Pomohou Vám

Kam se obrátit pro pomoc?

Níže najdete seznam institucí, které Vám mohou pomoci s Vašimi problémy ve světě financí a rodinného rozpočtu. Nejedná o úplný přehled veškerých poraden a institucí. Ministerstvo financí neodpovídá za obsah těchto odkazů.

Mapa české republiky Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Celostátní působnost

Česká advokátní komora (ČAK)

- garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty, zajišťuje právní pomoc osobám, které se nemohou domoci právní pomoci advokátem při bezplatných právních poradách v jednotlivých regionech

poloha
Národní 16
110 00 Praha 1
telefon
+420 273 193 111
epodatelna@cak.cz
web
web

Česká národní banka (ČNB)

- dohlíží nad finančními institucemi a je možné u ní podat stížnost, dotaz či žádost o informaci, nerozhoduje spory

poloha
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
telefon
+420 224 411 111
+420 800 160 170
podatelna@cnb.cz
web
web
on-line dotaz
on‑line dotaz

Česká obchodní inspekce (ČOI)

- je možné u ní podat stížnost, podnět k prošetření, dotaz či žádost o informaci, může provést kontrolu a uložit pokutu až do výše 50 milionů Kč, nerozhoduje spory

poloha
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
telefon
+420 296 366 360
web
web
on-line dotaz
on‑line dotaz

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

- má pravomoc k rozhodování sporů týkajících se poskytování tzv. služeb elektronických komunikací, pomáhá řešit spory s Českou poštou, s.p., zastává tak funkci tzv. poštovního regulačního úřadu

poloha
poštovní
přihrádka 02
225 02 Praha 025
telefon
+420 224 004 111
podatelna@ctu.cz
web
web

Energetický regulační úřad (ERÚ)

- na ERÚ se lze obrátit, např. když dodavatel energie nekomunikuje či neplní dohody, lze si stěžovat na problémy s připojením, smluvní podmínky, cenu, dodavatele, neférové obchodní praktiky apod.

poloha
Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava
telefon
+420 564 578 666
podatelna@eru.cz
web
web
on-line dotaz
on‑line dotaz

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (ESC)

- pomáhá ve sporu se zahraničním prodejcem z EU u přeshraničních nákupů zboží a služeb

poloha
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
telefon
+420 296 366 155
eccnet-cz@ec.europa.eu
web
web

Finanční arbitr

- bezplatné řešení spotřebitelských sporů v oblasti platebního styku (spory s bankami, kampeličkami, platebními institucemi a institucemi elektronických peněz), spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování, životního pojištění a směnárenské činnosti

poloha
Legerova 69
110 00 Praha 1
telefon
+420 257 042 070
arbitr@finarbitr.cz
web
web
on-line dotaz
on‑line dotaz

Garanční fond obchodníků s cennými papíry

- zajišťuje náhrady zákazníkům obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou schopni plnit své závazky

poloha
P.O.Box 787
111 21 Praha 1
telefon
+420 222 192 453
fond@gfo.cz
web
web

Garanční systém finančního trhu

- vyplácí vklady v případě neschopnosti některé z pojištěných bank či družstevních záložen splácet své závazky

poloha
Týn 639/1
110 00 Praha 1
telefon
+420 234 767 676
info@gsft.cz
web
web

Ministerstvo dopravy České republiky

poloha
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
telefon
+420 225 131 111
posta@mdcr.cz
web
web

Ministerstvo financí

- odpovídá na dotazy a žádosti o informace, nerozhoduje spory

poloha
Letenská 15
118 10 Praha 1
telefon
+420 257 041 111
protikorupční linka: +420 257 043 800
podatelna@mfcr.cz
web
web

Ministerstvo kultury

poloha
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
telefon
+420 257 085 111
epodatelna@mkcr.cz
web
web

Ministerstvo obrany České republiky

poloha
Tychonova 1
160 01 Praha 6
telefon
+420 973 201 111
e-podatelnaMO@army.cz
web
web

Ministerstvo práce a sociálních věcí

poloha
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
telefon
+420 950 191 111
posta@mpsv.cz
web
web

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

poloha
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
telefon
+420 224 861 111
posta@mmr.cz
podatelna@mmr.cz
web
web

Ministerstvo průmyslu a obchodu

poloha
Na Františku 32
110 15 Praha 1
telefon
+420 224 851 111
posta@mpo.cz
web
web

Ministerstvo spravedlnosti

poloha
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
telefon
+420 221 997 111
posta@msp.justice.cz
web
web

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

poloha
Karmelitská 5
118 12 Praha 1
telefon
+420 234 811 111
posta@msmt.cz
web
web

Ministerstvo vnitra České republiky

poloha
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7
telefon
+420 974 811 111
posta@mvcr.cz
web
web

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

poloha
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1
telefon
+420 224 181 111
epodatelna@mzv.cz
web
web

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

poloha
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
telefon
+420 224 971 111
mzcr.@mzcr.cz
verejnost@mzcr.cz
web
web

Ministerstvo zemědělství

poloha
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1
telefon
+420 221 811 111
+420 221 812 425
info@mze.cz
posta@mze.cz
web
web
on-line dotaz
on‑line dotaz

Ministerstvo životního prostředí

poloha
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
telefon
+420 267 121 111
info@mzp.cz
posta@mzp.cz
web
web

Úřad práce

- řídí, kontroluje a koordinuje činnost krajských poboček

poloha
Dobrovského 25
170 00 Praha 7
telefon
+420 844 844 803
posta@uradprace.cz
web
web

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

- provádí dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů, vede registr povolených zpracování osobních údajů, přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení zákona a poskytuje konzultace k problémům

poloha
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon
+420 234 665 111
posta@uoou.cz
web
web

Veřejný ochránce práv (ombudsman)

- zabývá se stížnostmi na činnost např. ministerstev a jiných správních úřadů, ČNB, Vězeňské služby ČR, zdravotních pojišťoven, zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova a ochranné léčení, - vede nezávislá šetření, nenahrazuje však činnost orgánů státní správy a nemůže rušit nebo měnit jejich rozhodnutí, může požadovat zjednání nápravy

poloha
Údolní 39
602 00 Brno
telefon
+420 542 542 111
podatelna@ochrance.cz
web
web