Majetek

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 12. 2. 2018
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu

Pojištění majetku obecně zahrnuje krytí rizik, jejichž realizací dochází ke škodám na majetku nebo v souvislosti s těmito škodami (poškození, zničení, ztráta věcných hodnot, finanční ztráty). Pojištění majetku zahrnuje krytí celé řady rizik, která lze rozdělit podle jejich důsledků na rizika, při jejichž realizaci dochází ke vzniku:

 • přímých věcných škod (rizika živelných pohrom, riziko havárie, rizika odcizení a vandalství, apod.),
 • finančních ztrát (rizika přerušení provozu, rizika úvěrová).

Základní produkty pojištění majetku

K nejvýznamnějším produktům pojištění majetku patří:

 • pojištění domácnosti, kde objektem pojištění je soubor zařízení domácnosti sloužící jejím členům, a zpravidla se kryje riziko krádeže a riziko živelné zkázy pojištěných věcí,
 • pojištění budov, kde předmětem pojištění je budova a kryje se především riziko živelní.
 • havarijní pojištění, kryjící škody na motorových vozidlech, bez ohledu na to, zdali je řidič ovlivnil či neovlivnil; základem pojistného krytí je krytí rizika havárie, dále pak odcizení vozidla, rizika vandalství a živelních rizik.

Rozsah krytých rizik

Rozsah rizik krytých v rámci pojištění majetku vyplývá z konstrukce konkrétního pojištění, kdy může být pojištění uplatněno jako:

 • pojištění kryjící jednotlivé určené riziko,
 • pojištění kryjící několik vyjmenovaných rizik, sdružená pojištění - například tzv. pojištění FLEXA, které zahrnuje krytí živelných rizik požáru („F“), úderu blesku („L“), výbuchu („EX“), nárazu nebo pádu letadla, stromů, stožáru a jiných předmětů („A“),
 • pojištění All Risks – pojištění proti všem rizikům, které kryje všechna rizika související s daným pojištěným majetkem, přičemž jsou uplatněny výluky z pojistného krytí.

Pojistné plnění u pojištění majetku

Významným parametrem u pojištění majetku je, v jakých cenách pojišťovna poskytuje pojistné plnění při vzniku škodní události. Využívá se:

 • pojištění na časovou hodnotu (resp. na hodnotu obvyklou) – pojištěnému je vyplaceno pojistné plnění, které odpovídá částce, kterou by bylo možné získat prodejem daného majetku (nebo majetku svým účelem a parametry obdobného) v obvyklém obchodním styku na daném místě a v daném čase; výše plnění tak odpovídá hodnotě pojištěného majetku těsně před pojistnou událostí (s ohledem na opotřebení)
 • pojištění na novou hodnotu – pojištěnému je vyplaceno pojistné plnění, které nahrazuje pořizovací cenu nového předmětu umožňující obnovu majetku nebo ceny opravy, pomocí které se majetek uvádí do původního stavu, nebo
 • kombinace pojištění na časovou a novou hodnotu.

Chce-li být tedy vlastník majetku dobře pojištěn a při jakémkoli jeho znehodnocení či ztrátě si přeje pořídit věc stejnou nebo obdobnou, pak by měl rozhodně sjednat pojištění na novou cenu, a to i za cenu poněkud vyššího pojistného. Pojišťovny dnes standardně zákazníkům nabízejí pojištění sjednávaná na novou cenu, v některých případech však pojištění zní na cenu obvyklou či časovou.

V případě majetkového pojištění motorových vozidel (havarijní pojištění) se např. na novou cenu pojišťují tzv. parciální škody, kdy je věc poškozena pouze částečně (např. rozbití skel, poničení karosérie apod.), zatímco plnění u tzv. škody totální (odcizení, úplné zničení) se hradí právě jen do výše ceny časové resp. obvyklé.

V některých případech pak pojišťovny hradí pojištěnému škody výhradně do výše ceny časové. Typickým příkladem jsou věci, které bývají předmětem pojištění domácnosti (např. oděvy, sportovní potřeby, sběratelské a umělecké předměty apod.)

Podle způsobu stanovení výše pojistného plnění lze rozlišovat

 • ryzí zájmové pojištění - nestanoví se hranice pojistného plnění, v případě vzniku pojistné události se škoda hradí zcela, výše pojistného plnění se tedy rovná výši škody; toto pojištění lze využít v případech, kdy u jednotlivých vymezených předmětů jsou určitelné maximální škody (např. hodnota vozu, hodnota čelního skla vozu apod.),
 • pojištění na první riziko – zde je hranice pojistného plnění stanovena limitem pojistného plnění; až do tohoto limitu se tedy škoda hradí v plné výši, překročí-li výše škody tuto hranici, poskytne se pojistné plnění ve výši stanoveného limitu pojistného plnění. Pojištění na první riziko se využívá v případech, kdy jsou typické časté malé škody (pojištění domácnosti), nebo v případech, kdy by pojistné plnění mohlo dosahovat značné velikosti (pojištění právní ochrany, pojištění odpovědnosti),
 • pojištění na plnou hodnotu – zde je výše pojistného plnění závislá na tzv. pojistné hodnotě. V případě podhodnocení nebo nadhodnocení pojišťovaného majetku se pak hovoří o podpojištění nebo naopak nadpojištění. Dojde-li při sjednání pojistné smlouvy ke stanovení nižší pojistné částky, než jaká je pojistná hodnota majetku, dojde odpovídajícím způsobem i ke krácení pojistného plnění a vyplacené pojistné nebude dostačovat ke kompenzaci celé výše škody. Je-li v pojistné smlouvě stanovena vyšší pojistná částka, než jaká je pojistná hodnota majetku, pojistné plnění v případě vzniku pojistné události se vyplácí podle výše skutečné škody, tedy podle skutečné pojistné hodnoty. Placené vyšší pojistné (vypočtené podle vyšší pojistné částky) je pak jakousi sankcí vůči pojistníkovi za neoprávněný postup. Vždy si tak dávejte pozor, na jakou hodnotu majetku jste pojištěni, podle ní se odvíjí jak výše pojistného, tak i případné krácení pojistného plnění.

Pojištění (pojistnou smlouvu) je nutné si pravidelně aktualizovat podle aktuálního stavu Vašeho majetku, aby nebyl nadpojištěn či podpojištěn.