorizaci.

Anglicky: Authorization Request

Autorizační služba off-line

Proces vyhodnocení a schválení provedení transakce na terminálu v prodejním místě, a to bez kontaktování vydavatele.

Anglicky: Off-line authorisation service

Avízo

Zpráva, která oznamuje provedenou akci zúčastněné straně.

Anglicky: Advice

AVS

Address Verification System - zkratka pro automatický systém umožňující obchodníkům, kteří akceptují transakce bez přítomnosti karty (CNP) vzdálenými kanály, např. telefonem, písemnou objednávkou nebo internetem, ověřit zúčtovací adresu držitele karty (Systém je využíván převážně v USA).

B

Balancované fondy

Patří do kategorie fondů smíšených, ale jejich struktura aktiv by měla být více stabilní, tj. měla by udržovat v určitém poměru především investice v akciích a dluhopisech (např. balancovaný fond konzervativní – více dluhopisů a hotovosti, méně akcií).

BankNet

Komunikační síť kartové asociace MasterCard, která se používá ke směrování (routing) všech interregionálních transakcí MasterCard založených na podpisu.

Bankomat
 1. Samoobslužné zařízení umožňující výběr hotovosti prostřednictvím platební karty, případně přístup k dalším bankovním službám.
 2. Automat, z něhož si pomocí platební karty vybíráme hotovost (peníze) v bankovkách. Může sloužit i k provedení některých dalších služeb, např. nabití kreditu v mobilním telefonu nebo podání platebního příkazu.

Anglicky: ATM, Automatic Teller Machine, Cash Dispenser

Bankovní převod

Převod peněz z jednoho účtu na druhý, který banka provede na základě platebního příkazu klienta. Je to prostředek platebního styku, který patří mezi bezhotovostní operace. V ČR se běžně používá především příkaz k úhradě nebo příkaz k inkasu.

Anglicky: Bank Transfer

Bankovní spojení

Jednoznačné určení účtu klienta. Pro platby prováděné v rámci ČR v českých korunách je tvořeno číslem účtu klienta a identifikačním kódem banky stanoveným Českou národní bankou.

Anglicky: Bank Connection

Bankovní účet

Účet vedený u banky. Bankovní účty se dělí na jednotlivé typy, např. běžné účty, vkladové, úvěrové atp.

Anglicky: Bank Account

Benchmark

Srovnávací základna či kritérium při vyhodnocování výkonnosti investičního nebo vkladového instrumentu. Například lze srovnávat výkonnost vlastního akciového portfolia, se kterým obchodujeme na burze s vývojem oficiálního burzovního indexu PX 50. Tento index je potom benchmarkem - referenční úrovní pro vyhodnocování výkonu investičních záměrů, které jsou prováděny v rámci našeho akciového portfolia.

Bezhotovostní operace

Operace uskutečňovaná bez použití fyzických peněz (hotovosti) prostřednictvím bankovních převodů a dalších účetních operací.

Anglicky: Wire Transfer, Noncash Transfer, Cashless Transfer

Bezpečnostní prvky

Bezpečnostní prvky chránící platební kartu před paděláním; např. hologram, speciální ultrafialový tisk, atd.

Anglicky: Security features

Běžné pojistné

Pojistné stanovené za pojistné období.

Běžný účet

Bankovní účet, na který si klient může peníze kdykoli vložit, anebo je z něj kdykoli vybrat. Vklady a výběry může klient uskutečňovat různými způsoby v hotovosti i pomocí bezhotovostních převodů v závislosti na nabídce banky. Pro jednotlivce, manžele nebo rodinu slouží zpravidla k tomu, aby na něj byla převáděna mzda, sociální dávky nebo jiný příjem a naopak z něj odcházely pravidelné platby spojené s chodem domácnosti a nákupem věcí a služeb.

Anglicky: Current Account

BIC

Bankovní identifikační kód, který jednoznačně identifikuje banku pro účely mezinárodního platebního styku. BIC kódy stanovuje mezinárodní společnost SWIFT.

Anglicky: Bank Identifier Code

BIN

Bankovní identifikační číslo, což je jedinečná série čísel přidělená platebním kartovým systémem hlavním členům asociace. BIN identifikuje typ kartového produktu a současně instituci, která kartu vydala.

Anglicky: Bank Identification Number

Biometrika

Biometrika označuje biometrické metody identifikace, které využívají měření unikátních lidských charakteristik k ověření identity jedince, např. otisku prstu, skenování oka či dynamiky podpisu.

Anglicky: Biometric

Blokace karty

Zablokování platební karty na žádost klienta, např. při ztrátě nebo krádeži platební karty.

Další označení: Stoplistace karty

Anglicky: Stoplisting

Bod zlomu

Hodnota kurzu, při které investor nerealizuje ani zisk, ani ztrátu.

Bond

Dlouhodobý pevně úročený cenný papír.

Viz Dluhopis

Bonifikace

Bonifikace zpravidla znamená zainteresování pojištěného subjektu na skutečném škodním průběhu pojištění a poskytuje se buď ve formě slevy na pojistném, nebo ve formě zvýhodněného pojistného plnění.

Bonita

Ohodnocení tzv. úvěruschopnosti klienta. Při hodnocení toho, jak dobře bude klient schopen splácet svůj budoucí dluh vůči věřiteli, analyzuje věřitel osobní údaje jako např. věk, pohlaví, vzdělání, profesi, rodinný stav a další údaje, které si od žadatele o úvěr vyžádá např. trvalé příjmy a pravidelné výdaje, jak žadatele o úvěr, tak celé domácnosti. Zpravidla je prověřena i žadatelovu úvěrová historie a platební morálka, mimo jiné např. i v dostupných registrech.

Další označení: Úvěrová schopnost, Úvěruschopnost

Anglicky: Creditworthiness

Broker

Obchodník s akciemi nebo makléř, který je oprávněn přijímat a provádět pokyny zákazníků.

Viz Burzovní příkaz

Burza

Obvykle instituce, jejímž úkolem je uspokojovat nabídku a poptávku při prodeji cenných papírů, a na tomto základě určovat rovnovážnou cenu cenných papírů (kurs) a garantovat (zabezpečovat) vypořádání obchodů.

Burzovní index

Indikátor popisující vývoj trhu (akciového, dluhopisového). Každý cenný papír má v příslušném indexu váhu, která odpovídá podílu tržní hodnoty tohoto cenného papíru na všech cenných papírech v daném indexu. Index slouží k jednoduššímu porovnávání konkrétní investice s vývojem daného trhu.

Burzovní příkaz

Udělením burzovního příkazu dává zákazník pokyn nakoupit nebo prodat cenné papíry na svůj účet. Tyto pokyny obsahují přesné údaje o daném cenném papíru - počet kusů, příp. nominální hodnotu, dobu platnosti příkazu a údaj o ceně. Pokud je zadaný nákupní kurz nižší než tržní, nemůže být příkaz proveden. U prodejního příkazu nesmí být zadaný kurz vyšší než burzovní. Proto bývá většinou stanovován cenový limit pro provedení daného příkazu.

C

CAM

Metoda autentikace karty. Proces, kterým je platební karta ověřena jako právoplatná, nikoli padělaná.

Pozn.: U karty s magnetickým proužkem zahrnuje např. kontrolu hologramu, který může být zkontrolován obchodníkem, resp. zašifrovaných dat na magnetickém proužku, která může zkontrolovat vydavatel karty.

Anglicky: Card Authentication Method

CAT

Viz Terminál aktivovaný držitelem

Anglicky: Cardholder Activated Terminal

CDCP

Centrální depozitář cenných papírů

CEMEA

Geograficko-politická oblast střední a východní Evropy, Středního východu a Afriky.

Anglicky: Region Central and Eastern Europe, Middle East, and Africa

Cenný papír

Ztělesňuje určitá práva svého majitele nejčastěji vůči tomu, kdo cenný papír vydal (např. právo na výnos, hlasovací právo na valné hromadě apod.). Má význam pro uplatnění a převod těchto práv. Může mít podobu listiny (listinného cenného papíru), nebo elektronického záznamu (tzv. zaknihovaného cenného papíru). Cenným papírem jsou: akcie, zatímní listy, podílové listy, dluhopisy, směnky, šeky, investiční kupóny, kupóny, cestovní šeky, náložné listy včetně konosamentů a skladištní listy. Cennými papíry jsou i jiné listiny, které jsou za cenné papíry prohlášené zvláštními zákony. Rozlišují se tři formy cenných papírů: na doručitele (na majitele), na jméno a na řad.

Cenný papír na jméno

Cenný papír znějící na jméno určité právnické či fyzické osoby. Emitent cenných papírů vede seznam majitelů, aby společnost znala okruh svých akcionářů (podílníků).

Cenný papír na majitele

Cenný papír neznějící na určité jméno, nýbrž na současného majitele. U těchto cenných papírů je změna majitele možná již pouhým předáním cenného papíru (nebo převodem v Centrálním depozitáři cenných papírů).

Centralizované přijímání karet

Služba umožňující držiteli licence od kartové asociace, aby zajišťoval přijímání karet od mezinárodní obchodní společnosti působících v různých zemích (např. mezinárodní letecké společnosti nebo půjčovny automobilů).

Anglicky: Central acquisition

Certifikace

Proces používaný v kryptografii veřejného klíče, při kterém majitel veřejného klíče předkládá tento klíč pověřené instituci, aby jej tato instituce digitálně podepsala. Výsledek majitel obdrží ve formě certifikátu veřejného klíče.

Proces používaný kartovou asociací k testování a certifikaci systémů členů asociace před uvedením do živého provozu.

Anglicky: Certification

Certifikační autorita

Centrální autorita v kryptografickém systému veřejného klíče, která je pověřena, aby digitálně podepisovala veřejné klíče náležející jednotlivým účastníkům onoho systému, a která posílá výsledky ve formě certifikátů veřejného klíče.

Anglicky: Certification authority

Certifikát

Viz Certifikát veřejného klíče

Anglicky:Certificate, Public key certificate

Certifikát veřejného klíče

Bezpečnostní token používaný v kryptografii veřejného klíče, který má formu veřejného klíče digitálně podepsaného pověřenou autoritou. Příjemce takového certifikátu je schopen odvodit hodnotu veřejného klíče, jakou představuje, a verifikovat autenticitu a oprávněného vlastníka tohoto veřejného klíče.

Anglicky: Public key certificate

Cese v leasingu

Cesí leasingové smlouvy vstupuje do postavení jedné ze smluvních stran (postupitele, cedenta) třetí osoba (postupník, cesionář). Může jít jak o převod práv a povinností leasingového pronajímatele, tak leasingového nájemce.

K cesi leasingového nájemce je možné přistoupit, pokud nájemce není schopen nadále plnit povinnosti a závazky vyplývající z leasingové smlouvy (úpadek, nesolventnost, neschopnost dostát smluvním závazkům, změna podnikatelského zaměření spojená s omezením možnosti využití předmětu leasingu apod.) Leasingová společnost nebo i sám původní leasingový nájemce mohou za této situace najít subjekt, který bude pokračovat v leasingové operaci. Účinností cese končí závazky i oprávnění z leasingové smlouvy původního nájemce a přecházejí bez přerušení leasingové smlouvy na nového nájemce.

Cesí může dojít i ke změně druhé smluvní strany – leasingového pronajímatele. Tento postup je volen v případě, kdy původní leasingový pronajímatel končí svou leasingovou činnost (úpadek, ukončení činnosti, změna předmětu podnikání, restrukturalizace portfolia pronajatých předmětů apod.). V tomto případě může zřizovatel leasingového pronajímatele odprodat portfolio předmětů leasingu jinému subjektu.

Cese má za následek nejen převod peněžitých, ale i jiných závazků a povinností z leasingové smlouvy (např. práva užívat předmět leasingu či povinnosti zajistit nerušenou držbu a nerušené užívání tohoto předmětu). V jejím rámci dochází nejen k převodu splatných pohledávek, ale i pohledávek, jejichž dospělost nastane v budoucnu (např. práva leasingového nájemce na převod vlastnického práva k předmětu leasingu při splnění podmínek stanovených leasingovou smlouvou).

Cestovní šek

Zvláštní druh šeku, který je nejčastěji vystaven na některou z hlavních měn (např. EUR, USD apod.) a který lze nakoupit především v bankách, případně v některých cestovních agenturách. Je určen pro cesty do zahraničí, protože je možné jej prodat ve většině bank v zahraničí, někdy je možné jím platit i v obchodech nebo za služby (např. hotely). Při nákupu, respektive prodeji cestovního šeku si může příslušná instituce účtovat poplatek. Jsou-li dodržena základní pravidla (proti-podpis v přítomnosti pracovníka banky, respektive obchodu + předložení pasu) jsou cestovní šeky považovány za bezpečnější variantu převážení větších obnosů cizí měny, než je hotovost.

Anglicky: Traveller’s Cheque

Cirrus

Mezinárodní program sdílení bankomatů vlastněných MasterCard International a provozovaných společností Cirrus System Incorporated (dceřiná společnost ve stoprocentním vlastnictví). Programu Cirrus se mohou zúčastnit jak karty MasterCard, tak i výlučné debetní a kreditní karty bank, což držitelům karet umožňuje přístup do sítě mezinárodně sdílených bankomatů, známé jako Síť bankomatů Cirrus (Cirrus ATM Network).

Cizozemské vozidlo

Vozidlo, které je vybaveno cizí státní poznávací značkou, nebo vozidlo, které není vybaveno cizí státní poznávací značkou a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území České republiky.

Clearing
 1. Proces výměny údajů o finanční transakci mezi acquirerem a vydavatelem k umožnění zaúčtování transakce na účet držitele karty a rekonciliace pozice člena asociace k vypořádání.
 2. Systém, pomocí kterého vstupuje burza jako kontaktní partner do vztahu mezi kupujícího a prodávajícího a zajišťuje vypořádání uzavřených obchodů.
Clearingová data

Údaje týkající se realizované transakce; případně se použijí jako podklad k reklamaci prostředků od člena asociace, který byl při transakci protistranou.

Anglicky: Clearing data

Clearingové centrum

Instituce, kterou používají vydavatelé a zúčtovací banky v dané zemi jako své centrum pro zpracování a nepeněžní vypořádání finančních transakcí.

 Anglicky: Clearing centre

CLIP

Viz Elektronická peněženka.

Co-brandovaná karta

Platební karta, vydaná v rámci partnerského programu s jiným subjektem.

Anglicky: Co-branded card

Compliance

Proces, při kterém kartová asociace rozhodne spor mezi členy asociace, plynoucí z porušení pravidel asociace. Jde o konečnou instanci reklamačního řízení, kdy navrhující člen může osvědčit, že došlo nebo může dojít k finanční újmě na konkrétním účtu čísla karty a v rámci reklamačního řízení nebyl dostupný žádný kód důvodu pro chargeback a pokus vyřešit záležitost "v dobré víře" nebyl úspěšný.

CSC

Bezpečnostní kód karty.

Viz Kontrolní kód

Anglicky: Card Security Code

CV

Viz Kontrolní kód

Anglicky: Card Validation

CV1

Část kontrolního kódu uložená na magnetickém proužku karty.

Viz Kontrolní kód

CV2

Část kontrolního kódu vytištěná na podpisovém proužku karty.

Viz Kontrolní kód

CVC

Kód ověření karty. Název pro kontrolní kód používaný asociací MasterCard.

Viz Kontrolní kód

Anglicky: Card Validation Code

CVM

Viz Metoda ověření držitele karty

Anglicky: Cardholder Verification Method

CVV

Hodnota ověření karty. Název pro kontrolní kód používaný asociací VISA.

Viz Kontrolní kód

Anglicky: Card Validation Value

Časová cena (v pojišťovnictví)

Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem

Časové rozlišení v leasingu

Jde o zahrnování výdajů (nákladů) v poměrné výši, připadající ze sjednané doby leasingu na příslušné zdaňovací období u leasingového nájemce, a naopak zahrnování příjmů (výnosů) v poměrné výši, připadající ze sjednané doby leasingu na příslušné zdaňovací období u leasingového pronajímatele. Výdaje (náklady), resp. příjmy (výnosy) jsou tak obecně odlišné od leasingových splátek v daném zdaňovacím období.

Je možno používat dvě metody:
a) časové rozlišení každé leasingové splátky
b) časové rozlišení ze sumy leasingového nájemného.

Čekací doba (v pojišťovnictví)

Doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi.

Činnost související s pojišťovací nebo zajišťovací činností

Zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací nebo zajišťovací činností, poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob a šetření pojistných událostí prováděné samostatnými likvidátory pojistných událostí na základě smlouvy s pojišťovnou a další činnosti se souhlasem ministerstva.

Čipová karta

Platební karta, která je vybavena čipem s programovatelným mikroprocesorem a pamětí. Čipová technologie nabízí zvýšení bezpečnosti a rozšíření funkcí karty (např. věrnostní programy, elektronická peněženka).

Viz ICC

Anglicky: Chip Card, Smart Card, ICC, karta IC

Čipová transakce

Typ transakce, která vzniká použitím čipové karty v čipovém terminálu, a čipová data jsou načtena přímo z karty.

Anglicky: Chip transaction

Čipový terminál

Typ terminálu, certifikovaný podle specifikace EMV (Europay, MasterCard a Visa), který je schopen realizovat čipové transakce i transakce z magnetického proužku.

Anglicky: Chip terminal

Číslo karty

Číslo, které je vyraženo (embosováno) a/nebo zašifrováno na platební kartě a které identifikuje vydavatele a konkrétní účet držitele karty.

Pozn.: Číslo karty se skládá z hlavního identifikátoru odvětví, identifikátoru vydavatele, identifikátoru konkrétního účtu a kontrolní číslice.

Viz PAN

Anglicky: Card number

Čítač pokusů o PIN

Bezpečnostní mechanismus, používaný k omezení počtu pokusů o zadání PIN, které smí držitel karty provést (obvykle omezeno na tři pokusy).

Pozn.: Čítač slouží k zaznamenání počtu nesprávných zadání PIN pro transakci; hodnota čítače pokusů o PIN je počet zbývajících povolených pokusů o PIN. Tento čítač slouží k tomu, aby PIN nemohl "uhádnout" podvodník, který by opakovaně zadal mnoho různých kombinací PIN.

Anglicky: PIN try counter

Člen

Finanční instituce, které byl schválením představenstva kartové asociace udělen statut člena asociace. Člen, který je hlavním majitelem licence (Principal licensee), se přímo účastní kartových aktivit platebního kartového programu; člen, který je přidruženým majitelem licence (Affiliate licensee), se účastní nepřímo (tj. za podpory hlavního majitele licence).

Anglicky: Member

Členská a licenční smlouva

Smlouva mezi kartovou asociací a členem, která poskytuje statut člena a umožňuje členovi získat licenci na jednu nebo několik značek asociace.

Anglicky: Membership and licence agreement

D

Data stopy

Informace zašifrované do stopy 1, 2 nebo 3 magnetického proužku karty. Tato data sbírá (tj. čte) terminál při zahájení transakce spojené se čtením karty a jsou použita při následujících zprávách o autorizaci a clearingu transakce.

Anglicky: Track data

Database hacking

Neoprávněné vniknutí do databáze spravované třetí stranou.

Anglicky: Database Hacking

Datový prvek

Specifické množství dat obvykle obsažených ve zprávách o autorizaci a clearingu, které má definovanou délku, formát, strukturu a povolený obsah a je identifikováno konkrétním číslem. Hlavní datové prvky používané k sestavení zpráv vyměňovaných mezi zúčtovací bankou a vydavatelem ISO 8587 (1987 a 1993) a dokumentace asociace na ně odkazuje číslem datového prvku. Používání strukturovaných datových prvků umožňuje automatické zpracování zpráv jak komunikační sítí, tak příjemcem dat.

Anglicky: Data element

Datum konverze

Datum účinnosti, kdy je částka (například částka transakce) konvertována z jedné měny do druhé s použitím relevantního měnového kurzu platného v onen den.

Anglicky: Conversion date

Datum předložení

Datum, kdy zúčtovací banka obdrží od obchodníka transakční doklad.

Anglicky: Deposit date

Datum převodu rubopisem

Jedná se o datum, kdy byla transakce (tj. údaje o transakci) poprvé vložena do výměnného systému (Interchange) a odeslána.

 Anglicky: Endorsement date

Datum transakce

Datum, kdy se realizuje transakce (tj. skutečné datum, kdy držitel karty kupuje zboží nebo služby nebo získává hotovost).

Anglicky: Transaction date

Datum valuty

Datum, kdy se finanční prostředky převedené na účet držitele karty stanou pro něj reálně dostupnými.

Anglicky: Value Date

Datum vypořádání

Datum, kdy jsou převedeny finanční prostředky k vypořádání mezi zúčtovací bankou a vydavatelem.

Anglicky: Settlement Date

Debetní karta
 1. Debetní karta je platební karta umožňující čerpat vlastní prostředky uložené na běžném nebo obdobném účtu (výjimečně s povoleným debetem).
 2. Platební karta spojená se zůstatkem na běžném účtu. Klient může pomocí karty platit pouze do výše disponibilního zůstatku na účtu, ke kterému je karta vydána.

Anglicky: Debit Card

Debetní zůstatek

Záporný (mínusový) zůstatek na účtu klienta. Částku, která je uvedena na výpise z účtu jako zůstatek, klient bance dluží (ať už vlivem poskytnutého úvěru, povoleného přečerpání, nedovoleného debetu, či z jiného důvodu).

Anglicky: Debit Balance

Denní odškodné

Tento termín se používá v úrazovém pojištění a týká se pojistného plnění za dobu nezbytného léčení následků úrazu. Jde o částku tohoto plnění připadající na jeden den léčení. Nárok na toto plnění však zaniká, pokud celková doba léčení je delší než minimální doba léčení stanovená v pojistných podmínkách či v pojistné smlouvě.

Depozitář

Banka, která vede pro správce fondu účet a průběžně kontroluje, zda správce fondu provádí operace s majetkem fondu v souladu se zákony a statutem fondu.

Depozitní směnka

Cenný papír, s nímž je spojeno právo vlastníka tohoto cenného papíru požadovat zaplacení částky, která je na něm uvedena, k datu na něm uvedenému od banky, která jej vystavila. Jde ve skutečnosti o vlastní směnku banky, kterou se banka zavazuje vyplatit klientovi k určitému datu určitou částku.

Derivát

Je termínovaná smlouva o budoucím nákupu nebo prodeji daného aktiva (akcie, drahé kovy apod.) za předem sjednaných podmínek. Základním rysem termínovaných obchodů je časový nesoulad mezi uzavřením obchodu a jeho plněním, to znamená, že v době uzavření obchodu jsou sjednány veškeré podmínky obchodu, a v době splatnosti dochází k dodání aktiv a jejich zaplacení. Deriváty se používají zejména k zajištění proti možným rizikům, především proti pohybu kurzu. Mezi deriváty patří futures, opce, swapy, forwardy.

DES

Viz Standard šifrování dat

Anglicky: Data Encryption Standard

Diskont

Rozdíl mezi hodnotou vlastního kapitálu fondu připadající na jeden cenný papír a kurzem cenného papíru na veřejných trzích.

Diskrétní zóna

Představuje vzdálenost asi 1-1,5 m od předcházejícího klienta u bankomatu, pokladny, atp. Slouží k zachování důvěrnosti sdělovaných nebo typovaných údajů.

Anglicky: Discrete Zone

Disponibilní zůstatek

Peníze, které má klient v daném okamžiku k disposici. Zpravidla jde o kladný zůstatek na účtu, který může být navýšen o výši povoleného debetu či kontokorentu nebo snížen o blokace na účtu (např. z důvodu exekuce).

Anglicky: Available Balance

Diverzifikace

Rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika mezi více cenných papírů.

Dividenda

Podíl na zisku společnosti plynoucí ve prospěch majitele akcií nebo podílových listů.

Dluhopis

Cenný papír reprezentující závazek emitenta splatit určitou peněžitou částku a určitý úrok v době splatnosti. S dluhopisem nejsou spojena práva akcionáře.

Dluhopis na jméno

Pevně úročený cenný papír, u něhož může splacení pohledávky vyžadovat pouze věřitel uvedený na cenném papíru.

Dluhopis na majitele

Nejčastější forma cenného papíru. Držba dluhopisu na majitele opravňuje vlastníka k vymáhání práv od dlužníka. Tento druh dluhopisů je velmi oblíben díky jednoduchému převodu vlastnických práv. Samotný převod se děje dohodou a předáním cenného papíru. Statut dluhopisů na majitele lze podle potřeby také změnit na dluhopisy na jméno a naopak.

Dluhopisové fondy

Investují minimálně 80 % aktiv do dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, instrumentů nesoucích riziko dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu. Dluhopisové fondy nesmějí investovat do akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií. Dlouhodobé zhodnocení bývá obvykle vyšší než u fondů peněžního trhu, ale nižší než u akciových fondů. Jsou vhodné pro střednědobý investiční horizont.

Doba nezbytného léčení

Časový úsek, který je třeba ke zhojení nebo ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem. Výše pojistného plnění za dobu nezbytného léčení se stanoví ze sjednané pojistné částky procentem určeným v tabulkách v závislosti na průměrné (či přiměřené) době nezbytného léčení daného úrazu nebo vynásobením sjednané denní dávky průměrným počtem dnů nutných k léčení daného úrazu.

Doba odpovědi

Doba, kterou trvá odpověď na zprávu.

Anglicky: Response Time

Dohled v pojišťovnictví

Rozhodování a kontrolní činnost v zákonem nebo zvláštním předpisem stanoveném rozsahu prováděné Českou národní bankou v soukromém pojišťovnictví, činnosti s tím související a soubor nástrojů určených k jeho výkonu.

Doklad o transakci

Papírový doklad vydaný terminálem v místě transakce.

Anglicky: Transaction Record

Dokument

Označuje prodejní, kreditní nebo výplatní doklad, respektive výpis z účtu nebo výpis kartových transakcí, který obsahuje celé nebo část čísla karty nebo osobní údaje.

Anglicky: Document

Domácí transakce

Transakce, kde vydavatel karty sídlí ve státě, kde byla transakce realizována.

Anglicky: Domestic Transaction

Domovský členský stát

Členský stát, ve kterém se nachází sídlo pojišťovny.

Dow Jones Index

Nejznámější a nejpopulárnější akciový index světa, jehož plný název zní Dow Jones Industrials Average (DJIA). Již od roku 1882 je denně vypočítáván na burze v New Yorku.

Dožití

Den, uvedený v pojistné smlouvě jako konec pojištění.

Druhá prezentace

Finanční transakce iniciovaná zúčtovací bankou k částečnému nebo úplnému zpětnému získání finančních prostředků, které vydavatel přeúčtoval zpět zúčtující bance v předchozím kroku chargebacku (zpětného zúčtování). Používá se k účinnému anulování předchozího chargebacku.

Anglicky: Second Presentment

Držitel karty

Fyzická osoba, které byla na žádost a se souhlasem majitele účtu vydána platební karta k používání. Podepsáním smlouvy se držitel karty zavazuje dodržovat obchodní podmínky vydavatele karty. Držitel karty je identifikován číslem karty (kartového účtu).

Anglicky: Cardholder

Durace

Průměrná doba, za kterou získáme z dluhopisu zpět to, co jsme investovali do jeho nákupu. Určuje senzitivitu dluhopisu na změnu úrokových sazeb.

Důvěrný údaj

Údaj uvedený ve smlouvě o vydání platební karty sloužící k ověření držitele karty při její aktivaci, případně pro další komunikaci s bankou.

Anglicky: Confidential Data

E

Edit Package

Software, poskytovaný asociací VISA zpracovatelům VISA transkací k ověření dat zasílaných do systému zpracování (BASE II), ke zpracování dat do VISA a dat přijatých zpracovatelem od VISA.

EFT POS

Elektronický přenos dat v místě prodeje. Výraz pro elektronický platební terminál umožňující přečíst data z karty a odeslat data o transakci zpracovateli.

Anglicky: Electronic Funds Transfer at Point of Sale

Elektronická peněženka

Elektronická peněženka je elektronický platební prostředek, který obsahuje elektronickou hodnotu směnovanou za zboží a služby. Umožňuje mít na kartě uloženou peněžní hodnotu, která se při každém nákupu sníží, aniž by bylo třeba další autorizace. Po vyčerpání elektronické hodnoty se může opětovně předplatit nebo znehodnotit.

Anglicky: Electronic purse

Elektronické obchodování

Druh obchodní transakce, při níž jsou transakce prováděny prostřednictvím internetu, kdy nakupující a obchodník nejsou na stejném fyzickém místě, a která zahrnuje platbu prostředky elektronického obchodování. Provádí se prostřednictví internetu přijímáním on-line transakcí (v prostředí bez přítomnosti karty), často iniciovaných držitelem karty ze zákazníkova osobního počítače.

Další označení: e-obchodování

Anglicky: Electronic Commerc, E-commerce

Elektronický imprint

Přečtení a vytištění nebo zachycení údajů o kartě terminálem čtoucím magnetický proužek nebo zařízením čtoucí čip.

Anglicky: Electronic Imprint

Elektronický platební prostředek

Elektronickým platebním prostředkem je (ve smyslu zákona 284/2009 Sb., o platebním styku):

 1. prostředek vzdáleného přístupu k peněžní hodnotě, při jehož užívání se zpravidla vyžaduje identifikace držitele osobním identifikačním číslem přiděleným vydavatelem nebo identifikace jiným způsobem (představovaný platební kartou, mobilem s bankovním čipem atd.)
 2. elektronický peněžní prostředek (např. elektronická peněženka).

Anglicky: Electronic Payment Means

Elektronický transakční doklad

Transakční doklad vytvořený elektronicky v prostředí s přítomností karty, kdy terminál generuje požadované údaje tištěné na transakčním dokladu.

Anglicky:Electronic Transaction Receipt

Embosovaná platební karta

Platební karta, která je kromě elektromagnetického proužku (případně čipu) sloužícího k výběru v bankomatech a k placení u obchodníků pomocí elektronického terminálu, vybavena tzv. embossingem, tedy reliéfním písmem, jež umožňuje platbu u obchodníků pomocí mechanické čtečky (tzv. imprinter neboli žehlička). Lze s ní tedy platit v obchodech, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem pro platby pomocí platebních karet či v případech, kdy z nějakého důvodu selže elektronická komunikace prostřednictvím takového terminálu.

Další označení: Embossed Payment Card

Embosování

Proces vyznačení identifikační údajů na kartě ve formě prolisovaných nebo vyrytých znaků.

Anglicky: Emboss

Emise

Soubor cenných papírů stejného druhu vydaných jednou společností. Nejčastěji tento pojem zahrnuje i umístění na trhu a uvedení na burzu. Převzetí a prodej probíhá zpravidla prostřednictvím bank, které se za tímto účelem sdružují do konsorcií.

EMV

Technické specifikace vyvinuté pod gescí společnosti EMVCo (Europay International, Mastercard International a VISA International) k zavedení standardů pro zpracování debetních a kreditních transakcí a k zajištění globální interoperability používání čipové technologie v platebním styku.

EMVCo

Odvětvová zkratka pro konsorcium tří společností (Europay, MasterCard a Visa), které mají ve společné gesci globální standardy pro elektronické finanční transakce. Také se používá pro technické specifikace vydané tímto konsorciem, schválené všemi třemi společnostmi a určené k zajištění globální interoperability čipových karet, čipových terminálů, finančních zpráv a souvisejících služeb.

Eurocheque

Standardizovaná forma bankovního šeku, který se může používat v různých evropských zemích jako prostředek platby za zboží a služby nebo může být inkasován v bance.

Europay

Evropská kartová asociace, společnost Europay International S.A., v roce 2002 splynula se společností MasterCard International.

Exception File

VISA: Soubor ve formátu VISANet obsahující čísla karet, ke kterým vydavatel předurčil autorizační odpověď, a ke kterým má autorizující účastník sítě on-line přístup.

F

Fiktivní číslo karty

Číslo platební karty (resp. číslo kartového účtu), které nikdy neexistovalo.

Finanční dohled

Kontrola hospodaření pojišťovny, zejména její platební schopnosti, tvorba technických rezerv, včetně matematických rezerv, finančního umístění podle tohoto zákona, dodržování zvláštními právními předpisy stanovených administrativních a účetních postupů a spolehlivosti vnitřních kontrolních systémů.
Anglicky: Fictious Account number

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a postojů nezbytných k dosažení finanční prosperity prostřednictvím zodpovědného finančního rozhodování.

Anglicky: Financial Awareness, Financial Capability, Financial Literacy

Finanční leasing

Jde o obchodní transakci, jejímž účelem je umožnit za úhradu dlouhodobé nebo trvalé užívání movité nebo nemovité věci či nehmotného statku ve vlastnictví leasingové společnosti (pronajímatele) právnickou nebo fyzickou osobou (nájemcem), usilující o toto užívání pro podnikatelské nebo spotřebitelské cíle, s tím, že nebezpečí škod na užívané věci a škod spojených s jejím provozem i užitky z této věci nese nájemce. Tato definice považuje za podstatný znak finančního pronájmu i získání dotyčného předmětu do vlastnictví pronajímatele podle závazného požadavku a specifikace nájemce a předpoklad přechodu tohoto předmětu do vlastnictví nájemce po skončení leasingové operace.

Z právního hlediska je finanční leasing zásadně nevypověditelnou obchodní transakcí, během které leasingový nájemce drží a užívá po dohodnutou dobu za úplatu hmotný nebo nehmotný majetek ve vlastnictví leasingové společnosti a disponuje vesměs možností kupní opce na tento majetek.

Ekonomickým účelem finančního leasingu je využití strojů, zařízení a jiných majetkových hodnot bez rizik spojených s jejich vlastnictvím, jejich získání do vlastnictví po ukončení leasingu za cenu blížící se zůstatkové ceně, popř. jejich náhrada modernějšími a technicky dokonalejšími předměty v průběhu nebo po skončení leasingu, získání potřebného majetku bez dispozice s prostředky na jeho pořízení, vylepšení cash flow, nezatížení účetní bilance a optimalizace daňového zatížení.

Finanční trhy

Souhrnný pojem představující všechny trhy, na kterých jsou obchodovány peněžní prostředky a cenné papíry. Jde především o trh peněžní, kapitálový a devizový.

Firemní karta

Platební karta vydaná malému podniku pro jeho zaměstnance k placení podnikových výdajů (obvykle až pro 10 zaměstnanců společnosti s uvedením jména oprávněné osoby na kartě). Podle dohody se účtování provádí na vrub účtu společnosti nebo soukromého účtu zaměstnance.

Viz Korporátní karta

Anglicky: Business card, Corporate card

Fixační období

Období, během kterého, je použitá úroková sazba fixována, tedy stanovena pevně. Často se používá zejména u hypotečních úvěrů, kdy je pro určité období sazba stanovena pevně s tím, že po jeho uplynutí dochází zpravidla k její změně.

Další označení: Fixace

Anglicky: Fixed Period

Fixní úroková sazba

Úroková sazba, která je stanovena pevně na celou dobu splatnosti úvěru či jiného produktu, nebo na dohodnuté fixační období (např. 12,5% p.a.).

Další označení: Pevná úroková sazba

Anglicky: Fixed Interest Rate

Floor limit

Částka, dohodnutá mezi obchodníkem a zúčtovací bankou, omezující výši jedné transakce, pro kterou není nezbytné provádět autorizaci. Pro vyšší částku obchodník musí autorizaci provést.

Fondy fondů

Fondy, které neinvestují přímo do akcií nebo dluhopisů, ale vytvářejí portfolio složené ze specializovaných fondů. Investice do podílových listů jiných fondů znamená pro podílníky lepší rozložení rizika spojeného s investováním.

Fondy peněžního trhu

Fondy, které investují zejména do krátkodobých, vysoce bezpečných dluhopisů tak, aby jejich průměrná doba splatnosti byla kratší než jeden rok. Pro své investování mohou rovněž využít termínovaných vkladů u bank. Kolísání kursu je prakticky nulové, za vysokou míru bezpečí však investor platí relativně nízkým dlouhodobým výnosem. Proto se hodí pro krátkodobé peníze.

Franšíza

Dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Stanoví se pevnou částkou, procentem, anebo jejich kombinací. Rozeznáváme franšízu odečtenou (spoluúčast) a franšízu integrální. Franšíza odečtená (spoluúčast) se vždy odečítá od celkové výše plnění. Do její výše se plnění neposkytuje. Franšíza integrální se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje.

G

Garanční fond obchodníků s cennými papíry

Je právnickou osobou a byl zřízen s cílem poskytnout ochranu investorů v situaci, kdy obchodník s cennými papíry není schopen plnit své závazky vůči zákazníkům spočívající ve vydání hodnot, které od zákazníků převzal za účelem poskytnutí investiční služby (zákaznický majetek), a nejsou vyhlídky, že bude schopen tak učinit.

Garantovaný fond

Fond, který garantuje určitý minimální výnos nebo návratnost části nebo celé jistiny (obvykle od 90 do 100 %).

Globální kobrandované partnerství

Smluvní vztah mezi vydavatelem a globálním kobrandovaným partnerem.

Anglicky: Global Co-branding Partnership

H

Hlasová autorizace

Služba, kterou poskytují acquireři obchodníkům, umožňující zatelefonovat do centra hlasové autorizace a získat autorizaci pro manuální transakce přesahující limit prodejny. Používá se také jako alternativní prostředek autorizace, jestliže se terminál nemůže připojit k acquirerovi on-line. V takovém případě obchodník zatelefonuje do centra hlasové autorizace a telefonicky uvede relevantní informace o kartě a transakci. Poté centrum hlasové autorizace pošle žádost o autorizaci on-line vydavateli a sdělí obchodníkovi autorizační kód od vydavatele karty. Tento kód zaznamená obchodník na prodejní doklad.

Anglicky: Voice Authorisation

Hlasovací právo

Akcionář jako spolumajitel společnosti má právo podílet se na rozhodování, která je nutno učinit na valné hromadě. Akcionář při rozhodování disponuje počtem hlasů, který odpovídá jeho podílu na základním jmění společnosti.

Hlavní licence

Právo poskytnuté členovi asociace, který se nazývá "majitel hlavní licence" (principal licensee), na používání ochranné známky nebo známek, jak stanovuje příslušná licenční smlouva a v souladu s produktovými pravidly platnými pro ochrannou známku/y.

Anglicky: Principal Licence

Hologram

Laserem pořízený snímek, který vytváří trojrozměrný obraz. Používá se u platebních karet jako preventivní opatření proti padělání.

Home Banking

Služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou (včetně zadávání příkazů) prostřednictvím sítě internet. K zavedení této komunikace je třeba mít vhodný počítač s nainstalovaným speciálním programem banky (tím se home banking odlišuje od internetového bankovnictví). Často je tato služba využívána firemní klientelou, není vyloučeno ani využití ze strany fyzických osob.

Hostitelský systém acquirera

Počítačový a komunikační systém, který umožňuje zpracovávat transakce s větším počtem instrukcí nebo může zpracovávat transakce jen pro jednoho zpracovatele.

Pozn.: Hostitelský systém (AHS=Acquirer Host System) může přímo nebo nepřímo podporovat terminály v obchodních společnostech a vyměňuje si zprávy s komunikační sítí asociace a s vydavateli prostřednictvím modulu acquirera. V mnoha případech se výrazy "acquirer" a "acquirerův hostitelský systém" používají ve stejném významu.

Anglicky: Acquirer host system

Hostitelský systém vydavatele

Počítačový a komunikační systém, který členovi asociace poskytuje zpracovatelské funkce vydavatele.

Pozn.: Hostitelský systém vydavatele (IHS=Issuer host system) může zpracovávat transakce pro větší počet institucí nebo může zpracovávat transakce pro jednotlivého člena. Hostitelský systém vydavatele používá zprávy standardní aplikace ISO 8583 ke komunikaci se sítí asociace a s acquirery prostřednictvím modulu vydavatele. V mnoha případech se místo "hostitelský systém vydavatele" může používat termín "vydavatel" a naopak.

Anglicky: Issuer Host System

Hotovost

Bankovky a mince.

Další označení: Fyzické peníze

Anglicky: Cash

Hybridní karta

Hybridní karta je platební karta vybavená jak magnetickým proužkem, tak čipem pro záznam dat a komunikaci s terminály.

Pozn.: Hybridní karty fungují jako čipové karty na terminálech podporující čip a jako karty s magnetickým proužkem na ostatních terminálech.

Anglicky: Hybrid Card

Hybridní terminál

Zařízení pro akceptaci karet, které podporuje magnetický proužek i čipovou technologii, splňuje výkonnostní standardy asociací) a je schopné podporovat klávesnici PIN.

Anglicky: Hybrid Terminal

Hypoteční úvěr

Úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti (říkáme též váznoucím na nemovitosti). Zpravidla jde o úvěr, který k pořízení, úpravě, opravě nebo rekonstrukci nemovitosti také slouží, ale nemusí tomu tak být vždy. Hlavní je právě existence zajištění úvěru formou zástavního práva.

Další označení: Hypotéka

Anglicky: Mortgage, Mortgage Credit

Hypoteční zástavní list (HZL)

Je dluhopis, v němž je dlužníkem banka, která hypotéční zástavní listy vydává a jejich prodejem získává peníze na poskytování hypotéčních úvěrů. Jmenovitá hodnota HZL, včetně úroků, je plně kryta pohledávkami z hypotéčních zástavních úvěrů. HZL může vydávat pouze banka, která má povolení České národní banky. Výnos je osvobozen od zdanění.

CH

Charge karta

Jde o platební kartu s odloženou splatností. Jedná se o úvěrovou kartu s možností placení do výše povoleného úvěrového rámce a čerpané prostředky nejsou až do splatnosti čerpané částky úročeny.

Anglicky: Charge card

Chargeback

Viz Zpětné zúčtování

I

IBAN

Jde o číslo účtu v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP (Evropský hospodářský prostor, tj. 25 zemí EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island). Číslo účtu v tomto formátu uvádí banka klientovi (majiteli účtu) na výpisu z účtu. V tomto formátu je třeba číslo použít v případě platby na účet v rámci EHP.

Další označení: International Bank Account Number

ICA

Jedinečné čtyřčíselné identifikační číslo přidělené platebním kartovým systémem finanční instituci, zpracovateli, třetí straně nebo jinému typu klienta pro jednoznačnou identifikaci tohoto klienta.

Anglicky: MasterCard Interbank Card Association (Mezibankovní karetní asociace)

ICC

Karta s integrovaným obvodem. Platební karta, která obsahuje uložený integrovaný obvod neboli čip.

Viz Čipová karta

Anglicky: Integrated Circuit Card, Smart Card, Chip Card (čipová karta)

Individuální účet

Účet, vedený pojišťovnou k pojistné smlouvě tvořený podílovými jednotkami nakoupenými za běžné, jednorázové a mimořádné pojistné.

INET

Komunikační síť asociace MasterCard.

Anglicky: Interbank Network for Electronics Transfer INET

Inflační riziko

Znehodnocení hodnoty peněz, v jehož důsledku se sníží reálná hodnota existujícího majetku a také reálný výnos, kterého mělo být pomocí investovaného majetku dosaženo.

Inkasní způsob placení

Předem dohodnutý způsob placení mezi plátcem a příjemcem, kdy je platba provedena z účtu plátce na základě výzvy ze strany příjemce. Klient (plátce) udělí své bance svolení k inkasu, tedy písemně souhlasí s tím, že jeho účet může být inkasován. Klient, pro kterého jsou platby určeny (příjemce), pak dává bance pokyn ke zprostředkování platby z účtu plátce na svůj účet, tzv. příkaz k inkasu. Inkasní způsob placení je často využíván pro pravidelné úhrady, např. za dodávky energií nebo služby mobilním operátorům apod.

Další označení: inkaso

Anglicky: Collection, Direct Debit

Inteligentní detekční systém

IT systém používaný bankami, který napomáhá rozpoznat podvodné používání platební karty dříve, než je její ztráta zjištěna držitelem a ohlášena. Jedná se o systém založený na bázi existujících znalostí nebo využívající samoučící se mechanismy.

Anglicky: Inteligent detection system

Interchange

Výměna dat o transakcích a záznamech o zúčtování mezi zúčtovacími bankami a vydavateli podle definovaných pravidel. Z hlediska území se jedná buď o domácí interchange, nebo mezinárodní interchange.

Interchange Transaction

Transakce, u které se liší vydavatel karty a zúčtující banka.

Internet

Elektronická komunikační síť, která propojuje počítače a zajišťující výpočetní systémy po celém světě.

Internetové bankovnictví

Služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou (včetně zadávání příkazů) pomocí internetu - nepotřebuje instalovat žádné speciální programy, pohybuje se pouze na webových stránkách banky, postačí mu tedy pouze internetové připojení.

Anglicky: Internet Banking

Interoperabilta

Základní schopnost systémů platebních karet spolupracovat v globálním prostředí jak z hlediska technického, tak z hlediska pravidel chování definovaných kartových asociací, a to bez ohledu na lokální/národní úpravy či místní právní rámec.

Anglicky: Interoperabilty

Interregional interchange

Interchange pro interregionální transakce (tj. transakce mezi regiony asociace).

Interregionální transakce

Transakce, u níž vydavatel sídlí mimo region, kde se transakce uskutečnila.

Anglicky: Interregional transaction

Interval účtů

Skupina kartových účtů s čísly karet tvořícími souvislou řadu.

Anglicky: Account range

Intraregional Interchange

Interchange pro intraregionální transakce, (tj. transakce uvnitř regionu asociace).

Intraregionální transakce

Transakce, u níž vydavatel sídlí v regionu, ale nikoli ve státě, kde se transakce uskutečnila.

Anglicky: Intraregional Transaction

Investice

Činnost, při níž se subjekt vzdává dnešní jisté hodnoty (spotřeby) ve prospěch budoucí nejisté hodnoty (spotřeby).

Investiční fond

Fond regulovaný zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investiční fond určený veřejnosti je tzv. fondem kolektivního investování, pro kvalifikované investory jsou určené fondy kvalifikovaných investorů.

Investiční horizont

Doba, na kterou je investice plánována. S větším rizikem se investiční horizont prodlužuje a naopak. Doporučený minimální investiční horizont je doba investování pro daný typ, která má chránit investora před případnými ztrátami způsobenými nevhodnou kombinací investiční strategie a předpokládané délky investice. Ekonomika se vyvíjí v cyklech a stejně tak na akciových trzích, i když dlouhodobě míří vzhůru, se střídají období, kdy jsou ceny vysoko, s obdobími, kdy jsou ceny nízko. Doporučený minimální investiční horizont v podstatě jen poukazuje na jakousi průměrnou dobu, kterou trhu trvá, aby překonal obě tyto fáze vývoje. Doporučený minimální investiční horizont však v žádném případě investorovi neříká, že právě po doporučené minimální době bude jeho investice zisková.

Investiční instrumenty

Jsou investiční cenné papíry, podílové listy otevřených podílových fondů, instrumenty peněžního trhu s výjimkou zejména mezibankovních depozit a úvěrů, finanční termínové smlouvy (futures), úrokové termínové smlouvy (FRA), úrokové a devizové swapy a swapy na akcie a akciové indexy (equity swaps) a nákupní a prodejní opce týkající se investičního instrumentu.

Investiční riziko

Míra pravděpodobnosti, že se sníží hodnota investice. Největší investiční riziko mají akciové fondy, nejmenší naopak fondy peněžního trhu.

Investiční společnost

Zakladatel a správce (obhospodařovatel) fondů. Podléhá zvláštní regulaci dané zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a dohledu České národní banky. Její činnost je kontrolována také depozitářem a auditorem.

Investiční zprostředkovatel

Fyzická nebo právnická osoba, zapsaná v registru investičních zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou, která zprostředkovává nákup a prodej akcií, dluhopisů a fondů kolektivního investování, ale nesmí nakládat s majetkem klienta.

Investor

Subjekt, který poskytl či svěřil majetek (peníze) jinému subjektu, a za to obdržel cenný papír, z něhož mu plynou jistá práva (např. výnos).

Investování

Ukládání peněz do takových aktiv, které s sebou nesou riziko ztráty hodnoty, ale výměnou za možnost vyššího výnosu.

IPSP

Poskytovatel internetové platební služby

Anglicky: Internet Payment System Provider

ISIN

Dvanáctimístné označení emise cenných papírů složené z písmen a čísel. Lze podle něj poznat okruh činnosti emitenta a druh cenného papíru (např. CZ0005003232).

ISO

Viz Mezinárodní organizace pro standardizaci / Anglicky: International Organization for Standardization

J

Jednorázové pojistné

Pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.

Jistina

Finanční částka, která slouží jako základ pro výpočet úroků. U úvěrů je to částka půjčená věřitelem dlužníkovi a u vkladů je to částka vložená klientem na účet. V čase a v závislosti na dalších okolnostech se její výše mění. U úvěrů se díky provedeným splátkám zpravidla postupně snižuje. Úrokům, které jsou z jistiny vypočteny, říkáme příslušenství. Splácení úroků z úvěru však jistinu automaticky nesnižuje. Naopak u termínovaných vkladů bývá mezi klientem a finanční institucí zpravidla dohodnuto, že jistina se o připsané úroky postupně navyšuje.

Anglicky: Sum, Principal Amount

K

Kalkulace leasingových splátek

Leasingové splátky jsou kalkulovány:

1) anuitně, lineárně – splátky jsou rovnoměrné po celou dobu leasingu. Toto je nejčastější a pro leasing typický způsob kalkulace;

2) neanuitně, nelineárně – používá se v těch případech, kdy nájemce potřebuje, aby splátky zohlednily např. sezónnost výroby nebo jeho momentální finanční situaci. Atypicky kalkulované leasingové splátky jsou požadovány při specifických potřebách refinancování jak z hlediska časového, tak i z hlediska výše částky.
Leasingové splátky mohou být nadále kalkulovány:

a) pro začátek splátkového období - první splátka je placena ihned po převzetí předmětu pronájmu;

b) pro konec splátkového období – první splátka má odloženou splatnost podle zvoleného splátkového období.
Každá z těchto splátek může být dále stanovena jako:

a) fixní – od momentu určení zůstávají po celu dobu leasingu neměnné;

b) variabilní (floating) – jsou proměnné v závislosti na vývoji úrokové sazby na kapitálovém trhu.

Kancelář pojistitelů

Profesní organizace sdružující pojišťovny, které jsou v určitém státě oprávněny provozovat pojištění odpovědnosti.

Kapitálový trh

Je podmnožina finančního trhu. Je na něm obchodováno s finančními instrumenty, u nichž je doba splatnosti delší než jeden rok, resp. s těmi, které žádný termín splatnosti nemají (akcie) nebo ho mají velmi dlouhý (dluhopisy). Prostřednictvím kapitálového trhu získávají soukromé podniky a veřejné rozpočty značnou část kapitálu k financování svých investic a dalších výdajů.

Karetní asociace

Sdružení vydavatelů platebních karet, např. American Express, Diners Club, JCB, MasterCard, VISA.

Anglicky: Card Companies Association; Card Association

Karta afinity

Přizpůsobený karetní produkt zaměřený na potenciální držitele karet, kteří mají společný zájem, činnost nebo členství v konkrétní (zpravidla nekomerční) organizaci. Použije-li se karta afinity k placení, obdrží tato organizace určitou formu odměny.

Anglicky: Afinity card

Karta s integrovaným obvodem

Viz ICC

Viz Čipová karta

Anglicky: Integrated circuit card, Chip card

Kartový podvod

Podvod spáchaný s využitím platební karty nebo znalostí obsahu jejích dat.

Anglicky: Card Fraud

Kartový účet

Účet vedený vydavatelem k platební kartě a určený k zúčtování transakcí provedených platební kartou.

Anglicky: Card Account

Kategorie obchodníka

Klasifikace typu obchodu nabízeného nebo prováděného obchodníkem.

Anglicky: Merchant Category

Klávesnice PIN

Malá klávesnice, která je součástí elektronického platebního terminálu a na které může držitel karty zadat svůj PIN za účelem verifikace držitele karty.

Anglicky: PIN Pad

Klíč

Viz Kryptografický klíč

Anglicky: Key, Cryptographic Key

Kmenové akcie

Standardní typy akcií. Poskytují akcionáři zákonem a stanovami vymezená práva.

Kobrandovaná karta

Karta vydaná členem společně s obchodní společností a nesoucí loga obou organizací. Společná karta více značek je zaměřena na zákaznickou základnu konkrétního obchodníka, poskytovatele služeb nebo jiné komerční organizace.

Anglicky: Co-branded card

Kód důvodu

Numerický kód používaný v platebních zprávách a v záznamech transakčních dat k udání důvodu, proč byla provedena nebo požadována určitá akce.

Anglicky: Reason code

Kód důvodu chargebacku

Kód udávající specifický důvod pro zpětnou platbu (chargeback).

Anglicky: Chargeback reason code

Kód kategorie obchodníka

Čtyřmístný číselný kód používaný k identifikaci typu obchodníka zapojeného do transakce. Kódy jsou stanoveny ISO a používají se v celém odvětví platebního styku, ve všech typech zpráv a výkazů.

Anglicky: Merchant category code, MCC

Kód měny

Trojčíselný kód použitý k označení konkrétní měny ve finanční transakci (například měny transakce, měny použité k vystavení faktury držiteli karty, měny vypořádání apod.). Kartové asociace používají numerické ISO kódy měny.

Anglicky: Currency code

Kód odezvy

Kód udávající statut transakce nebo zpráv nebo označující provedenou nebo požadovanou akci. Například v odpovědních zprávách o autorizaci odpovědní kód sděluje, zda byla transakce schválena nebo odmítnuta.

Anglicky: Response code

Kód ověření karty

Viz Kontrolní kód

Anglicky: Card validation code

Kód schválení

Viz Autorizační kód

Anglicky: Approval code

Kód země

Kód používaný k identifikaci konkrétního státu podle ISO seznamu mezinárodně používaných numerických a alfabetických kódů států. Používá se v elektronických zprávách k identifikaci konkrétního státu.

Anglicky: Country code

Kód zpracování

Kód užívaný ve zprávách o platbách a záznamech o transakcích k identifikaci různých typů transakcí (nákup zboží, výběr z bankomatu apod.) a účtových převodů (z účtu nebo na účet držitele karty).

Anglicky: Processing code

Kódování

Kódování je metoda používaná k utajení informace jejím zašifrováním, takže jí může porozumět jen osoba, která zná potřebné klíče k jejímu rozšifrování.

Anglicky: Encryption

Kolektivní investování

Podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků od investorů a jejich investování za podmínek stanovených zákonem, zejména za podmínky rozložení rizika.

Kontokorent

Účet, na kterém klient může čerpat do mínusu v rámci předem stanoveného limitu. Říkáme také, že klient má bankou povoleno přečerpání na účtu do určité výše. Někdy může být klientovi tato služba poskytnuta na jeho běžném účtu, jindy na účtu speciálně k tomu vyhrazenému.

Další označení: Kontokorentní účet, Kontokorentní úvěr, Povolený debet

Anglicky: Overdraft, Authorized Debit

Kontrolní činnost ministerstva

Kontrola dodržování zákonem nebo zvláštním právním předpisem stanovených pravidel regulujících provozování činností např. v soukromém pojišťovnictví, včetně finančního dozoru a dozoru nad činností pojišťovny ve skupině.

Kontrolní číslice

Prostředek, jímž lze verifikovat integritu čísla karty nebo obsahu magnetického proužku. Jedná se o číslici vypočtenou Lühnovým algoritmem, která je součástí např. čísla karty.

Anglicky: Check Digit

Kontrolní kód

Bezpečností prvek určený k tomu, aby zabránil falšování nebo manipulaci s údaji na kartě. Je uložen na magnetickém proužku (CV1) a vytištěn na podpisovém proužku karty (CV2).

Další označení: CV, CVC, CVS, CVV

Korporátní karta

Platební karta vydávaná velkým společnostem pro jejich zaměstnance k placení pracovních výdajů (ve společnosti jich obvykle používá více než 10 lidí). Na kartě bývá uvedeno jméno společnosti i jméno oprávněného držitele karty. Často se používá k placení cestovních a společenských výdajů, které se zpravidla účtují na centrální účet společnosti. Jsou tam uvedeny i další informace (například o vrácení DPH), což společnosti umožňuje tyto výdaje centrálně monitorovat a kontrolovat.

Viz Firemní karta

Anglicky: Corporate card, Business card

Kótovaný cenný papír (dříve: registrovaný cenný papír)

Cenný papír přijatý k obchodování na veřejném trhu - burze nebo v RM-Systému.

Kreditní doklad

Doklad, na kterém obchodní společnost vyznačí částku, kterou se zavazuje vrátit držiteli platební karty za nedodané, reklamované nebo neodebrané zboží nebo nečerpané služby.

Anglicky: Credit voucher

Kreditní karta

1) Platební karta sloužící k čerpání sjednaného úvěrového rámce, s individuálně stanovenými podmínkami splácení.

2) Platební karta, s níž je spojena možnost čerpání úvěru. Úvěrový limit kreditní karty nesouvisí se zůstatkem na běžném účtu klienta; kreditní karty vydávají kromě bank i společnosti, které běžný účet klienta ani vést nemohou.

Anglicky: Credit card

Kreditní limit

Maximální limit útraty povolený majiteli účtu kreditní karty. Kreditní limity jsou stanoveny vydavatelem karty podle platební schopnosti držitele karty a historie kartového účtu.

Anglicky: Credit limit

Kreditní transakce

Transakce, při níž držitel karty vrací obchodníkovi zboží a dostává za jeho hodnotu kredit. Je možné provést plnou nebo částečnou refundaci původní částky transakce.

Anglicky: Credit transaction

Kreditní zůstatek

Kladný zůstatek na účtu.

Anglicky: Credit Balance

Kryptografický klíč

Slouží k šifrování i dešifrování zpráv. Při symetrickém šifrování se používá stejný klíč, při asymetrickém šifrováníí se používá veřejný klíč pro šifrování a soukromý klíč pro dešifrování zprávy.

Anglicky: Cryptographic key

Kryptogram

Výsledky šifrovací operace prováděné pomocí šifrovacího algoritmu, šifrovacího klíče/ů a konkrétních dat. Často se používá k výměně kódových zpráv, a umožňuje, aby dvě strany komunikovaly důvěrným způsobem, aniž by třetí strana mohla zasáhnout do vyměňovaných dat a/nebo instrukcí.

Anglicky: Cryptogram

Kupon

Úrokový nebo dividendový list tvořící součást cenného papíru. Termínem splátky kuponů je datum výplaty výnosů z daného cenného papíru. Proti předložení kuponu obdrží vlastník kuponu úroky nebo dividendy.

L

Leasing s vysokou zůstatkovou hodnotou

Jde o model leasingové operace s částečnou amortizací předmětu leasingu a s pouze částečnou úhradou nákladů leasingového pronajímatele na pořízení příslušné majetkové hodnoty, na opatření potřebných finančních zdrojů, jeho režijních výloh a přiměřeného zisku z leasingového nájemného. Většinou je aplikován při operativním leasingu.

Leasingový pronajímatel nese v tomto modelu kromě rizika neplacení leasingových splátek sám i investiční riziko. Jde především o využitelnost (fyzickou i tržní) předmětu leasingu po skončení leasingové operace.

Leasingová marže

Leasingová marže vyjadřuje navýšení uplatněné leasingovým pronajímatelem vůči leasingovému nájemci v souhrnu leasingového nájemného a odkupní ceny nad pořizovací cenu předmětu leasingu. Leasingovou marží pokrývá leasingový pronajímatel jednak své vlastní náklady, jednak zakalkulovaný zisk z leasingové operace.

Leasingová splátka

Leasingové splátky reprezentují úhradu za leasingovou službu. Jde o peněžní částku, kterou platí leasingový nájemce leasingovému pronajímateli za právo užívat na základě leasingové smlouvy určitou majetkovou hodnotu, jejímž majitelem je pronajímatel. Absolutní výše leasingové splátky je stanovena v leasingové smlouvě.

Při stanovení leasingové splátky jsou zohledňovány náklady na pořízení předmětu leasingu a další náklady pronajímatele, zejména celní poplatky, platby za transport předmětu leasingu a jeho instalaci, poplatek za zaškolení obsluhy, eventuálně úhrada za předání know-how od dodavatele, poplatky za certifikaci, testování a odzkoušení stroje při náběhu do zkušebního a plného výkonu, DPH a další daňové zatížení pronajímatele a doplňkové služby pronajímatele. Leasingové splátky dále zahrnují úrok zdroje, za který byla leasingová operace refinancována a přiměřený zisk pronajímatele za provedenou službu.

Leasingové nájemné

Leasingovým nájemným jsou platby leasingového nájemce za užívání předmětu leasingu na základě leasingové smlouvy. Tvoří je souhrn leasingových splátek. Výše nájemného je stanovena leasingovou smlouvou a uvedena ve splátkovém kalendáři.

Leasingový koeficient

Leasingový koeficient či leasingový faktor je dán podílem celkové ceny leasingu a pořizovací ceny předmětu leasingu. Vyjadřuje celkové zvýšení nákladů při leasingu ve srovnání s pořízením obdobného předmětu za hotové. Do leasingového koeficientu pronajímatel promítá celkové finanční náklady a zisk.

Leasingový podnájem

Jde o pronájem najatého předmětu leasingu třetí osobě. V rámci této obchodní operace poskytuje subjekt užívající určitou majetkovou hodnotu na základě platné leasingové smlouvy (leasingový nájemce) tuto věc do užívání jinému subjektu (podnájemce). Přenáší na něj právo nerušené držby příslušné majetkové hodnoty a právo mít prospěch z její užitné hodnoty. K leasingovému podnájmu nemůže dojít nad rámec oprávnění leasingového nájemce – např. v důsledku protiprávní zástavy příslušného předmětu. Smlouva o leasingovém podnájmu je uzavírána na základě souhlasu vlastníka výslovně uděleného v době uzavření smlouvy o leasingovém podnájmu nebo vyjádřeného v obecné podobě v leasingové smlouvě. Příslušná majetková hodnota zůstává ve vlastnictví leasingového pronajímatele.

Libanonská smyčka

Technické zařízení podvodně umístěné do čtečky karty v bankomatu s cílem neoprávněného získání platební karty.

Anglicky: Libanon loop

Licence na centralizovanou akvizici

Licence asociace, která dává držiteli právo provádět akvizici transakcí od mezinárodních obchodníků.

Viz Centralizované přijímání karet

Anglicky: Central acquisition, Central acquiring license

Licence na produkt

Smlouva mezi členem asociace a asociací poskytující členovi právo používat konkrétní platební kartový produkt v souladu s příslušnými produktovými pravidly.

Anglicky: Product Licence

Likvidace pojistné události

Soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění.

Likvidita

Ukazatel vypovídající o tom, jak rychle lze investici proměnit na hotové peníze. Čím vyšší je likvidita, tím rychleji lze investici zpeněžit.

Limit

Stanovení maximální nákupní, respektive minimální prodejní ceny kupujícím nebo prodávajícím, především u burzovních příkazů.

Logo

Výlučná kombinace jména, symbolů a barev, která vizuálně vyjadřuje identitu značky (ochranné známky).

 Anglicky: Brand Mark

M

Maestro

Ochranná známka a servisní značka používaná pro globální on-line debetní produkt asociace MasterCard. Tento produkt má povinné používání PIN při transakcích v místě prodeje a u transakcí v bankomatech.

Magnetický proužek

Součást platební karty sloužící k záznamu elektronických údajů.

Anglicky: Magnetic Stripe

Majitel účtu

Majitel účtu je fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden. Právnická osoba jedná prostřednictvím statutárního zástupce.

Anglicky: Account Owner

Makléř

Fyzická osoba, která je oprávněna technicky obchodovat s cennými papíry jako zaměstnanec obchodníka s cennými papíry. Každá společnost, která je obchodníkem s cennými papíry, může provádět obchody pouze prostřednictvím makléře.

Maloobchodní transakce

Transakce realizovaná u maloobchodníka, tj. na obchodním místě.

Anglicky: Retail Transaction

Maloobchodník

Obchodní místo, kterým není:

 • obchodní místo vyřizující písemné a telefonní objednávky
 • obchodní místo s opakujícími se službami
 • obchodní místo T&E (Travel & Entertainment)

Anglicky: Retail Merchant

Manual Cash Disbursement

Výplata hotovosti provedená platební kartou v prostředí "z očí do očí".

Anglicky: Manual Cash Disbursement

Manuální otisk

Otisk vyražených údajů na platební kartě prostřednictvím mechanického imprinteru.

Anglicky: Manual imprint

Manuální transakce

Transakce, pro niž obchodník získal detaily karty manuálně. Detaily karty je možné získat otiskem (imprintem) karty v prodejním místě nebo je uvést v korespondenci nebo telefonickém příkazu (nikoli však elektronicky prostřednictví terminálu v prodejním místě).

Viz Manuální otisk

Anglicky: Manual transaction

MasterCard

Termín "MasterCard" se všeobecně používá jak pro vlastní společnost, tak i pro funkční subjekt reprezentovaný různými síťovými službami provozovanými touto organizací.

Viz MasterCard International Incorporated

MasterCard International Incorporated

Společnost registrovaná ve státě Delaware, USA (se sídlem v Purchase, New York), která je neziskovým sdružením finančních institucí s členy v celém světě a v r. 2006 se z ní stává akciová společnost. Je vlastníkem a poskytovatelem licence na název a logo MasterCard International.

MCC

Viz Kód kategorie obchodníka

Anglicky: Mechant Category Code

Mechanický imprinter

Mechanické zařízení sloužící k pořízení otisku údajů z embosované platební karty na prodejní doklad.

Anglicky: Imprinter

Měna transakce

Měna, ve které je transakce původně provedena.

Anglicky: Transaction Currency

Měnová konverze

Proces, jímž je měna transakce konvertována do měny vypořádání nebo měny vydavatele k usnadnění autorizace, clearingu a zúčtování transakce. Tento proces zajišťuje kartová asociace automaticky jako neoddělitelnou součást zpráv o autorizaci, clearingu a zúčtování.

Anglicky: Currency conversion

Měnové riziko

Investoři jsou vystaveni měnovému riziku, pokud vlastní cenné papíry znějící na cizí měnu, a pokud příslušný devizový kurz klesá.

Metoda autentikace karty

Proces, kterým je platební karta ověřena jako právoplatná, nikoli padělaná.

Pozn.: U karty s magnetickým proužkem zahrnuje např. kontrolu hologramu, který může být zkontrolován obchodníkem, resp. zašifrovaných dat na magnetickém proužku, která může zkontrolovat vydavatel karty.

Anglicky: Card Authentication Methom, CAM

Metoda ověření držitele karty

Metoda, která ověřuje identitu držitele karty. Právoplatnost držitele karty může být ověřena například prostřednictvím podpisu, PINu nebo biometrických údajů.

Anglicky: Cardholder Verification Method, CVM

Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO)

Mezinárodní orgán, který vyvíjí a zveřejňuje standardy pro široký okruh podnikatelských a komerčních aktivit. ISO vydává standardy pro finanční transakce a telekomunikační zprávy; spolupracuje s výborem Consultative Committee for International Telephone and Telegraph (CCITT) na standardech, které mají dopad na telekomunikace. ISO rovněž podporuje speciální technické výbory a pracovní skupiny pro udržování a podporu používání standardů ve finančních službách, jako jsou bankovní identifikační čísla a kódy kategorií obchodníků.

Anglicky: International Organization for Standardization

Meziregionální

Aktivita nebo události mezi členy sídlícími v odlišných regionech (například mezi Evropou a Spojenými státy).

Anglicky: Inter-regional

Místo transakce

Fyzická lokace, kde je realizována transakce obchodníkem nebo zúčtovací bankou (v prostředí z očí do očí) nebo samoobslužným terminálem (v samoobslužném prostředí).

Viz Místo prodeje

Anglicky: Point-of-Transaction, Point-of-Sale

MO/TO

Viz Transakce na základě písemného/telefonického příkazu.

Mobilní bankovnictví

Jedna z možností využití přímého elektronického bankovnictví. Klient ke komunikaci s bankou (včetně zadávání platebních příkazů) používá GSM instalaci v mobilním telefonu (např. SIM toolkit), popřípadě aplikaci určenou pro tzv. smartphone (chytré telefony). Oproti běžnému telefonnímu bankovnictví poskytuje vyšší míru ochrany klienta.

Anglicky: GSM Banking

Mondex

Název značky platební aplikace s čipovou technologií k uložení předem autorizované peněžní částky na platební kartě.

Viz Elektronická peněženka

Anglicky: Electronic purse

MSP

Viz Poskytovatel služeb členům

Anglicky: Member Service Provider

Multiple imprint

Podvodné vícenásobné vyhotovení prodejního dokladu bez vědomí držitele karty.

N

Nabídka převzetí

Veřejný návrh smlouvy na odkup akcií určený jejich majitelům.

Nahodilá skutečnost

Skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.

Náhradní karta

Prozatímní karta, kterou vydavatel nebo jeho agent (včetně asociace) poskytne oprávněnému držiteli jako náhradu za ztracenou nebo zcizenou kartu.

Anglicky: Emergency Replacement Card

Neautentikovaná bezpečná transakce

Transakce elektronického obchodování, která využívá kódování dat pro zabezpečení, ale není autentikována některou z metod autentikace.

Anglicky: Non-Authenticated Security Transaction

Neautentikovaná transakce

Transakce, u které nedošlo k autentikaci.

Anglicky: Non-authenticated transaction

Neoprávněná transakce

Transakce provedená bez vědomí právoplatného držitele karty.

Anglicky: Unauthorised transaction

Nezasloužené pojistné

Část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, která časově souvisí s následujícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno.

Nominální hodnota

Částka, která je uvedena na akcii nebo na obligaci. Představuje částku, kterou se majitel cenného papíru podílí na podniku, příp. je věřitelem podniku. Nominální hodnota se může podstatně lišit od burzovního kurzu.

Non-Participation Message

Zpráva určená obchodníkovi zapojenému v systému 3D Secure, která upozorňuje, že vydavatel nebo držitel karty není napojen na 3D Secure protokol.

