Role PSFV a její činnost

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Role Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání a její činnost

Pracovní skupina pro finanční vzdělávání je celonárodní odborná pracovní skupina, která podporuje efektivní spolupráci v oblasti finančního vzdělávání. Její existence jako hlavního nástroje koordinace aktivit je zakotvena v Národní strategii finančního vzdělávání. Jedná se o platformu umožňující relevantním osobám diskusi a výměnu informací, zkušeností a prvotní koordinaci aktivit v oblasti finančního vzdělávání

Pracovní skupině předsedá Ministerstvo financí, ve Výkonném výboru působí dále Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká národní banka. Dalšími členy jsou zástupci relevantních ministerstev, zástupců profesních asociací na finančním trhu, spotřebitelských sdružení, neziskových organizací, akademické sféry a nezávislých odborníků. Veškeré strategické materiály byly připraveny ve spolupráci s členy PSFV.

Úkoly Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání jsou zejména následující:

  • sdílení informací o stávajících projektech finančního vzdělávání a koncepčních materiálech na národní i mezinárodní úrovni,
  • zpřístupnění informací laické i odborné veřejnosti,
  • podpora aktivní účasti členů při osvětových a odborných akcích – konferencích, seminářích a workshopech,
  • koordinace projektů finančního vzdělávání na dobrovolné bázi a přispívání k naplňování cílů a principů uvedených v Národní strategii finančního vzdělávání
  • výměna zkušeností s projekty finančního vzdělávání,formulace doporučení k realizaci aktivit vyplývajících z Národní strategie finančního vzdělávání
  • pro subjekty angažující se v oblasti finančního vzdělávání,
  • formulace doporučení k revizi Standardů finanční gramotnosti a budoucím aktualizacím Národní strategii finančního vzdělávání

Pracovní skupina si k realizaci konkrétních aktivit zřizuje pracovní podskupiny za účelem efektivnějšího dosažení cíle. V současné době není žádná pracovní podskupina založena, poslední činnost byla dílem Pracovní podskupiny pro nezávislost, která vypracovala Principy nezávislosti.

Vzhledem k počtu členů Pracovní skupiny byl zřízen Výkonný výbor Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání, který zajišťuje operativní koordinaci aktivit a spolupráci při realizaci Národní strategie finančního vzdělávání. Jeho členy jsou Ministerstvo financí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká národní banka. Činnost Výkonného výboru koordinuje Ministerstvo financí.

Úkoly Výkonného výboru Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání jsou zejména následující:

 • koordinace spolupráce subjektů podílejících se na finančním vzdělávání;
 • podpora efektivního fungování Pracovní skupiny, zejména příprava jednání a jejich řízení;
 • spolupráce při přípravě aktualizace této strategie;
 • spolupráce při přípravě stanovisek v rámci zapojení členů Výboru do mezinárodních sítí a skupin pro finanční vzdělávání;
 • spolupráce při formulaci návrhu opatření v oblasti finančního vzdělávání;
 • zajištění zpřístupnění informací o projektech finančního vzdělávání a relevantních koncepčních materiálech na národní či mezinárodní úrovni laické i odborné veřejnosti;
 • vydávání doporučení pro směřování budoucích projektů finančního vzdělávání v zájmu naplnění priorit a cílů uvedených v této strategii;
 • konzultace s širší Pracovní skupinou.

Další odkazy: