Členové a jejich role

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 7. 2. 2019
 • Aktualizace subjektů veřejné správy

Členové Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání a jejich role podle Národní strategie finančního vzdělávání

Členové Výkonného výboru PSFV

Ministerstvo financí České republiky

Role dle NSFV:

 • orgánem státní správy odpovědný za oblast ochrany spotřebitele na finančním trhu a zaštiťujícím finanční vzdělávání jako jeden z klíčových prvků ochrany spotřebitele,
 • počáteční vzdělávání: podpora procesu implementace finančního vzdělávání do rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední vzdělávání a navazujících školních vzdělávacích programů vydávaných řediteli škol a školských zařízení, a to zejména po obsahové stránce
 • další vzdělávání:
  • zajišťuje činnosti PSFV jako nezávislé skupiny, v rámci které bude umožněna diskuse a koordinace aktivit všech zainteresovaných stran v oblasti finančního vzdělávání
  • řídí Výkonný výbor PSFV
 • nezávazným odborným konzultant obsahu projektů finančního vzdělávání dospělých

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Role dle NSFV:

 • odpovídá za stav, koncepci a rozvoj vzdělávací soustavy
 • vydává rámcové vzdělávací programy, které jsou závazným východiskem pro tvorbu školních vzdělávacích programů
 • zabezpečuje implementaci Standardů finanční gramotnosti
 • do rámcových vzdělávacích programů, a to podle odpovídající věkové kategorie žáků s cílem zvyšovat úroveň jejich finanční gramotnosti
 • zabezpečuje metodickou podporu učitelům
 • zajišťuje další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • uděluje akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů v systému DVPP jiným subjektům nabízejícím další vzdělávání pedagogických pracovníků (včetně problematiky finančního vzdělávání).

Česká národní banka

Role dle NSFV:

 • podporuje jak finanční, tak širší ekonomické vzdělávání
 • počáteční vzdělávání:
  • podporuje přípravu učitelů pro výuku finanční gramotnosti a ekonomických témat na základních a středních školách (organizování a lektorské zajištění vzdělávacích programů v systému DVPP týkajících se uvedené problematiky)
  • spolupracuje s Metodickým portálem www.rvp.cz a odbornou podporou projektů univerzit týkajících se zavedení výuky finanční gramotnosti na pedagogických fakultách
 • další vzdělávání:
  • realizuje vlastní vzdělávací aktivity s využitím médií, ve spolupráci s univerzitami třetího věku a prostřednictvím svého webu, přičemž vychází z poznatků získaných při výkonu dohledu nad ochranou spotřebitele na finančním trhu

Členové PSFV

V současnosti probíhá revize členů PSFV.

Subjekty veřejné správy

 • Ministerstvo financí
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Česká národní banka
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • role dle NSFV:
   • spolupracuje se spotřebitelskými sdružením a podporuje vzdělávání jako nejúčinnějšího nástroje ochrany spotřebitel
   • poskytuje finanční podporu spotřebitelským organizacím formou dotací určených pro realizaci projektů, které řeší mj. problematiku finančního vzdělávání
   • zajišťuje finanční podporu poradenské činnosti spotřebitelských organizací, především zaměřené na dospělé spotřebitele
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • příspěvková organizace MPSV: Fond dalšího vzdělávání
  • role dle NSFV:
   • zaměřuje se na práci se skupinami osob ve ztížené sociální situaci
   • realizuje vzdělávací modul základního poradenství v oblasti finanční gramotnosti pro zaměstnance úřadů práce
   • základní finanční edukace je obvyklou součástí sociálního poradenství, financovaného prostřednictvím neinvestičních dotací na sociální služby
   • kurzy finančního vzdělávání mohou být akreditovány jako kurzy dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků
 • Ministerstvo vnitra
  • role dle NSFV:
   • orgán státní správy odpovědný za koordinaci v oblasti vzdělávacích činností ve státní správě
   • zajištění vzdělávání zaměstnanců státní správy a samosprávy
   • prevence kriminality a extremismu
 • Ministerstvo spravedlnosti

Profesní sdružení

Sociální partneři

 • role dle NSFV:
  • aktivně působí na zaměstnaneckou veřejnost
  • zabezpečují aktivity směřující ke zvyšování úrovně znalostí a dovedností v oblasti finančního vzdělávání

Nestátní neziskové organizace

Vzdělávací instituce

Média

 • role dle NSFV:
  • vzdělávací články a pořady
  • poskytování informací z finanční oblasti
 • bankovnipoplatky.com

Další subjekty

 • role dle NSFV (zejm. u vysokých škol):
  • posílení finanční gramotnosti svých studentů,
  • participace na projektech finančního vzdělávání
  • příprava budoucích pedagogů 
 • Kancelář finančního arbitra