Anglicky: Non-Participation Message

Nová cena

Cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.

Nový kanál

Prostředí, v kterém jsou zahajovány platby prostřednictvím přístupového zařízení držitele (Cardholder Access Device) nebo jiného zařízení, které nepoužívá standardní Hypertext Markup Language (HTML) prohlížeč ke zpracování žádosti o autentikaci.

Anglicky: New Channel

Nulový floor limit

Floor limit přidělený určitým typům transakcí, které vyžadují, aby obchodník (nebo acquirer) získal autorizaci pro všechny kartové transakce onoho typu bez ohledu na jejich hodnotu. Např. nulový floor limit mají všechny bankomatové transakce.

Anglicky: Zero Floor Limit

O

Obchodní místo

Též obchodní provozovna nebo prodejní jednotka, přijímající platební kartu k úhradě zboží nebo služeb, a to s obsluhou nebo samoobslužně (např. prostřednictvím samoobslužného terminálu, bankomatu nebo internetového serveru).

Pozn.: Obchodní místo označuje buď:

 • fyzické prostory, kde je provedena transakce platební kartou,
 • v případě elektronického obchodování nebo Mail/Phone Order Merchant se jedná o stát, na který se vztahují všechny následující podmínky:
  • existuje trvalé sídlo obchodní společnosti, obchodníka (Permanent Establishment), jehož prostřednictvím se transakce provádějí
  • obchodní společnost je držitelem platné licence pro obchodní místo
  • obchodní společnost udržuje místní adresu pro korespondenci a právní jednání
  • obchodní místo platí daně ve vztahu ke své prodejní činnosti.

Viz Obchodní společnost
Viz Prodejní místo
Viz Místo transakce

Anglicky: Merchant, Merchant Outlet, Location, Point-of-sale, Point-of-transaction

Obchodní společnost

Subjekt přijímající bezhotovostní platby za zboží nebo služby prostřednictvím platebních karet.

Pozn.: Obchodní společnost (obchodník) uzavírá smlouvu na přijímání platebních karet se zúčtující bankou (acquirerem) k úhradě za zboží nebo služby (tj. k transakcím). Transakce platební kartou se realizují na obchodním místě (resp. provozovně, jednotlivé prodejně nebo prodejně obchodního řetezce, Merchant outlet) prostřednictvím jednoho nebo více prodejních míst (Point of sale, pokladna), vybaveného POS terminálem nebo mechanickým imprinterem.

Anglicky: Merchant

Obchodník

Viz Obchodní společnost

Anglicky: Merchant

Obchodník elektronického obchodování

Obchodník, který poskytuje prodej zboží nebo služeb elektronicky prostřednictvím internetu nebo jiných sítí.

Anglicky: Electronic Commerce Merchant

Obchodník MO/TO

Obchodník, který provádí prodej zboží nebo služeb prostřednictvím transakce na základě písemného/telefonického příkazu.

Anglicky: Mail/Phone Order Merchant

Obchodník provozující on-line hazardní hry

Obchodník elektronického obchodování, který poskytuje jakoukoli formu hazardních her prostřednictvím internetu. Příklady: sázky, loterie, kasino, dotování účtu založeného obchodníkem pro držitele karty, nákup platební hodnoty vyhraženého platebního mechanismu.

Anglicky: Online Gambling Merchant

Obchodník s cennými papíry

Akciová společnost, která má oprávnění k obchodování s cennými papíry, tzn. může pro své zákazníky nakupovat a prodávat cenné papíry. Podle rozsahu povolení může vykonávat i další činnosti, např. poskytovat poradenství. Obchodníkem s cennými papíry jsou zpravidla i banky.

Obchodník s opakujícími se službami

Obchodník, poskytující obnovující se služby (např. předplatné časopisů, klubové členství, měsíční poplatky za službu).

Anglicky: Recuring Service Merchant

Obchodník typu T&E

Obchodník, poskytující služby v oboru cestovních služeb.

Anglicky: T&E Merchant, Travel & Entertainment Merchant

Obligace

Označení pro dluhový cenný papír, které se v běžném hovoru používá jako synonymum pro dluhopis, ale v zákoně není definováno.

Viz dluhopis

Obmyšlený

Oprávněná osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného plnění v případě smrti pojištěného. Určuje ji pojistník a specifikuje ji jménem nebo vztahem k pojištěnému. Pokud není pojistník zároveň pojištěným, může tak učinit pouze se souhlasem pojištěného.

Obnosové pojištění

Soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody.

Odblokování

Akce provedená vydavatelem, která umožní používání předtím zablokované karty nebo předtím zablokované aplikace na čipové kartě.

Anglicky: Unblock

Odborná péče

Kvalifikované, čestné a spravedlivé jednání při poskytování investiční služby zákazníkům.

Odkupné

Část nespotřebovaného pojistného ukládání pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění.

Odkupní cena

Po skončení finančního leasingu a po zaplacení poslední leasingové splátky dochází k převodu vlastnického práva k předmětu leasingu na leasingového nájemce. Dochází k tomu na základě leasingové smlouvy a v rámci komplexní leasingové operace. Pouze výjimečně bývá uzavírána zvláštní kupní smlouva. V obou případech však vlastnictví přechází za odkupní cenu, vyjádřenou buď v leasingové smlouvě, nebo ve zvláštní kupní smlouvě.

Odmítnuté inkaso

Příkaz příjemce platby k inkasu, který nebyl bankou plátce proveden. Může se tak stát z důvodu chybějícího svolení k inkasu, nedostatečného limitu uvedeného ve svolení, nebo kvůli nedostatečnému krytí na účtu plátce.

Anglicky: Refused Direct Debit

Odmítnutí

Typ autorizační odpovědi, který používá vydavatel (nebo jeho agent nebo jedna ze služeb Stand-in / On-behalf) k odmítnutí autorizace transakce.

Anglicky: Decline

Off-line autorizace

Proces, řízený vydavatelem, který umožňuje čipem zahájenou autorizační žádost pod Floor limitem zpracovat bez odeslání žádosti vydavateli.

Anglicky: Off-line Authorisation

Off-line ověření PINu

Proces používaný k ověření identity držitele karty porovnáním typovaného PINu do čtečky PINu s hodnotou PINu uloženou v čipu.

Anglicky: Off-line PIN Verification

Ochranná známka

Identita konkrétního platebního produktu, k jehož používání na daném území byla udělena licence. Ochranné známky kartových asociací zahrnují např.: MasterCard, Maestro, Cirrus, Euro Traveller Cheque (Cestovní šek euro), VISA, VISA Electron, MC Securicode, Verified by Visa, PayByTouch.

Anglicky: Brand

Okamžité vydání karty

Karta VISA Electron, která nevyžaduje personalizaci (není uvedeno jméno držitele nebo konec platnosti) a je vydána na pobočce.

Anglicky: Instant Issue Card

On-behalf

Viz Stand-in / On-behalf

On-line autorizace

Metoda požadující autorizaci prostřednictvím datové komunikační sítě, nikoli hlasovou komunikaci.

Anglicky: On-line Authorization

Opakující se transakce

Transakce, k níž dal držitel karty obchodníkovi písemný souhlas k pravidelně se opakujícímu zatížení jeho kartového účtu za opakovanou dodávku zboží nebo služeb (například roční předplatné, opakované měsíční pojistné apod.).

Anglicky: Reccuring Transaction

Operativní leasing

Operativní (operační, provozní) leasing je obchodní transakce, v jejímž rámci je na základě smlouvy za úhradu leasingovému nájemci umožňováno na určitou dobu užívání přesně vymezeného hmotného či nehmotného majetku ve vlastnictví leasingového pronajímatele. Jde většinou o krátkodobé nebo střednědobé užívání neodpovídající fyzické, morální a účetní životnosti příslušného majetku. Leasingový pronajímatel odpovídá za provozuschopnost majetku užívaného v rámci operativního leasingu. V rámci této transakce nedochází k přechodu vlastnictví tohoto majetku.

Jde většinou o krátkodobou či střednědobou obchodní transakci, jejíž délka je výrazně kratší než fyzická a účetní živnost užívaného majetku. Leasingový pronajímatel nese v operativním leasingu zásadně nebezpečí škody na věci a běžná vlastnická rizika. Předmět operativního leasingu a jeho dodavatel nebývá zpravidla vybírán leasingovým nájemcem.

Oprávněná osoba

Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

Oprávněný držitel karty

Fyzická osoba, pro kterou byla vydavatelem vydána platební karta.

Orgán evidence

Správní orgán, který vede evidenci vozidel.

Osoba s účastí na řízení pojišťovny nebo zajišťovny

Osoba, která není členem statutárního nebo dozorčího orgánu pojišťovny nebo zajišťovny, jejím prokuristou nebo zástupcem její pobočky a která na základě dohody, účasti na pojišťovně nebo zajišťovně nebo na základě jiné skutečnosti podstatným způsobem ovlivňuje její činnost.

Otevřený podílový fond

Jednotka kolektivního investování, která je tvořena souborem majetku získaného prodejem podílových listů. Investiční společnost vydává neomezené množství podílových listů, jež může jejich majitel, podílník, za předem daných podmínek zpět odprodat investiční společnosti a to za cenu odpovídající podílu na majetku ve fondu.

OTP

Jednorázový autentikační kód.

Anglicky: One Time Password

Ověření čísla karty

Postup, při kterém člen asociace nebo jeho autorizovaný zpracovatel zjišťuje pro transakce, u kterých není vyžadována autorizace, zda v Exception File nejsou k číslu karty vedeny negativní informace.

Anglicky: Account Number Verification

Ověření PINu

Bezpečnostní postup při ověření identity držitele karty, který umožňuje vydavateli karty zjistit, zda při žádosti o autorizaci držitel karty zadal na prodejním místě správný PIN.

Anglicky: PIN Verification

Ověření podpisu

Bezpečnostní postup používaný pracovníkem prodejního místa ke zjištění oprávněnosti držitele karty k provedení transakce porovnáním podpisu držitele karty na vytištěném platebním dokladu transakce s podpisem na podpisovém proužku na kartě.

Anglicky: Signature Verification

P

p.a. (z latinského per annum)

Za rok nebo ročně. Používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 4,5 % p.a.). Pokud tento údaj u úrokové sazby chybí, je nutné zjistit, zda jde jen o nedopatření a úroková sazba bude aplikována ročně, anebo ve vztahu k jinému období, např. měsíčně (per mensem, p.m.), týdně (per septimanam, p.sept.) nebo denně (per diem, p.d.).

Padělaná karta

Karta, která byla vyrobena a personalizována bez souhlasu vydavatele nebo taková, která byla právoplatně vydána, ale později byla vizuálně upravena nebo byla pozměněna její elektronická data.

Anglicky: Counterfeit Card

PAN

Primární číslo účtu.

Viz Číslo karty

Anglicky: Primary Account Number

Parametry intervalu účtů

Finanční limity stanovené vydavatelem karet pro konkrétní interval čísel karet (kartových účtů) při zpracování autorizací službou Stand-in / On-behalf.

Anglicky: Account range parameters

Pasivní správa portfolia

Je založena na efektivním chování kapitálových trhů. Cílem je dosažení takové výnosové míry, která kopíruje stanovený benchmark.

PBT

Viz Transakce ověřená PINem

Anglicky: PIN based transaction

Peněženka

Viz Elektronická peněženka

Anglicky: Purse, Electronic purse

Peněžní trh

Krátkodobé půjčky peněz mezi bankami, které slouží k zajištění likvidity a k nákupu a prodeji tzv. cenných papírů peněžního trhu.

Personalizace

Viz Personalizace karty (Card personalisation)

Anglicky: Personalisation

Personalizace karty

Proces, při němž vydavatel tiskne, razí (embosuje), šifruje a/nebo programuje kartu s takovými vlastnostmi a prostředky, které chce držiteli karty zpřístupnit.

Anglicky: Card Personalisation

Phishing

Snaha vylákat osobní nebo důvěrné informace například prostřednictvím náhodně rozesílaných e-mailů, které předstírají, že jejich autorem je důvěryhodná společnost. Jejich smyslem je přimět adresáta ke sdělení osobních nebo důvěrných informací, které mohou být následně zneužity. Vzniklo úpravou anglického výrazu fishing (rybaření) - vyslovuje se "fišing"; v češtině též jako "rhybaření".

Pick-up

Odpověď vydavatele na autorizační dotaz (obvykle jako kód autorizační odpovědi), ve které vydavatel požaduje od acquirera, aby karta účastná transakce byla terminálem nebo obchodníkem fyzicky stažena z oběhu, pokud je to bezpečně možné. Transakce sama je odmítnuta a musí být zrušena.

PIN
 1. Osobní identifikační číslo pro autorizaci transakcí prováděných prostřednictvím platební karty. Někdy je pojem osobní identifikační číslo používán i pro jednoznačný identifikátor uživatele internetové bankovnictví (nikoli však pod zkratkou PIN).
 2. Alfanumerický kód určený k autentikaci oprávněného držitele karty. Vydavatel jej sděluje výhradně oprávněnému držiteli karty, který má povinnost udržovat PIN v tajnosti.

Anglicky: Personal Identification Number

PIN klávesnice

Klávesnice typu tamper-resistant určená pro bezpečné typování PINu a jeho zašifrování. Vyhovuje požadavkům ISO 9564-1.

Anglicky: PIN Pad

Platební aplikace

Softwarová aplikace uložená v čipu, která definuje parametry zpracování kartových transakcí odpovídající asociace.

Anglicky: Payment Application

Platební brána

Systém, který obchodníkům v oblasti elektronického obchodování poskytuje autorizační služby a zúčtování transakcí elektronického obchodování.

Anglicky: Payment Gateway

Platební karta
 1. Karta, s jejíž pomocí lze platit za zboží a služby u většiny prodejců a vybírat hotovost v bankomatech, případně využívat jiné služby, které bankomat nabízí (např. nabití kreditu na mobilním telefonu nebo podání platebního příkazu). Není-li udáno, zda se jedná o debetní či kreditní kartu, jde v naprosté většině případů o kartu debetní.
 2. Nástroj sloužící k bezhotovostní úhradě zboží a služeb nebo výběru hotovosti. Ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, je považována za elektronický platební prostředek.

Anglicky: Payment Card

Platební kartový systém

Odvětvový termín pro subjekt, který nabízí platební produkty a služby a definuje prostředí, ve kterém probíhají transakce platebními kartami (tj. kartová asociace). Členové se zapojují do platebního kartového systému uzavřením jedné nebo několika licenčních smluv s asociací platebních karet.

Anglicky: Payment Scheme

Platební nástroj

Jakákoli karta, šek nebo jiný prostředek používaný k platbě za zboží nebo služby nebo k získání hotovosti.

Anglicky: Payment Instrument

Platební systém

Odvětvový termín pro systém, který umožňuje převod peněz.

Anglicky: Payment system

Platební terminál

Technické zařízení umístěné na obchodním místě, určené k autorizaci platební transakce a jejímu vypořádání.

Anglicky: Terminal

Platnost karty

Údaj na platební kartě vymezující období, kdy lze kartu použít. Na přední straně platební karty je uveden ve tvaru MM/RR a zároveň je uložen v elektronické podobě na magnetickém proužku nebo čipu.

Anglicky: Expiration Date, Expiry Date

PLUS

Mezinárodní program sdílení bankomatů pro přijímání platebních karet se značkou PLUS, což jejich držitelům umožňuje přístup do sítě mezinárodně sdílených bankomatů, známé jako Síť bankomatů Visa/PLUS.

Podezřelá transakce

Transakce, u které existuje pochybnost, zda byla provedena oprávněným držitelem karty, nebo o které držitel karty prohlásil, že ji neuskutečnil.

Anglicky: Suspisious Transaction

Podílová jednotka

Základní jednotka, která vyjadřuje poměrný podíl hodnoty daného fondu. Má přesně určenou hodnotu. Veškeré platby na investiční životní pojištění probíhají prostřednictvím nákupu a prodeje podílových jednotek.

Podílový fond

Portfolio různých typů investic, spravovaných pojišťovnou nebo jejím zmocněncem výhradně pro účely životního pojištění.

Podílový list

Cenný papír vyjadřující podíl na majetku fondu.

Podíly na výnosech

Částka, která se každoročně připisuje k platným pojistným smlouvám podle zásad a ve výši stanovené pojistitelem.

Podpisový proužek

Součást platební karty, kde je umístěn podpis držitele karty (vlastnoruční podpis nebo podpis provedený jinou technologií, např. laserem nebo přenesený fotograficky). Porovnáním podpisu na platební kartě s podpisem na prodejním dokladu je provedena autentikace.

Anglicky: Signature Panel

Podpojištění

Stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku.

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel

Fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou, která na základě smlouvy s pojišťovacím agentem nebo pojišťovacím makléřem nabízí jeho služby. Nesmí inkasovat pojistné ani zprostředkovávat výplaty pojistného plnění.

Podvod bez přítomnosti karty

Podvod, při kterém buď platební karta, nebo držitel karty nejsou fyzicky přítomni na místě uskutečňovaného prodeje. Podvodníci využívají podvodně získaná data o platební kartě k provedení nákupu prostřednictvím písemné, telefonické, faxové nebo internetové objednávky.

Anglicky: Card Not Present Fraud

Podvod kartou ztracenou v poště

Podvod je založen na zcizení karty během přepravy od vydavatele karty před tím, než ji mohl převzít právoplatný držitel karty, a jejím následném zneužití neoprávněným držitelem.

Anglicky: Mail Non-Receipt Fraud

Podvod padělanou kartou

Podvod je založen na použití padělané karty, která byla vyrobena a personalizována bez souhlasu vydavatele nebo taková, která byla právoplatně vydána, ale později byla vizuálně upravena nebo byla pozměněna její elektronická data.

