Opravné prostředky

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Řádné opravné prostředky

Jediným řádným opravným prostředkem je odvolání, v němž se odvoláváte proti rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci (jak rozsudek, tak usnesení). Jde o nejčastěji využívanou možnost přezkoumání soudního rozhodnutí.

Pozor! Odvolat se můžete jen proti výroku rozhodnutí. Výrok je jádrem rozsudku, ve kterém se uvádí, zda a jaká povinnost se ukládá žalovanému, zda se žaloba zčásti či zcela zamítá apod. Odvolání není přípustné, napadl-li by účastník pouze důvody (odůvodnění) rozhodnutí. Odvolání však bude přípustné, napadnete-li spolu s výrokem i odůvodnění rozhodnutí.

Odvolání odkládá právní moc napadeného rozhodnutí, a to do doby, dokud o odvolání nerozhodne odvolací soud (soud nadřízený soudu, který vydal rozhodnutí napadené odvoláním). Odvolací soud však není uplatněným odvolacím důvodem vázán, a nejste jím vázán ani Vy (můžete důvody i návrhy měnit i po uplynutí odvolací lhůty). Rozsah, v jakém rozhodnutí napadáte, však můžete měnit jen po dobu trvání lhůty k odvolání.

V odvolání není dovoleno uplatňovat nový nárok, není přípustný ani vzájemný návrh, námitka započtení a zásadně ani změna žaloby.

Podmínky přípustnosti odvolání:

 • existence nepravomocného rozhodnutí soudu 1. stupně – odvolání je přípustné proti rozsudku a proti usnesení, nikoliv proti platebnímu rozkazu a směnečnému a šekovému platebnímu rozkazu,
 • přípustnost odvolání proti rozhodnutí – rozlišujeme nepřípustnost odvolání proti některým rozsudkům a některým usnesením a na straně druhé jde o nepřípustnost odvolání proti jiné části rozhodnutí než proti výroku,


Kdy nemůžu podat odvolání?

Jde-li o rozsudek, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10.000 Kč, k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží. To neplatí u rozsudku pro uznání a u rozsudku pro zmeškání.

K jakému soudu odvolání podávám?

Odvolání máte adresovat soudu, jehož rozhodnutí napadáte. Odvolání je také podáno včas, pokud je ve lhůtě podáno přímo u příslušného odvolacího soudu nebo do protokolu u nepříslušného okresního soudu.

V jaké lhůtě se musím stihnout odvolat?

Lhůta pro podání odvolání činí 15 dní od doručení rozhodnutí (je jedno, jde-li o rozsudek či usnesení). Do běhu se nezapočítává den doručení, takže odvolání stačí podat k poštovní přepravě poslední den lhůty (jde o procesní lhůtu). Rovněž platí, že musíte být soudem řádně poučen o možnosti podat odvolání. Pokud byste vůbec nebo řádně poučen nebyl, lhůta pro odvolání je 3 měsíce od doručení rozhodnutí.

A co když lhůtu zmeškám?

Prominutí zmeškání lhůty pro odvolání je možné, máte-li pro zmeškání lhůty omluvitelný důvod a o prominutí lhůty požádáte do 15 dnů od odpadnutí překážky, která Vám bránila v podání odvolání ve lhůtě.

Z jakého důvodu se mohu odvolat?

Odvolacími důvody dle občanského soudního řádu jsou:

 • nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval nepříslušný soud 1. stupně, rozhodnutí soudu 1. stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud 1. stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát,
 • soud 1. stupně nepřihlédl k Vámi tvrzeným skutečnostem nebo k Vámi označeným důkazům, ačkoliv k tomu nebyly splněny předpoklady,
 • řízení je postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci,
 • soud 1. stupně neúplně zjistil skutkový stav věci, neboť neprovedl navržené důkazy potřebné k prokázání rozhodných skutečností,
 • soud 1. stupně dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním,
 • dosud zjištěný skutkový stav neobstojí, neboť tu jsou další skutečnosti nebo jiné důkazy, které nebyly dosud uplatněny,
 • rozhodnutí soudu 1. stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Odvolací soud může:

 • odvolání odmítnout, jestliže bylo podáno neoprávněnou osobou, jestliže směřuje proti rozhodnutí, proti kterému není odvolání přípustné, nebo jestliže bylo podáno opožděně;
 • odvolání zamítnout a potvrdit tak rozhodnutí soudu prvního stupně,
 • napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k novému projednání,
 • napadené rozhodnutí změnit.

