Exekuce - vymáhání dluhů

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 12. 2. 2018
  • Zveřejněna Výzva k zaplacení; aktualizace - Obrana proti soupisu majetku
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu v části - Kolik řízení (exekucí) je proti mně vedeno?

Před tím, než Vás exekutor navštíví, je povinen Vám zaslat vyrozumění o zahájení exekuce spolu s výzvou k zaplacení dluhu ve lhůtě 30 dnů. Pokud dluh (včetně úroků a smluvních sankcí od věřitele) a náklady exekuce vypočtené exekutorem v dané lhůtě zaplatíte, exekutor Vám naúčtuje pouze polovinu své zákonem (resp. prováděcí vyhláškou) stanovené odměny (cca 15 % z dlužné částky včetně příslušenství a nákladů věřitele, minimálně však 3.000 Kč).

Vstup exekutora do obydlí

Pokud nezaplatíte, exekutor zahájí exekuci. Základním úkonem exekuce je zjištění majetku a příjmů dlužníka. Za tímto účelem exekutor obešle finanční instituce, aby zjistil, jaké máte účty a hlavně kolik na nich máte uloženo peněz, dotáže se katastru nemovitostí, aby zjistil, jestli vlastníte nemovitosti a navštíví Vás doma za účelem pořízení soupisu Vašeho movitého majetku za účelem jeho budoucího prodeje. Jste povinni jej vpustit do bytu či domu. Pokud mu v tom bráníte, nebo nejste doma, musí exekutor přizvat Policii ČR, bez její asistence nebo Vašeho svolení nesmí vstoupit.

Obrana proti soupisu majetku

Pokud exekutor sepíše do soupisu majetku i věci, které jsou z exekuce vyloučeny, nebo věci, které nenáleží dlužníkovi (klasickým případem je, že exekutor vstoupí do obydlí rodičů dlužníka), můžete se bránit návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu, který se podává u tohoto exekutora. Tento návrh je nutné podat do 30 dnů ode dne, kdy jste se dozvěděl, že soupis obsahuje věci z exekuce vyloučené nebo věci náležející někomu jinému. Návrh se podává u exekutora, který učinil soupis.

Pokud exekutor návrh odmítne, můžete podat žalobu na vyloučení věci z exekuce u soudu. Exekučním soudem je okresní soud místně příslušný podle trvalého pobytu dlužníka. Žalobu je nutno podat do 30 dnů od doručení zamítavého rozhodnutí exekutora. Je v ní nutné uvést důkazy potvrzující tvrzení, že věc postižená exekucí patří jiné osobě než dlužníkovi.

Po dobu řízení nesmí exekutor věci prodat. Pokud tak přesto učiní a soud rozhodne, že máte pravdu, exekutor Vám musí zaplatit škodu, kterou Vám způsobil. Je za tím účelem ze zákona pojištěn. 

Výzva k zaplacení

Předtím, než Vás exekutor navštíví, je povinen Vám zaslat vyrozumění o zahájení exekuce spolu s výzvou k zaplacení dluhu ve lhůtě 30 dnů. Pokud dluh (včetně úroků a smluvních sankcí od věřitele) a náklady exekuce vypočtené exekutorem v dané lhůtě zaplatíte, exekutor Vám naúčtuje pouze polovinu své zákonem (resp. prováděcí vyhláškou) stanovené odměny (cca 15 % z dlužné částky včetně příslušenství a nákladů věřitele, minimálně však 3.000 Kč). Pokud výzvu uposlechnete a požadovanou částku ve stanovené lhůtě uhradíte, exekuce nebude provedena.

Kolik řízení (exekucí) je proti mně vedeno?

Tuto informaci zjistíte, pokud požádáte okresní soud v místě vašeho bydliště o výpis všech řízení, která jsou proti vám vedena, nebo můžete nahlédnout do Centrální evidence exekucí, která je dostupná i přes Czech Point (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) na pobočkách České pošty. Případně lze nahlédnout i do registrů dlužníků, kterými jsou: Solus, BRKI, NRKI. 

Bližší informace o exekucích najdete v části exekuce.