Viz Skimming

Anglicky: Counterfeit Card Fraud

Podvod se zcizenou identitou

K podvodu se zcizenou identitou dochází použitím podvodně získaných osobních údajů. K využití zcizené identity může dojít dvěma způsoby: prostřednictvím podvodné žádosti o kartu nebo převzetím účtu.

Anglicky: Identity Theft Fraud

Podvod ztracenou nebo zcizenou kartou

Podvody ztracenou nebo zcizenou kartou jsou podvody provedené takovouto kartou. Ztracená nebo zcizená platební karta je originální platební karta, která se dostane mimo fyzickou kontrolu oprávněného držitele karty.

Anglicky: Lost and Stolen Card Fraud

Pohyblivá úroková sazba

Úroková sazba, která není stanovena pevně pro celé období, nýbrž se mění v závislosti na vývoji trhu.

Anglicky: Floating Interest Rate

Pojistitel

Právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojištění, tj. pojišťovna nebo jiný subjekt, jemuž bylo uděleno povolení k pojišťovací činnosti (agent, makléř).

Pojistka

Písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy.

Pojistná částka

V pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, event. z několika pojistných událostí za určité časové období. Může být využívána i jako základ pro výpočet pojistného. V pojištění osob je základem pro stanovení výše pojistného plnění.

Pojistná doba

Doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.

Pojistná hodnota

Nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.

Pojistná smlouva

Právní dokument vytvořený písemnou formou, jehož obsahem jsou smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu, které jsou závazné pro smluvní strany. Pojistnou smlouvu lze též definovat jako dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká a trvá smluvní pojištění.

Pojistná událost

Nahodilá skutečnost, blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistné

Úplata za soukromé pojištění.

Pojistné nebezpečí

Možná příčina vzniku pojistné události.

Pojistné období

Časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné.

Pojistné podmínky

Podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv pro jednotlivá pojistná odvětví, pro skupiny těchto odvětví nebo pro jednotlivé typy pojištění uzavíraných v rámci pojistného odvětví, zejména všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky.

Pojistné riziko

Míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.

Pojistník

Osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.

Pojistný kmen

Soubor uzavřených pojistných smluv.

Pojistný zájem

Oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím.

Pojištěný

Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje.

Pojišťovací agent

Fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou, která na základě smlouvy s více pojišťovnami nabízí zprostředkování vzájemně konkurenčních produktů. Může inkasovat pojistné a zprostředkovávat výplaty pojistného plnění.

Pojišťovací činnost

Uzavírání pojistných smluv podle zvláštního právního předpisu pojišťovnou, správa pojištění a poskytování plnění z pojistných smluv, poskytování asistenčních služeb a zpracování osobních údajů s těmito činnostmi souvisejících. Součástí pojišťovací činnosti je nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny (finanční umístění), uzavírání smluv pojišťovnou se zajišťovnami o zajištění závazků pojišťovny vyplývajících z jí uzavřených pojistných smluv (pasivní zajištění) a činnost související k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků (zábranná činnost).

Pojišťovací makléř

Fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou, která pro klienta na základě smlouvy analyzuje rizika, navrhuje jejich pojistné krytí, vyhledává vhodné pojišťovny a produkty a zprostředkovává uzavření pojistných smluv, spravuje pojistné smlouvy. Může inkasovat pojistné a zprostředkovávat výplaty pojistného plnění.

Pojišťovací nebo zajišťovací makléř

Právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s osobou, která má zájem o uzavření pojistné nebo zajišťovací smlouvy.

Pojišťovací zprostředkovatel

Právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví.

Pojišťovna

Tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu nebo pojišťovna z třetího státu.

Pojišťovna z jiného členského státu

Právnická osoba se sídlem na území členského státu Evropské unie nebo na území jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, které bylo uděleno úřední povolení k provozování pojišťovací činnosti.

Pojišťovna z třetího státu

Právnická osoba se sídlem na území třetího státu, která je v souladu s právem země svého sídla oprávněna provozovat pojišťovací činnost.

Pokladniční poukázka

Krátkodobý dluhový cenný papír splatný do jednoho roku, který vydává do oběhu nejčastěji centrální banka.

Poměr kurzu a zisku (P/E)

Jeden z finančních ukazatelů, patří k nejdůležitějším hodnotícím kritériím pro posouzení aktuální ceny dané akcie. Tento ukazatel se vypočítává jako poměr tržního kurzu akcie k zisku po zdanění.

Poplatky

Poplatky, které si každá pojišťovna stanovuje sama, na základě pojistně technických metod.

Portfolio

Souhrn cenných papírů ve vlastnictví jedné osoby nebo společnosti. Tento termín lze použít i pro označení obsahu účtu cenných papírů.

Portfolio management

Řízení skladby portfolia cenných papírů zejména z hlediska diverzifikace výnosů a rizika.

Pořizovací cena

Tento termín je používán pro vstupní cenu investičního majetku pořizovaného pro leasing.
Základní složkou je cena udaná výrobcem, další součástí pořizovací ceny jsou další cenotvorné složky. Je to především dopravné, clo a náklady na montáž. Součástí pořizovací ceny leasované věci je i technické zhodnocení. Jsou do ní řazeny i další výdaje související s pořízením předmětu leasingu, které jsou součástí investičních nákladů do okamžiku, kdy je leasovaná věc předána do užívání, např. náklady na posudky či úroky v případě čerpání účelově poskytnutého refinančního úvěru leasingovým pronajímatelem.

POS

Prodejní místo, místo prodeje, místo obsluhy.

Viz Prodejní místo

Viz Místo transakce

Anglicky: Point of Sale, Point of Service, Point of Transaction

POS terminál

Viz Platební terminál

Anglicky: EFT POS

Poskytovatel internetové platební služby
 1. Společnost poskytující služby na internetu a se smluvním vztahem k zúčtovací bance (acquirerovi), umožňující poskytovat platební služby smluvnímu obchodníkovi.
 2. Subjekt mající smluvní vztah se zúčtovací bankou o poskytování platebních služeb konkrétnímu obchodníkovi.

Anglicky: Internet Payment Service Provider, IPSP

Poskytovatel služeb členům

Instituce, která poskytuje určité definované služby jednomu nebo několika členům. Poskytovatel členských služeb, který poskytuje autorizační služby, se také nazývá autorizační centrum nebo zpracovatel.

Anglicky: Member service provider, MPS

Poškozený

Osoba, která utrpěla škodu na majetku, životě nebo zdraví, za níž podle platných právních předpisů odpovídá někdo jiný.

POT

Viz Místo transakce

Anglicky: Point of Transaction

Pravidla

Společný termín používaný při odkazu na pravidla konkrétní asociace (Pravidla členství nebo Stanovy), produktová pravidla a všechna další pravidla platná pro účast člena asociace v platebním programu.

Anglicky: Rules

Pravidla členství

Pravidla, která platí pro všechny členy a jimiž se řídí členství v karotvé asociaci.

Anglicky: Membership rules

Právoplatný držitel karty

Viz Oprávněný držitel karty

Anglicky: Cardholder

Primární trh

Část kapitálového trhu, na níž se umísťují nově emitované cenné papíry. Nejdůležitějším tržním partnerem emitenta na primárním trhu cenný papírů jsou finanční instituce a investiční společnosti, které trvale shromažďují dlouhodobé investiční prostředky ve větším rozsahu.

Prioritní akcie

Akcie vybavené přednostními právy, týkajícími se především rozdělení zisku a likvidního zůstatku při konkurzu. Mohou i nemusí být vybaveny hlasovacími právy. Nejběžnější jsou prioritní akcie bez hlasovacího práva; slouží k pořízení vlastních prostředků, aniž by se měnil poměr hlasovacích práv na valné hromadě.

Priority Check-out (dohoda)

Písemná dohoda s podpisem držitelem karty, která opravňuje hotel nebo provozovatele výletních plaveb předložit doklad o transakci bez podpisu držitele karty na celkovou výši jeho závazků.

Anglicky: Priority Check-out Agreement

Priority Check-out služba

Služba kartové asociace pro hotely a provozovatele výletních plaveb, která umožňuje držiteli karty svolit k použití své karty k úhradě všech jeho závazků obchodní společnosti, ať již zná nebo nezná celkovou částku. Svolení vyjádří podpisem vyplněné dohody o Priority Check-out.

Anglicky: Priority Check-out Service

Priority Check-out transakce

Transakce, kterou realizuje hotel nebo provozovatel výletních plaveb, podílející se na službě Priority Check-out, a které je podložena uzavřením dohody o Priority Check-out.

Anglicky: Priority Check-out Transaction

Prodejní doklad

Doklad o bezhotovostní platbě provedené platební kartou autentikované podpisem držitele karty nebo jeho PINem.

Anglicky: Sales Draft, Sales Voucher, Sales Slip

Prodejní místo
 1. Místo přijímající platební kartu k úhradě zboží nebo služeb, a to s obsluhou (na obchodním místě) nebo samoobslužně (např. prostřednictvím samoobslužného terminálu, bankomatu nebo prostředky elektronické obchodování).
 2. Místo, kde se realizuje transakce platební kartou k úhradě zboží nebo služeb, buď s obsluhou (na obchodním místě), nebo samoobslužně (např. prostřednictvím samoobslužného terminálu, bankomatu nebo prostředky elektronické obchodování).

Anglicky: Point-of-sale, POS, Point-of-Transaction, POT, Sales Draft

Produkt

Platební karta nesoucí konkrétní značku, prodávaná cílovým zákazníkům. Každý platební produkt je identifikován svým produktovým jménem podle konkrétní značky a nese logo, které je pro onu značku relevantní (např. VISA Gold).

Anglicky: Product

Produktová pravidla

Pravidla, která platí pro určitý produkt (například MasterCard, VISA Classic, Maestro, VISA Electon).

Anglicky: Product rules

Prospekt cenného papíru

Listina, kterou emitent cenného papíru, který má být přijat k obchodování na veřejném trhu nebo veřejně nabízen, sděluje investorům základní informace o sobě, svém podnikání, finanční situaci a údaje o vydávaném cenném papíru.

Prostředí "z očí do očí"

Prostředí, ve kterém transakce je provedena za všech následujících podmínek:

 • karta je přítomna
 • držitel karty je přítomen
 • transakce je provedena pracovníkem obchodníka nebo zúčtovací banky.

Transakce v uvedeném prostředí zahrnují: prodej zboží nebo služeb, transakce T&E (cestování a zábava), výplata hotovosti (na přepážce).

Anglicky: Face-to-Face Environment

Prostředí bez přítomnosti karty

Prostředí, ve kterém je transakce provedena za obou uvedených podmínek:

 1. držitel karty není přítomen
 2. karta není přítomna.

Transakce v uvedeném prostředí zahrnují: transakce elektronického obchodování, písemné/telefonické objednávky, opakující se transakce, transakce telefonních služeb.

Anglicky: Card-Absent Environment

Prostředí s přítomností karty

Prostředí, které vyhovuje buď podmínkám v prostředí "z očí do očí", nebo samoobslužnému prostředí.

Anglicky: Card-Present Environment

Provize

Odměna za obstarání obchodu, případně služby. V bankovním obchodě např. za nákup a prodej cenných papírů na základě příkazů zákazníka.

Provozování pojišťovací činnosti na základě práva zřizovat pobočky

Každá trvalá přítomnost (usazení se) pojišťovny z členského státu na území jiného členského státu, než je členský stát, ve kterém má tato pojišťovna sídlo; tato přítomnost může mít formu organizační složky podniku, jako např. agentury, nebo může být kanceláří vedenou vlastním personálem pojišťovny nebo osobou, která je sice nezávislá, ale má trvalé oprávnění jednat za pojišťovnu stejně, jako by jednala agentura.

Provozovatel bankomatu

Banka nebo společnost, která zajišťuje provoz bankomatu a odpovídá za jeho funkčnost.

Anglicky: ATM provider

Předautorizace

Žádost o autorizaci odhadnuté částky používaná acquirerem k zaručení finančních prostředků pro transakci, která má být dokončena později. Předautorizaci obvykle používají hotely, půjčovny automobilů a samoobslužné čerpací stanice, aby si rezervovaly finanční prostředky na konečnou částku transakce.

Předplacená karta

Karta používaná k přístupu na předplacený účet nebo karta, jejíž peněžní hodnota je uložena na čipu.

Anglicky: Prepaid Card

Předplacený účet

Kartový účet, založený vydavatelem, na který byly vloženy, autorizovány nebo převedeny finanční prostředky a který je zatěžování transakcemi nebo poplatky.

Anglicky: Prepaid Account

Přeshraniční podvody

Přeshraniční podvody označují podvody, provedené platební kartou nebo s využitím čísla karty v jiném státě než ve kterém byla karta vydána.

Přeshraniční transakce

Transakce, u níž sídlí obchodník v jedné zemi a vydavatel karty v jiné zemi.

Viz Domácí transakce

Viz Inter-regional

Viz Intra-regional

Anglicky: Cross-border transaction

Přidružený majitel licence

Člen přidružený k hlavnímu majiteli licence, který se účastní platebního programu buď vydáváním karet a/nebo přijímáním záznamů o transakcích od obchodníků, přičemž finanční odpovědnost nese hlavní majitel licence.

Anglicky: Affiliate Licensee

Přijímání karet

Viz Akceptace karet.

Anglicky: Acquiring

Příkaz k inkasu

Pokyn příjemce, aby banka, která mu vede účet, zprostředkovala převod peněz na tento účet z účtu plátce. K tomu, aby na základě takového pokynu k odepsání peněz z účtu klienta (plátce) skutečně došlo, je kromě jiného zapotřebí, aby klient (plátce) svoji banku výslovně zmocnil k provádění plateb formou inkasa ve prospěch účtu příjemce v tomto zmocnění uvedeného (dal svolení k inkasu).

Další označení: platební příkaz k inkasu, příkaz k provedení inkasa, inkaso

Anglicky: Collection Order, Direct Debit Form, Direct Debit Order

Příkaz k úhradě

Pokyn klienta (plátce) bance, aby převedla peníze z jeho účtu na účet příjemce, tedy aby provedla platbu (úhradu v určité výši).

Další označení: platební příkaz k úhradě, příkaz k převodu

Anglicky: Payment Order

Přímé bankovnictví

Způsob dálkové komunikace s bankou. Klient v tomto případě předává a získává informace přímo pomocí některého z elektronických kanálů (např. internet, telefon, mobilní telefon atp.) a nikoli prostřednictvím pracovníka banky na přepážce.

Další označení: elektronické bankovnictví

Anglicky: Direct Banking, Electronic Banking

Přístupové zařízení držitele karty

Zařízení (terminál, osobní počítač nebo jiné zařízení), které držitel karty používá k zahájení transakce elektronického obchodování.

Anglicky: Cardholder Access Device

PVV

Viz Verifikační hodnota PIN

Anglicky: PIN verification value

Q

Quasi-Cash obchodník

Obchodník, který realizuje Quasi-Cash transakce.

Anglicky: Quasi-Cash Merchant

Quasi-Cash transakce

Transakce, představující prodej obchodníkova sortimentu (jako jsou hrací žetony, otevření účtu nebo peněžní příkazy), které jsou přímo směnitelné za hotovost.

Anglicky: Quasi-Cash Transaction

R

Rating

Ohodnocení pravděpodobnosti, že emitent bude schopen včas a v plném rozsahu splácet úroky i umořovací splátky kapitálu jím vydaných cenných papírů.

Ratingové agentury

Agentury, jejichž služby spočívají v analýze podniků a v informacích o jejich bonitě.

Reálná úroková sazba

Rozdíl mezi výnosem na peněžním nebo kapitálovém trhu a aktuální mírou inflace.

Referenční číslo zpracovatele

Jedinečné číslo přidělené transakci zpracovatelem a používané k identifikaci původní finanční transakce během zúčtování (délka 23 číslic). Stejné číslo se používá během celého životního cyklu transakce.

Anglicky: Acquirer´s reference number, ARN

Regulovaný trh

Regulovaný trh je takový trh, kdy právní předpisy z důvodu veřejného zájmu a ochrany spotřebitele vymezují práva a povinnosti účastníků trhu, zejména těch, kteří nabízejí zboží nebo službu, s cílem, aby dostáli svým (finančním) závazkům. Aplikace práv a povinností do praxe je kontrolována státem nebo kompetentním úřadem zřízeným či určeným zákonem. Příkladem regulovaného trhu může být finanční nebo pojistný trh. Například provozování pojišťovací činnosti upravuje zákon o pojišťovnictví, který vymezuje práva a povinnosti pojišťoven a kompetence dohledu. Primární legislativu připravuje regulátor (Ministerstvo financí) a sekundární legislativu (prováděcí vyhlášky k zákonům) Česká národní banka.

Rentabilita

Hospodářský ukazatel, založený na poměru dosaženého zisku a vloženého kapitálu (rentabilita kapitálu). Rentabilita vyjadřuje, jak úspěšně byl kapitál použit.

Revolving

Opakování (obnova) produktu za sjednaných podmínek (používá se např. u úvěru nebo termínovaného vkladu).

Rizikový kapitál

Částka splatná v případě smrti, od které se odečte matematická rezerva.

Rizikový obchodník telefonického marketinku

Obchodní společnost, provádějící také telefonický marketink a jejíž aktivity představují finanční riziko pro kartovou asociaci nebo její ochranné známky. Příklady:

 • přímý marketink související se zajišťováním cestovních služeb
 • komunikační služby směrem k příjemci služeb
 • telefonický marketink.

Anglicky: High-Risk Telemarketing Merchant

Rozhodčí řízení

Postup používaný k určení odpovědnosti za spornou transakci mezi dvěma institucemi. Rozhodčí řízení se může použít teprve poté, kdy pokusy o vyřešení sporu procesem vrácení platby (chargeback) nebyly úspěšné.

Anglicky: Arbitration

Rozhraní

Sdílená společná hranice mezi dvěma komunikačními systémy: v praxi společné protokoly a formáty zpráv používané k předávání kontrolních informací a dat mezi systémy a umožňující, aby mezi sebou dva systémy komunikovaly.

Anglicky: Interface

RPSN

Vyjadřuje celkové náklady, které je klient povinen zaplatit věřiteli za poskytnutý úvěr za období jednoho roku (do nákladů musí být zahrnuty jak úroky, tak poplatky a jiné související náklady, které klient musí bance zaplatit navíc, tedy kromě splátky samotné jistiny, která do RPSN započítána není). Setkáváme se s ní u všech typů úvěrů, zejména u úvěru spotřebitelského, kde je povinnost uvádět RPSN stanovena zákonem, stejně tak jako pravidla pro její výpočet. Pro klienta je to jeden z nejdůležitějších údajů, který by měl u jakéhokoli úvěru znát. RPSN dává nejlepší obrázek o tom, jaká bude cena úvěru pro klienta za jeden rok a klient si tak může nejlépe porovnat nabídky jednotlivých poskytovatelů.

Další označení: roční procentní sazba nákladů

Anglicky: Annual Percentage Rate of Charge, APRC

RSA

Kryptografický nesymetrický algoritmus veřejného a soukromého klíče, pojmenovaný po jeho autorech – Rivest, Shamir a Adleman.

Růstový fond

Fond, který nevyplácí žádné průběžné výnosy, ale reinvestuje je.

Řízení rizik

Proces provádění tesů a kontrol buď prostřednictvím čipu, terminálu nebo vydavatele k řízení finančních rizik spojených s transakcí.

Anglicky: Risk management

S

SAFE

Systém pro efektivní prevenci podvodu. U asociace Matercard jde o součást Programu ochrany členů (Member Protection Program) a zajišťuje centrální ukládání informací o podvodech

Anglicky: System to Avoid Fraud Effectively

Samoobslužné prostředí

Jedná se o prostředí, kde se transakce realizuje za splnění všech následujících podmínek:

 • Karta je přítomna
 • Držitel karty je přítomen
 • Držitel karty provede transakci přímo u samoobslužného terminálu
 • Je-li vyžadována autorizace, je provedena elektronicky.

Transakce v tomto prostředí zahrnují: maloobchodní transakce a TE transakce u samoobslužného terminálu, výplata hotovosti u bankomatu, nákup karty u bankomatu, transakce doplnění nebo vybrání peněžní hodnoty u speciálního zařízení.

Transakce v tomto prostředí vylučují transakce realizované v prostředí "z očí do očí" a bez přítomnosti karty.

Anglicky: Unattended Environment

Samoobslužný terminál

Zařízení obsluhované držitelem karty, které přečte, zaznamená a přenese informace o kartě v samoobsluhovaném prostředí.

Viz Terminál samoobslužný

Viz Transakce typu B aktivovaná držitelem karty

Anglicky: Unattanded Acceptance Terminal, Self-Serving Terminal

Samostatný likvidátor pojistných událostí

Fyzická nebo právnická osoba, která provádí na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou, jejím jménem a na její účet, šetření nutné ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit ze sjednaného pojištění.

Scam mail

Scam = podfuk, bouda. Nevyžádaná elektronická pošta, kterou se odesílatel snaží získat důvěrné informace od příjemce. V některých státech je postavena na úroveň trestného činu.

Anglicky: Scam mail

Scoring

Hodnocení podílových fondů podle různých kritérií jako například výkonnost, volatilita, objem prostředků, výše poplatků.

SET

Bezpečná elektronická transakce. Bezpečnostní protokol, který společně vytvořili MasterCard, Visa a odvětví IT a který definuje, jak šifrovat přenos citlivých dat prostřednictvím veřejných sítí jako je internet. SET se používal k poskytnutí příslušného zabezpečení transakce u elektronického obchodování; je nahrazován protokolem 3D-Secure.

Anglicky: Secure Electronic Transaction

Shoda se standardem EMV

Termín označující kartu nebo terminál, který vyhovuje požadavkům specifikovaným ve standardu EMV Integrated Circuit Card Specifications for Payment Systems pro čipovou technologii.

Anglicky: EMV-Compliant

Schválení

Kladná autorizační odpověď daná vydavatelem (nebo jeho agentem nebo jednou ze služeb Stand-in / On-behalf) znamenající, že transakce je schválena. Tato odpověď je poslána acquirerovi (spolu s kódem schválení), který ji předá dále obchodníkovi.

Anglicky: Approval

Skimming

Postup, při kterém jsou originální údaje z magnetického proužku karty elektronicky zkopírovány na jinou kartu bez vědomí právoplatného držitele karty.

Skimmovací zařízení

Technické zařízení umožňující zkopírování elektronických údajů z platební karty.

Anglicky: Skimming device

Skupinové pojištění

Soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa.

Služba hotelové rezervace

Služba spojená s držením platební karty, která svému držiteli zaručuje rezervaci ubytování na první noc pobytu.

Anglicky: Hotel Reservation Service

Směnka cizí/vlastní

Cenný papír, který obsahuje určité zákonem vymezené náležitosti, zejména bezpodmínečný závazek či příkaz výstavce zaplatit stanovenou částku v určitou dobu na určitém místě, a který dává pravoplatnému majiteli směnky právo vyžadovat v souladu se směnkou toto plnění.

Anglicky: Bill of Exchange, Promissory Note

Směnný kurz

Relevantní směnný kurz měny používaný ke konverzi finanční částky z jedné měny do druhé.

Anglicky: Conversion rate

Směrování

Proces, kterým se zpráva nebo soubor posílají z jednoho systému do druhého tak, aby se dostaly k určenému příjemci (do určené destinace).

Anglicky: Routing

Smíšené fondy

Stojí mezi fondy akciovými a dluhopisovými. Investují do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu současně a manažer portfolia přizpůsobuje v rámci statutu rozložení investic aktuální situaci na trhu. Jsou velmi flexibilní, mají střední až vysoké investiční riziko a tomu odpovídající dlouhodobé zhodnocení. Jsou vhodné pro delší investiční horizont.

Smlouva s držitelem karty

Smlouva mezi držitelem karty a vydavatelem, kterou se řídí podmínky vydání a používání platební karty.

Anglicky: Cardholder agreement

Smlouva s obchodníkem

Smlouva mezi obchodníkem a zúčtující bankou (acquirerem) definující pro každého z nich jeho práva a povinnosti související s akceptací karet.

Anglicky: Merchant Agreement

Smluvní ujednání

Pro smluvní vztahy závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující konkrétní pojistný vztah v návaznosti na pojistné podmínky i s povolenými odchylkami.

Solventnost

Schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti.

Soukromý klíč

Šifrovací klíč, jeden z dvojice klíčů používaných ve spojení s šifrovacím nesymetrickým algoritmem. Soukromý klíč se jedinečným způsobem vztahuje k určitému konkrétnímu subjektu a musí být bezpečně střežen a nikdy nesmí být zpřístupněn. Soukromý klíč se používá k vytváření digitálních podpisů a k dešifrování zpráv nebo souborů, které byly zašifrovány pomocí příslušného veřejného klíče. Někdy se mu také říká "privátní klíč".

Viz Veřejný klíč

Anglicky: Private key

Splátkový kalendář
 1. Přehled jednotlivých dílčích splátek jistiny i úroků, které má dlužník uhradit tak, aby postupně splatil úvěr či jiný dluh. Často půjde o přehled, v němž bude uvedena přesná výše a datum splatnosti každé splátky.
 2. V leasingu je k vyjádření platebních povinností leasingového nájemce používán splátkový kalendář, který bývá nedílnou součástí leasingové smlouvy. Na tomto dokumentu je uvedena přesná výše jednotlivých splátek leasingového nájemného, jejich počet, měna a termín jejich splatnosti. Termín splatnosti představuje datum, do kdy musí být jednotlivá splátka připsána ve prospěch účtu leasingového pronajímatele u peněžního ústavu. Obsahuje jméno peněžního ústavu a číslo účtu pronajímatele. Splátkový kalendář plní také funkci daňového dokladu pro účely odvodu daně z přidané hodnoty.

Další označení: Amortizační plán

Anglicky: Amortization schedule

Splatnost

Datum, ke kterému má jedna ze stran povinnost zaplatit určitou částku druhé straně, např. splatnost úvěru nebo splátky úvěru, splatnost termínovaného vkladu.

Další označení: Maturita

Anglicky: Maturity, Due Date

Splnitelnost závazků

Prokazatelná schopnost pojišťovny nebo zajišťovny uhradit všechny závazky vzniklé z provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti včetně závazků splatných v následujících účetních obdobích.

Spoření

Pravidelné ukládání peněz na bankovní účet či spořící vklad, kde jsou prakticky bez rizika úročeny předem známou úrokovou sazbou.

Správa klíčů

Procesy a postupy vyžadované pro bezpečné zacházení s šifrovacími klíči a jejich řízení používané k ochraně zpráv anebo dat. Zahrnují generování, distribuci, uložení, úschovu, používání a případnou destrukci klíčů, včetně monitoringu, zálohování a postupů při obnově s generováním zabezpečených záznamů pro audit.

Anglicky: Key Management

Správa pojištění

Soubor činností směřujících k udržení a aktualizaci stavu pojistných smluv.

SSL

Protokol, který pro zabezpečené zpracování transakcí prostřednictvím internetu používá k zašifrování veřejné klíče.

Anglicky: Secure Sokets Layer

Standard šifrování dat

Šifrovací algoritmus široce používaný ve finančnictví k šifrování citlivých dat.

Anglicky: Data Encryption Standard, DES

Stand-in

Viz Stand-in / On-behalf

Stand-in / On-behalf

Služby "v zastoupení" nabízejí kartové asociace svým členům k zajištění procesů spojených s realizací transakce, zejména autorizace v zastoupení vydavatele. Asociace VISA tyto služby označuje jako Stand-in, MasterCard jako On-behalf.

Anglicky: Stand-in / On-behalf Services

Stand-in Processing

Podsystém zpracovatelského systému asociace, který poskytuje autorizační služby jménem vydavatele, pokud využívá positivní autorizační systém nebo je-li vydavatel (nebo jeho poskytovatel autorizace) nedostupný.

Statut

Dokument, který musí být vydán pro každý investiční fond. Investor se v něm dozví informace o investičním zaměření fondu, výši poplatků, správci fondu apod.

Stop list

Soubor dat v papírové nebo elektronické formě obsahující čísla blokovaných karet, které nesmějí být akceptovány k provedení transakce. Využití stop listu při autorizaci zabraňuje zneužití zablokované karty.

Stopa

Definovaná část magnetického záznamového média, kam lze zapisovat data. U platebních a bankovních karet magnetický proužek na rubu karty je rozdělen do tří podélných stop, z nichž každá může obsahovat zašifrovaná data v definovaném formátu.

Anglicky: Track

Subregistr

Evidence cenných papírů (např. podílových listů) v majetku investorů vedená přímo investiční společností, bankou, obchodníkem s cennými papíry apod.

Svolení k inkasu

Souhlas klienta (plátce) s tím, aby z jeho účtu banka provedla inkasa (platby), k nimž dá příkaz konkrétní osoba v písemném souhlasu výslovně uvedená (většinou jej vystavujeme proto, aby z našeho účtu mohly být uskutečňovány pravidelně platby, jejichž konkrétní výše se může měsíc od měsíce lišit, např. pro platby mobilním operátorům).

Další označení: zmocnění k inkasu

Anglicky: Direct Debit

SWIFT
 1. Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci) - organizace, která provádí mj. elektronický převod finančních prostředků mezi bankami v různých zemích. Na konci clearingového cyklu jsou vypořádané finanční prostředky převedeny prostřednictvím SWIFT do vypořádací banky člena.
 2. Celosvětový systém umožňující chráněný přenos v různých produktových oblastech.

Anglicky: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, S.W.I.F.T.

Šek

Platební prostředek, který opravňuje osobu na šeku uvedenou k výplatě částky uvedené na šeku, a to z účtu osoby, která šek vystavila.

Anglicky: Cheque

Šifrovací klíč

Specifická hodnota používaná k řízení kryptografické transformace prováděné algoritmem, který se používá k zašifrování a dešifrování zprávy, k vytvoření nebo verifikaci digitálních podpisů nebo k autentizaci integrity a/nebo původu zprávy. Obvykle nazýván pouze klíč.

Anglicky: Cryptographic Key

Šifrování

Technika šifrování dat pomocí algoritmu a šifrovacího klíče tak, aby mohla být rozluštěna jen autorizovaným příjemcem.

Anglicky: Encryption

Škodní událost

Skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Škodové pojištění

Soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události.

T

Tamper-resistant

Způsob ochrany technického zařízení před neoprávněným zásahem. Chrání kryptografické klíče a typované PINy. Při pokusu o neoprávněný zásah tyto data zničí.

Anglicky: Tamper-resistant

Technická úroková míra (TÚM)

Zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v životním pojištění. Je garantována zákonem a její maximální výši určuje Česká národní banka.

Technické rezervy

Představují hodnotu budoucích úhrad předpokládaných závazků pojišťovny vyplývajících z uzavřených pojištění. Pro stanovení předpokládaných závazků se využívá zejména matematických metod. Právní úprava je obsažena v zákoně č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (§13 a násl.).

Telefonní bankovnictví

Služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou prostřednictvím telefonického spojení. Této služby lze využívat standardním způsobem, anebo prostřednictvím odpovídající instalace v mobilním telefonu (např. sítě GSM), která zabezpečuje vyšší míru ochrany klienta.

Anglicky: Phone Banking, GSM Banking

Terminál

Zařízení, které umožňuje uživateli posílat data do vzdáleného počítačového systému, přijímat z něj data nebo nové funkce (tzv. download). U kartových transakcí se terminál používá k předání dat o kartě vydavateli a realizaci transakce nákupu zboží a/nebo služeb.

Anglicky: Terminal

Terminál off-line

Terminál obchodníka, který u každé transakce shromažďuje a ukládá data o kartě a transakci. Údaje za všechny transakce uložené v paměti terminálu jsou pravidelně (zpravidla na konci každého dne) posílána acquirerovi.

Anglicky: Off-line Terminal

Terminál on-line

Terminál obchodníka, který u každé transakce shromáždí údaje o kartě a transakci a odesílá žádost o autorizaci transakce.

Anglicky: On-line terminal

Terminál samoobslužný

Terminál aktivovaný držitelem karty, který vydává produkt nebo poskytuje službu (např. prodej pohonných hmot, nápojů, úhrada parkovného, mýta apod.).

Viz Transakce aktivovaná držitelem karty
Anglicky: Cardholder Activated Terminal, CAT

Termínovaný vklad

Vklad se stanovenou délkou splatnosti. Obvykle ho nelze před lhůtou splatnosti vybrat, pokud ano, tak se sankčními poplatky.

Time-out

Stav, který vzniká, když se během předem stanovené doby neobjeví očekávaná odpověď, akce nebo událost. Time-out se rozsáhle používá v sítích a počítačových systémech k určení výjimečného stavu, k vyvolání alternativního zpracování nebo k identifikaci stavu chyby.

Další označení: Reakční doba
Anglicky: Response time

Transakce

Bezhotovostní platba prostřednictvím platební karty za zboží nebo služby anebo výběr hotovosti kartou. Probíhá v několika fázích: zahájení s ověřením držitele, schválení (autorizace) platby, vyhotovení dokladu a zúčtování.

Anglicky: Transaction

Transakce aktivovaná držitelem karty typu A

Transakce, která byla aktivována u samoobslužného terminálu a má všechny následující charakteristiky:

 • je na nižší částku než 40 USD nebo ekvivalent v místní měně
 • není autorizována
 • nebylo provedeno ověření držitele karty.

Příklady Transakce typu A: poplatek za stání v halových garážích, dálniční mýtné, vstupné do kin, telefonní hovory.

Anglicky: Cardholder-Activated Transaction Type A

Transakce aktivovaná držitelem karty typu B

Transakce, která byla aktivována u samoobslužného terminálu a má všechny následující charakteristiky:

 • je na nižší částku než 100 USD nebo ekvivalent v místní měně
 • je autorizována
 • nebylo provedeno ověření držitele karty.

Příklady Transakce typu B: nákup pohonných hmot bez použití PIN, nákup předplacené karty, vypůjčení videa.
Anglicky: Cardholder-Activated Transaction Type B

Transakce aktivovaná držitelem karty typu C

Transakce, která byla aktivována u samoobslužného terminálu a má obě následující charakteristiky:

 • je autorizována
 • bylo provedeno ověření PINu.

 Příklady Transakce typu C: nákup pohonných hmot s použitím PIN.

Anglicky: Cardholder-Activated Transaction Type C

Transakce dobití

Transakce k doplnění peněžní hodnoty do čipové karty prostřednictvím bankomatu nebo zvláštního zařízení (Load Device).

Anglicky: Load Transaction

Transakce k úhradě zálohy pro rezervaci

Transakce, kterou vyhotoví hotel nebo výletní loď na základě souhlasu držitele karty k použití platební karty k úhradě zálohy pro rezervaci ubytování.

Anglicky: Advance Deposit Transaction

Transakce MO/TO

Viz Transakce na podkladě písemného/telefonického příkazu

Transakce na podkladě písemného/telefonického příkazu

Transakce iniciovaná držitelem karty prostřednictvím buď korespondence s obchodníkem, nebo instrukcí daných obchodníkovi telefonem, přičemž ani karta ani držitel karty není na prodejním místě přítomen.

