Členové a jejich role

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 20. 7. 2020
 • Aktualizace subjektů veřejné správy
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu

Členové Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání a jejich role podle Národní strategie finančního vzdělávání 2.0

Členové Výboru PSFV

Ministerstvo financí 

 • je odpovědné za oblast finančního vzdělávání
 • vytváří politiku a koncepci finančního vzdělávání
 • zpracovává strategické návrhy a návrhy věcných řešení v oblasti finančního vzdělávání
 • zabezpečuje a zpracovává agendu finančního vzdělávání ve vztahu k orgánům Evropské unie, OECD a dalších mezinárodních organizací, zejména v Mezinárodní síti finančního vzdělávání INFE a jejích podskupinách
 • je odborným konzultantem při implementaci finančního vzdělávání do rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední vzdělávání a navazující školní vzdělávací programy
 • řídí činnost PSFV a pracovních podskupin
 • vede výbor PSFV a zajišťuje činnost sekretariátu PSFV
 • zajišťuje pravidelná měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • odpovídá za stav, koncepci a rozvoj vzdělávací soustavy
 • ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky a Českou školní inspekcí
  • implementuje standard finanční gramotnosti do rámcových vzdělávacích programů (RVP)
  • zajišťuje metodickou podporu pedagogům v oblasti finančního vzdělávání
  • zajišťuje další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti finančního vzdělávání
  • tvoří koncept pravidelného hodnocení výuky finanční gramotnosti ve školách
  • zajišťuje pravidelná hodnocení úrovně finanční gramotnosti žáků základních a středních škol, včetně mezinárodního šetření PISA
 • podporuje zařazení finančního vzdělávání pro budoucí sociální a pedagogické pracovníky na vyšších odborných a vysokých školách
 • uděluje akreditace vzdělávacím institucím a vzdělávacím programům v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • je členem výboru PSFV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • odpovídá za koncepci a rozvoj sociální práce
 • sociální pracovníci v rámci sociálního poradenství předávají klientům potřebné informace v oblasti finanční gramotnosti, čímž přispívají k finančnímu vzdělávání
 • podporuje zařazení finančního vzdělávání jako součást vzdělávání státních zaměstnanců ÚP
 • akredituje kurzy dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků
 • ve spolupráci s ÚP vzdělává prioritní cílové skupiny
 • spolupracuje se sociálními partnery (odbory/zaměstnavateli)
 • je členem výboru PSFV           

Členové PSFV 

Subjekty veřejné správy

 • Ministerstvo financí
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Ministerstvo vnitra
  • zabývá se finančním vzděláváním jako jedním z nástrojů prevence kriminality
  • zvyšuje finanční gramotnost zaměstnanců státní správy a územní samosprávy a členů bezpečnostních sborů
  • podporuje finančně vzdělávací aktivity obcí
 • Ministerstvo spravedlnosti
  • spolupracuje s Probační a mediační službou a Vězeňskou službou České republiky v oblasti práce se skupinou osob ve ztížené sociální situaci při poskytování finančního vzdělávání odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody a odsouzeným k alternativním trestům, nad nimiž vykonává dohled Probační a mediační služba, se zvláštním přihlédnutím k mladistvým pachatelům
  • podporuje zvyšování finanční gramotnosti zaměstnanců a příslušníků Vězeňské služby České republiky a zaměstnanců Probační a mediační služby
 • Agentura pro sociální začleňování
   • pomáhá obcím a městům při
    • mapování a detailním poznávání problematiky předlužení ve vyloučených lokalitách i mimo ně
    • přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů vedoucích k řešení tohoto problému
    • nastavení preventivních programů k minimalizaci nežádoucích rizik
    • získávání finančních prostředků a metodické podpory
    • organizování a zajišťování vzdělávacích a osvětových akcí týkajících se problematiky předlužení
    • formování obecní a krajské politiky směřující k prevenci a řešení problematiky předlužení obyvatel
   • podporuje efektivní síťování služeb se zaměřením na dluhové poradenství a řešení předlužení obyvatel
   • předává informace a zkušenosti z vyloučených lokalit z komunální úrovně k ústředním orgánům státní správy
   • podílí se na přípravě legislativních změn zaměřených na prevenci a řešení předlužení obyvate
 • Česká národní banka
  • je nezávislý odborný konzultant
  • seznamuje veřejnost se základními principy fungování ekonomiky, peněžního oběhu a finančního trhu
  • podporuje nebo provozuje aktivity finančního vzdělávání
 • Kancelář finančního arbitra
  • je nezávislý odborný konzultant
  • informuje o činnosti finančního arbitra

Profesní sdružení

 • poskytují informační servis pro spotřebitele
 • finančně a odborně podporují a realizují projekty finančního vzdělávání
 • prosazují transparentnost nabízených finančních produktů a srozumitelnost smluvních podmínek

Asociace českých stavebních spořitelen
Asociace pro kapitálový trh
Česká asociace pojišťoven
Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování
Česká bankovní asociace
Česká leasingová a finanční asociace
Evropská asociace finančního plánování ČR
Sdružení pro bankovní karty

Spotřebitelská sdružení a neziskové organizace

 • realizují projekty finančního vzdělávání
 • poskytují poradenství a ochranu práv spotřebitelů
 • prosazují transparentnost nabízených finančních produktů a srozumitelnost smluvních podmínek včetně sazebníků

ABC Finančního vzdělávání, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
METODICA, institut pro další vzdělávání, z.s.
Poradna při finanční tísni, o.p.s.
REMEDIUM Praha, o.p.s.
Sdružení českých spotřebitelů
yourchance o.p.s.

Vzdělávací instituce

 • realizují finanční vzdělávání v počátečním a dalším vzdělávání
 • v počátečním vzdělávání: základní a střední školy se státem garantovanými RVP poskytují žákům povinné finanční vzdělávání
 • v dalším vzdělávání
  • realizují finančně vzdělávací projekty pro konkrétní skupiny populace
  • vyšší odborné školy a vysoké školy
   • posilují finanční gramotnost svých studentů
   • participují na projektech finančního vzdělávání a při přípravě budoucích pedagogů a sociálních pracovníků
   • připravují kurzy celoživotního vzdělávání a univerzit třetího věku

Masarykova univerzita 

Média

 • zejména veřejnoprávní média poskytují prostor pro finanční vzdělávání, např. poskytují informace a varování z oblasti financí a hospodaření s penězi

Další subjekty

 • subjekty, které hledají vhodnou příležitost pro podporu finančně vzdělávacích projektů, např. formou rozvoje občanské či sociální odpovědnosti (zaměstnavatelé a odborové organizace)