Předpisy, kterými se mění a doplňuje stávající úprava poskytování sdělení klíčových informací pro investory, publikovány v Úředním věstníku EU

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

V Úředním věstníku EU byla publikována sada předpisů, kterými se mění a doplňuje stávající úprava poskytování sdělení klíčových informací pro investory. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2259 dochází k prodloužení délky přechodného období stanoveného nařízením č. 1286/2014 (PRIIPs-KID) pro UCITS fondy nově na 31. prosince 2022. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2261 zavádí pravidlo, podle kterého bude od 1. ledna 2023 splnění povinnosti předat klíčové informace podle nařízení PRIIPs-KID považováno za splnění povinnosti předat klíčové informace podle směrnice č. 2009/65/ES (UCITS). Posledním předpisem, kterým je nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2268, se pak novelizují regulační technické normy stanovené nařízením č. 2017/653, které specifikují náležitosti plnění povinností plynoucích z nařízení PRIIPS-KID.