Role PSFV a její činnost

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 25. 6. 2020
 • Aktualizace textu

Role Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání a její činnost

Pracovní skupina pro finanční vzdělávání (PSFV) je platformou, jež napomáhá plnění cílů Národní strategie finančního vzdělávání 2.0 (Strategie), umožňuje setkávání relevantních subjektů, výměnu informací a zkušeností.

Členy PSFV jsou relevantní ministerstva a jejich podřízené orgány, Česká národní banka, Kancelář finančního arbitra, zástupci škol a dalších vzdělávacích institucí, profesní a spotřebitelská sdružení a neziskové organizace.

PSFV

 • schvaluje členský řád
 • projednává strategické, metodické a jiné dokumenty
 • její činnost se řídí členským řádem

Člen PSFV

 • dodržuje principy finančního vzdělávání
 • plní úkoly vyplývající ze Strategie a dalších přijatých strategických, metodických a jiných dokumentů
 • působí osvětově a zveřejňuje informace o projektech finančního vzdělávání a příkladech dobré praxe
 • informuje sekretariát PSFV o svých projektech, příp. i o dalších projektech
 • předkládá sekretariátu PSFV podněty, např. navrhuje témata k projednání výborem PSFV či týkající se porušování principů finančního vzdělávání
 • z řad neziskových organizací, profesních a spotřebitelských sdružení
  • má alespoň jeden projekt finančního vzdělávání, o kterém pravidelně informuje sekretariát PSFV a provádí jeho hodnocení
  • se aktivně účastní konzultací a práce v PSFV a ad-hoc zřízených podskupinách
 • subjekt soukromého sektoru se aktivit v PSFV účastní obvykle prostřednictvím svého profesního sdružení

Výbor PSFV

 • dohlíží na plnění cílů Strategie
 • navrhuje aktualizaci a tvorbu strategických, metodických a jiných dokumentů
 • schvaluje plán činnosti předložený sekretariátem
 • schvaluje vytvoření podskupin PSFV pro plnění konkrétních úkolů
 • rozhoduje o podnětech týkajících se porušování principů finančního vzdělávání
 • vyhodnocuje další podněty od členů PSFV
 • je tvořen třemi až pěti členy
 • výbor vede MF, dalšími členy jsou zástupci MŠMT, MPSV a až dva zvolení členové PSFV

Sekretariát PSFV

 • je tvořen zástupci útvaru MF, který zabezpečuje oblast finančního vzdělávání
 • podílí se na tvorbě strategických, metodických a jiných dokumentů
 • podle potřeby navrhuje výboru PSFV vytvoření podskupiny PSFV pro plnění konkrétních úkolů
 • zabezpečuje a organizačně zajišťuje činnost PSFV, ad-hoc vytvořených podskupin a výboru PSFV
 • spolupracuje se členy PSFV a členy výboru PSFV
 • přijímá podněty od členů PSFV
 • připravuje podklady pro PSFV i pro výbor PSFV
 • předkládá návrhy a aktualizace členského řádu
 • vytváří a aktualizuje plán činnosti PSFV
 • spravuje webové stránky PSFV, na nichž na základě informací od dalších subjektů finančního vzdělávání zveřejňuje mj.
  • subjekty, které se podílejí na naplňování cílů Strategie (státní sektor, soukromý sektor, vzdělávací, neziskové a další subjekty)
  • projekty finančního vzdělávání

 

Další odkazy: