Soutěž Finanční gramotnost

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Projekt
Název programuSoutěž Finanční gramotnost
Registrující instituce/subjektMETODICA, institut pro další vzdělávání, z.s.
Odkaz

Webové stránky:

Cíl projektu

Cílem soutěže je pomoci zatraktivnit výuku finanční gramotnosti na školách, doplňovat znalosti, ověřovat jejich úroveň a seznamovat žáky se světem peněz, rodinného rozpočtu, či základů investování. Soutěž je zaměřena na cílovou skupinu žáků a studentů základních a středních škol.

Rozšíření teoretických i praktických znalostí a dovedností v oblasti finanční gramotnosti, to vše v kontextu socioekonomických vztahů ve společnosti a základních etických hodnot, je nejúčinnější prevencí proti zadlužování a následnému častému předlužení.

Přínosem projektu je prohloubení, ověření a upevnění znalostí finanční gramotnosti získaných ve školní výuce, aktivizace a motivace žáků k jejich prohloubení, tedy podpora zájmu o vzdělávání ve finanční gramotnosti a v neposlední řadě pak pojetí finanční gramotnosti jako oboru rozšiřujícího škálu průřezových témat RVP a ŠVP.

Typ projektuVýuková hra
Podrobnější informace k projektu

Soutěž je postupovou soutěží a je čtyřkolová, sestávající z kol: a) školní, b) okresní, c) krajská, d) celostátní. Školní, okresní a krajská kola jsou organizována prostřednictvím internetu a speciální aplikace, která bude nově umístěna na webových stránkách financnigramotnost.cz). Finálové kolo se uskuteční prezenčně na slavnostním finále v Praze. Soutěžící řeší zadané úkoly formou samostatné práce ve školním kole jako jednotlivci. Hodnotí se správnost odpovědi a čas jejího zadání.

Otázky použité v soutěži budou více posilovat bezhotovostní placení, ochrana osobních údajů, kritické posouzení nabídky služeb a zboží, sestavení rozpočtu a porovnání majetku a závazků, úročení, porovnání finančních produktů, krátkodobé a dlouhodobé plánování a rizika dosažení cílů, zabezpečení na stáří, vznik a rizika půjček, důsledky nesplácení a řešení zadlužení a předlužení.

Prioritní cílové skupinyžáci ZŠ, žáci SŠ
Regioncelostátní působnost
Od - dood 16. 9. 2019
Financující subjekt/y

Projekt je financován z vlastních zdrojů a dále sponzorem jimž je EDF Challenge s.r.o.

Spolupracující subjekt/y

Evropská asociace finančního plánování ČR, z.s.p.o.