Mimořádné opravné prostředky

Mimořádnými opravnými prostředky můžete napadnout již pravomocné rozhodnutí. Tím se liší od odvolání, kterým můžete napadnout jen rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci.

 1. Dovolání

  V případech stanovených zákonem můžete dovoláním napadnout jakékoliv pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu. Dovolání můžete podat do 2 měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v 1. stupni.

  Pozor! V řízení musíte být zastoupen advokátem nebo notářem (pokud nemáte právnické vzdělání). Důvodem je, aby Nejvyšší soud, který rozhoduje o dovoláních, nebyl zavalen nekvalitně zpracovanými podáními právních laiků.

 2. Žaloba na obnovu řízení

  Žaloba na obnovu řízení je mimořádný opravný prostředek. Slouží ke zhojení nedostatků skutkových zjištění. Důvody k podání žaloby na obnovu řízení:

  • vyskytnou-li se skutečnosti nebo důkazy, které jste bez své viny nemohl užít v 1. stupni nebo v odvolacím stupni (takzvané novoty) a pokud pro Vás mohou přivodit příznivější rozhodnutí. Tyto skutečnosti či důkazy musí existovat už v době řízení v 1. stupni nebo v odvolacím stupni;
  • vyskytnou-li se důkazy, které nemohly být provedeny v 1. stupni nebo v odvolacím stupni, i když již byly známy (např. se nevědělo, kdo má u sebe listinu) a pokud mohou přivodit příznivější rozhodnutí. I tyto důkazy musí existovat už v době řízení v 1. stupni nebo v odvolacím stupni.
 3. Žaloba pro zmatečnost

  Žaloba pro zmatečnost je mimořádný opravný prostředek sloužící k odstranění rozhodnutí, které bylo vydáno v řízení, které trpí vadami. Žalobu pro zmatečnost lze podat do 3 měsíců od doručení napadeného rozhodnutí (existují určité výjimky). Žalobou pro zmatečnost můžete napadnout pravomocné rozhodnutí soudu 1. stupně nebo odvolacího soudu, kterým bylo řízení skončeno, jestliže:

  • bylo rozhodnuto ve věci, která nenáleží do pravomoci soudů,
  • ten, kdo v řízení vystupoval jako účastník, nemohl být účastníkem řízení,
  • účastník řízení neměl procesní způsobilost nebo nemohl před soudem vystupovat a nebyl řádně zastoupen,
  • nebyl podán návrh na zahájení řízení, ačkoliv podle zákona ho bylo třeba,
  • rozhodoval vyloučený soudce nebo přísedící,
  • soud byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát,
  • bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce nebo přísedícího,
  • účastníku řízení byl ustanoven opatrovník z důvodu neznámého pobytu nebo proto, že se mu nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, ačkoli k takovému opatření nebyly splněny předpoklady.

  Žalobou pro zmatečnost můžete napadnout také pravomocný rozsudek soudu 1. stupně nebo odvolacího soudu nebo pravomocné usnesení těchto soudů, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, anebo pravomocný platební rozkaz (směnečný a šekový platební rozkaz) nebo elektronický platební rozkaz, jestliže:

  • v téže věci bylo již dříve zahájeno řízení,
  • v téže věci bylo dříve pravomocně rozhodnuto,
  • odvolacím soudem byl pravomocně zamítnut návrh na nařízení výkonu těchto rozhodnutí nebo pravomocně zastaven výkon rozhodnutí z důvodu, že povinnosti rozsudkem, usnesením nebo platebním rozkazem uložené nelze vykonat.

  Žalobou pro zmatečnost můžete napadnout též pravomocný rozsudek odvolacího soudu nebo jeho pravomocné usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, jestliže mu byla v průběhu řízení nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat před soudem, nebo pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání nebo kterým bylo zastaveno odvolací řízení.