Anglicky: Mail order/telephone order, MO/TO Transaction

Transakce nevyužití rezervace

Transakce, kterou vystaví hotel nebo půjčovna aut, zapojené v rezervační službě, na základě údajného pochybení držitele karty zrušit nebo využít rezervaci.

Anglicky: No-Show Transaction

Transakce on-line hazardní hry

Transakce elektronického obchodování, představující nákup jakékoli formy hazardní služby prostřednictvím internetu.

Viz Obchodník provozující on-line hazardní hry.

Anglicky: Online Gambling Transaction

Transakce On-Us

Transakce, u které je shodný vydavatel a zpracovatelská banka.

Transakce ověřená PINem

Transakce, u které je autentikace držitele karty provedena ověřením PINu zadaného držitelem karty v prodejním místě.

Anglicky: PIN Based Transaction, PBT

Transakce ověřená podpisem

Transakce, u které je autentikace držitele karty provedena ověřením podpisu držitele karty v interakčním místě fyzickým porovnáním podpisu držitele karty s podpisem, který je uveden na podpisovém proužku karty.

Anglicky: Signature based transaction, SBT

Transakce převodu

Anglicky: Unload Transaction

Transakce refundace

Viz Kreditní transakce

Anglicky: Credit transaction,Transaction

Transakce s odloženým doručením

Transakce, ke které držitel karty vyplnil 2 samostatné prodejní doklady. První prodejní doklad je vystaven jako záloha na zboží nebo služby; druhý je vystaven k úhradě dlužné částky obchodníkovi po doručení.

Anglicky: Delayed Delivery Transaction

Transakce typu T&E

Transakce u obchodníka typu T&E.

Anglicky: T&E Transaction

Transakce u samoobslužného terminálu

Transakce, kterou provedl držitel karty u samoobslužného terminálu.

Anglicky: Cardholder-Activated Transaction

Transakce z magnetického proužku

Typ transakce, která vzniká použitím čipové karty v čipovém terminálu, a čipová data jsou načtena přímo z karty.

Anglicky: Magnetic Stripe Transaction

Transakční doklad

Souhrnné označení prodejního, výplatního, výběrového nebo kreditního dokladu.

Anglicky: Transaction Receipt

Trvalé následky úrazu

Tento termín se používá v úrazovém pojištění a představuje trvalé poškození zdraví, které spočívá v anatomické nebo funkční ztrátě či poškození údu, orgánu nebo jeho části. Pojistné plnění za trvalé následky úrazu se stanoví na základě hodnocení jejich rozsahu příslušným procentem z dohodnuté pojistné částky.

Trvalé sídlo společnosti

Stálé sídlo společnosti, jehož prostřednictvím společnost provozuje obchodování, bez ohledu na lokaci umístění webových stránek nebo serveru.

Anglicky: Permanent Establishment

Trvalý nosič dat

Nástroj, který umožňuje spotřebiteli uchování jemu určených informací tak, aby mohly být k dispozici během doby přiměřené účelu informace, a reprodukci těchto informací v nezměněné podobě.

Trvalý platební příkaz k úhradě/inkasu

Příkaz k opakovanému převodu peněz z účtu klienta na jiný účet nebo k opakovanému inkasu.

Anglicky: Standing Payment Order

Tržní kapitalizace

Počet cenných papírů v emisi násobený aktuální tržní cenou.

Tržní riziko

Všeobecné riziko trhu akcie je riziko změny cen, které odrážejí celkovou tendenci na akciovém trhu a nemají přímou souvislost s hospodářskou situací dané společnosti. Riziku trhu tedy stejným dílem podléhají zásadně všechny akcie. Paralelně s celkovým trhem může podle toho kurz akcie podniku na burze klesat, ačkoli se hospodářská situace podniku nezměnila.

Typování PIN

Zadání PINu prostřednictvím PIN klávesnice. Jedná se o jeden ze způsobů autentikaci držitele karty.

Anglicky: Typing PIN

U

Účastník soukromého pojištění

Pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost.

Účetní položka - aktivní

Promítnutí transakce, k níž došlo z podnětu klienta (např. příkazy k úhradě, výběry v hotovosti daným klientem).

Anglicky: Accounting Entry - Active Item

Účetní položka - pasivní

Promítnutí transakce, která se projevila na účtu klienta, ale k níž došlo z jiného než klientova podnětu (např. příchozí platby na účet klienta, provedená inkasa k tíži jeho účtu).

Anglicky: Accounting Entry - Passive Item

Úraz

Neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.

Úročené cenné papíry

Patří sem například dluhopisy, půjčky apod., znějící buď na určitého (anonymního) vlastníka, nebo na jméno konkrétní osoby.

Úroková sazba

Cena půjčených či uložených peněz obvykle vyjádřená v procentech za rok (ročně, p.a.). Zpravidla vždy souvisí s dobou, na kterou jsou peníze půjčeny nebo uloženy, ale je pro ni určující mnohem více faktorů. Do úrokové sazby ale nejsou započítány žádné poplatky, proto je pro klienta v případě úvěru důležitějším údajem RPSN (roční procentní sazba nákladů), což je částka všech nákladů, které zaplatí dlužník finanční instituci nad rámec splátky jistiny navíc. V případě vkladů není žádný podobný údaj jako je RPSN definován a tudíž je třeba si zjistit, jaké poplatky zaplatíme např. za předčasné ukončení termínovaného vkladu nebo za výběr v hotovosti atp.

Anglicky: Interest Rate

Uzavřený podílový fond

Vydává omezené množství podílových listů, které podílník nemůže investiční společnosti zpět vrátit a požadovat za ně podíl na majetku fondu. Může je pouze prodat jinému zájemci, cena se určuje podle nabídky a poptávky.

V

Vázaný pojišťovací zprostředkovatel

Fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou, která na základě smlouvy s jednou pojišťovnou nabízí zprostředkování jejích produktů. Nesmí inkasovat pojistné ani zprostředkovávat výplaty pojistného plnění. Může spolupracovat s více pojišťovnami, pokud nenabízí vzájemně konkurenční produkty.

Vázaný účet

Účet, z něhož je možné čerpat pouze při splnění určitých podmínek stanovených ve smlouvě.

Anglicky: Escrow Account

Veřejný klíč

Šifrovací klíč, jeden z dvojice klíčů používaných ve spojení s šifrovacím nesymetrickým algoritmem. Veřejný klíč se jedinečným způsobem vztahuje k určitému skupinovému subjektu a může být volně distribuován. Veřejné klíče slouží k verifikaci digitálních podpisů a ke kódování zpráv nebo souborů tak, aby mohly být dešifrovány subjektem, který vlastní příslušný soukromý klíč.

Viz Soukromý klíč
Anglicky: Public key

Vinkulace pojištění

Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného. Jde o zastavení pohledávky, jejímž předmětem je pojistné plnění. Vinkulace může být provedena pouze se souhlasem pojištěného a rovněž její zrušení lze provést jen se souhlasem banky, resp. jiné finanční instituce, v jejíž prospěch bylo pojištění vinkulováno.

Virtuální karta

Platební karta, existující pouze ve formě čísla karty, určená pro použití na internetu. Nemá fyzickou (plastovou) podobu, a proto nemůže být použita v prostředí "z očí do očí" (kde je pro realizaci transakce vyžadována fyzická přítomnost karty).

Anglicky: Virtual card

Virtuální účet

Zákaznický účet, ke kterému nebyla fyzicky vydána karta; zakládá se pro realizaci transakcí při elektronickém obchodování.

Anglicky: Virtual Account

Virus - trojský kůň

Zavirování počítače virem typu "trojský kůň" může způsobit přenos důvěrných, příp. osobních údajů na specifikovanou adresu. Po nákaze může dojít k působení viru se zpožděním, stejně jako podle Homéra čekali vojáci v dřevěném koni v Troji na příhodnou chvíli k útoku.

Anglicky: Virus - Trojan horse

VISA

Visa International Service Association.

VisaNet

Celosvětová komunikační síť kartové asociace VISA a služby, které pro členy asociace zajišťují on-line finanční zpracování, autorizaci, clearing a zúčtování.

Vklad

Peníze vložené na účet, ať už v hotovosti, či bezhotovostně.

Anglicky: Deposit

Vkladový účet

Účet, který slouží k ukládání peněz klienta na určitou dobu za předem dohodnutou úrokovou sazbu.

Další označení: termínovaný účet, depozitní účet, depozitum
Anglicky: Deposit Account

Volatilita

Rozsah a rychlost kolísání kurzů obchodovaných cenných papírů (zejména akcií a pevně úročených cenných papírů) a deviz.

Vozidlo

Silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus; silničním vozidlem je vozidlo druhu moped, motocykl, tříkolka nebo čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil, speciální automobil, tahač, přípojné vozidlo; zvláštním vozidlem je vozidlo druhu traktor a jeho přípojná vozidla (včetně jednonápravového traktoru s přívěsem), pracovní stroj samojízdný, pracovní stroj přípojný a vozidla kategorie R; zvláštním vozidlem kategorie R jsou ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií, zejména sněžný skútr, rolba, čtyřkolka určená pro přepravu materiálů nebo technologií; za vozidlo se nepovažuje invalidní vozík.

Vrácení hotovosti

Transakce, při které je celková částka realizované transakce vyšší než skutečná částka koupeného zboží nebo služeb, což obchodníkovi umožňuje vyplatit držiteli karty zůstatek v hotovosti v místě prodeje.

Anglicky: Cash Back

Výběr hotovosti

Získání hotovosti z bankomatu prostřednictvím platební karty.

Anglicky: Cash Withdrawal

Vydávání karet

Proces zajišťovaný vydavatelem karty, zahrnující vyřízení žádosti o vydání karty, vystavení karty a její správu.

Anglicky: Issuing

Vydavatel karty

Banka, úvěrová nebo jiná finanční instituce, která vydává platební karty a která má smluvní vztah s držitelem karty.

Anglicky: Issuer

Vydavatelská banka

Viz Vydavatel karty.

Anglicky: Issuing Bank

Výhradní pojišťovací agent

Fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou, která na základě smlouvy s jednou pojišťovnou nabízí zprostředkování jejích produktů. Může inkasovat pojistné a zprostředkovávat výplaty pojistného plnění.

Výkonnost fondu

Udává se obvykle v procentech a vyjadřuje zhodnocení majetku fondu za příslušné časové období. Předchozí výkonnost fondu může být pro investora vodítkem, avšak nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období.

Výnosnost

Ten, kdo se rozhoduje, zda koupí cenné papíry, by chtěl také vědět, jaký výnos mu tato peněžní investice přesně přinese. To, co nás zajímá, je skutečný úrok neboli výnos.

Výnosový fond

Fond, který v pravidelných intervalech vyplácí podílníkům výnosy.

Výpis z účtu

Dokument, který potvrzuje pohyby a zůstatek na účtu klienta. Banka jej vystavuje v pravidelných intervalech dle volby klienta (s ohledem na podmínky stanovené samotnou bankou či např. karetními asociacemi) a dle dohody jej klientovi předává (osobně, zasílá poštou nebo elektronicky).

Anglicky: Statement of Acccount; Account Statement

Výplata hotovosti

Získání hotovosti u přepážky banky nebo směnárny na základě předložení platební karty.

Anglicky: Cash Advance

Výplatní doklad

Doklad o výplatě hotovosti prostřednictvím platební karty autentikované podpisem držitele karty nebo jeho PINem.

Anglicky: Cash Advance Voucher

Vypořádací banka

Banka, která vede účet člena asociace pro vzájemné vypořádání a provádí převody finančních prostředků s bankami jednotlivých členů.

Anglicky: Settlement Bank

Vypořádání

Proces výměny finančních prostředků mezi členy za hodnotu peněžních transakcí (včetně poplatků) zúčtovaných v daném dni.

Anglicky: Settlement

W

Web

Celosvětová síť elektronické komunikace.

Webová stránka

Internetová adresa, na které fyzická nebo právnická osoba poskytuje informace dalším účastníkům webu. Může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, kde se nalézají další relevantní informace.

WWW

Část internetu umožňující snadnou navigaci v síti použitím grafických uživatelských rozhraní a hypertextových odkazů mezi různými adresami. Také se označuje jako web.

Anglicky: World Wide Web

Z

Zablokování karty

Akce, která znemožní další používání platební karty. Zablokovanou kartu již nelze používat k realizaci autorizovaných transakcí.

Anglicky: Card Blocking

Zajištění

Pojištění pojišťovny - pojištění rizika převzatého pojistitelem. Představuje vztah mezi pojistitelem a zajistitelem. Zajištění rozsah škod nezmenšuje, ale činí jejich finanční důsledky ekonomicky únosnější.

Zajišťovací činnost

Uzavírání smluv, kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená, a pojišťovna se zavazuje platit zajišťovně ve smlouvě určenou část pojistného z pojistných smluv uzavřených pojišťovnou, které jsou předmětem této smlouvy, (dále jen „zajišťovací smlouva“), uzavírání zajišťovacích smluv mezi zajišťovnami, správa zajištění a poskytování plnění ze zajišťovacích smluv. Součástí zajišťovací činnosti je nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy zajišťovny.

Zajišťovna

Právnická osoba, jejíž činnost je přebírání pojistných rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou, se sídlem na území ČR, která provozuje zajišťovací činnost v souladu s právní úpravou země svého sídla.

Zasloužené pojistné

Část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, která časově souvisí s následujícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno.

Zelená karta

Mezinárodní karta automobilového pojištění.

Znehodnocení karty

Způsob narušení celistvosti platební karty zabraňující jejímu dalšímu použití. Provádí se v souladu s pokyny vydavatele karty. Pokud vydavatel znehodnocení nespecifikuje, kartu je třeba znehodnotit podélným rozstřižením v místě čísla karty a proděravěním magnetického proužku nebo čipu.

Anglicky: Card Invalidation

Zpětná úhrada

Transakce, kterou na základě reklamace držitele vydavatel odúčtoval zpracovatelské bance.

Anglicky: Chargeback

Zpětné zúčtování
 1. Definovaný postup reklamace transakce, kterým může vydavatel požadovat od zpracovatelské banky vrácení celé částky transakce nebo její části. Tento postup se používá v případě, kdy je nějaká dříve předložená transakce napadena držitelem karty z důvodu opravňujícího k vrácení účtované částky (existuje kód důvodu pro chargebacku).
 2. Výraz Chargeback se používá také pro zprávu, kterou poslal vydavatel acquirerovi k iniciování procesu zpětného zúčtování.

Anglicky: Chargeback

Zpětný leasing

Zpětný leasing je jedním z druhů leasingových operací. V jeho rámci vlastník příslušné majetkové hodnoty (který ji užívá), prodá tuto hodnotu leasingové společnosti, přičemž si ji ponechá v úplatném užívání. Stane se tak leasingovým nájemcem příslušné věci. Takto lze užívat na základě zpětného leasingu majetkové hodnoty, které jsou minimálně odepsány a mají ještě převážnou část životnosti před sebou. Smyslem této transakce je opatřit si dodatečné finanční prostředky, které nájemce nemůže získat jinak, zejména úvěrem. Motivy mohou být také daňové (nájemce např. nemůže efektivně využívat daňových odpisů z důvodů vykázané hospodářské ztráty). Zpětný leasing může rovněž být prostředkem refinancování v případě časového nesouladu mezi úvěrem poskytnutým bankou na nákup předmětu leasingu a jeho životností. Může být využit i jako operativní nástroj optimalizace kapitálové struktury nájemce (dosažení optimálního poměru vlastních a cizích zdrojů financování aktiv).

Zprostředkovatelská činnost

Odborná činnost směřující k uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv a činnosti s tím související.

Zproštění od placení pojistného

Stanoví-li tak pojistné podmínky, je pojistník zproštěn povinnosti platit pojistné, aniž je tím dotčena výše pojistného plnění v případě pojistné události nebo existence pojištění. Nejčastěji se vyskytuje v pojištění osob, a to v životním pojištění a výjimečně i v úrazovém pojištění., je-li připojištěním k životnímu pojištění. Obvykle je tento nárok podmíněn přiznáním plné invalidity - nestačí pouze přiznání částečné invalidity. U některých pojišťoven je podmínkou pro přiznání tohoto nároku pouze invalidita, která vznikla následkem úrazu.

Ztracená nebo zcizená platební karta

Ztracená nebo zcizená platební karta je originální platební karta, která se dostane mimo fyzickou kontrolu oprávněného držitele.

Zúčtovací banka

Organizace, ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, s licencí mezinárodní kartové asociace na uzavírání smluv s obchodníky. Též zpracovatelská banka, podle ČSN EN 8583 nabyvatel.

Anglicky: Acquirer

Zůstatek na účtu

Částka, která je v určitém okamžiku evidována jako stav na účtu klienta. Může jít o zůstatek kreditní či debetní, tedy částku, která je klientovi skutečně k dispozici, či částku, kterou naopak klient bance v daném okamžiku dluží.

Další označení: saldo
Anglicky: Balance, Account Balance

Žádost o autorizaci

Zpráva poslaná acquirerem vydavateli a požadující autorizaci konkrétní transakce. V žádosti jsou uvedeny relevantní podrobnosti o držiteli karty a transakci, což vydavateli karty (nebo jeho agentovi nebo některé ze služeb Stand-in / On-behalf) umožňuje transakci buď schválit, nebo odmítnout.

Anglicky: Authorisation request

Žádost o kopii dokladu

Žádost zúčtovací bance (acquirerovi) o poskytnutí kopie dokladu k transakci, která byla zpracována v platebním systému asociace.

Anglicky: Copy Request

Životní pojištění

Je pojištění pro případ smrti, dožití určitého věku nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec pojištění, anebo pro případ jiné pojistné události.